Forskrift om hundehold i Alstahaug kommune

§ 1. Formål

  • Alstahaug kommune ønsker gjennom denne forskrift å:
  • Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet,
  • trygghet og alminnelig ro og orden.
  • Redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
  • Forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt
  • av hunder.
  • Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
  • Beskytte viltet under ekstraordinære forhold.

§2. Virkeområde og definisjoner

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Alstahaug kommune. Forskriften supplerer de bestemmelser om hundehold som er gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold. I denne forskrift forstås ved:
a) Båndtvang: Hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig innestengt eller
inngjerdet.
b) Hundeholder: Den som eier eller har hatt omsorg for eller hånd om en hund for
kortere eller lengre tid.
c) Bufe/beitedyr: Storfe, sau, geit, hest, fjærkre, rein.
d) Vilt: Alle dyr som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo.

§3. Utvidet båndtvang

Alminnelig båndtvang etter hundeloven § 6, første ledd gjelder i perioden 1. april til 20.
august. For perioden 20. august til 1. april gjelder utvidet båndtvang som angitt i
bestemmelsen her:

Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet
a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, lysløyper.
c) på områder hvor bufe faktisk beiter.

Unntak fra sikringsreglene etter hundelovens § 9 gjelder tilsvarende for bestemmelsen her.

§4. Ro, orden og fjerning av ekskrementer

a) I boligområder skal hunder ikke sjenere omgivelsene ved vedvarende bjeffing
b) Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i områder nevnt under § 3 a og b.

§ 5. Straff

Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter lov om hundehold § 28.

§ 6. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.