Eksisterende hovedplan for avløp ble vedtatt i 2003, og tekstdelen av planen har ikke vært revidert siden da. Siden forrige revisjon av hovedplanen har EUs vanndirektiv blitt implementert i norsk lov gjennom vannforskriften (2007), derfor er dette første revisjon av hovedplan avløp i Alstahaug der også vannmiljø er tatt med som et eget tema.

Planprogrammet har vært på høring og ble vedtatt i planutvalget 16.06.2017 (sak 32/17). Utkast til Hovedplan avløp og vannmiljø 2021-2040 er utarbeidet med grunnlag i vedtatt planprogram.

Planen fastsetter framtidige rammebetingelser for kommunens arbeid innenfor området. Hovedplanen skal være et aktivt politisk og administrativt styringsredskap og kan rulleres ved behov. Tiltak foreslått i hovedplanen vil innarbeides i kommunens langtidsbudsjett/økonomiplan.

Høringsutkast for hovedplan avløp og vannmiljø samt øvrige saksdokument er tilgjengelig på kommunens hjemmeside i møtekalenderen, sak 07/2020

Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 02.06.2020 og sendes Alstahaug kommune v/kommunalteknisk sektor, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen.