Hensikten med planen

Planforslaget åpner for utbygging og økt utnytting av Stamnes skole, og legger til rette for etablering av ny spilleflate i to alternativer.  En del av eksisterende friområde omdisponeres til bygg og anlegg.  Det er også gjort noen endringer og oppstramming av kjøreveger, parkering og kryssløsninger.  Utredning av konsekvenser er gjort i tråd med Forskrift om konsekvensutredninger.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no. Høringsutalelsen merkes saksnummer: 17/330.

Frist for merknader er 25. august 2018.

Dokumenter i saken er tilgjengelige i planarkivet