Høringsinnspill kan sendes til kommunen på dette skjemaet: Skjema for høringsinnspill

 

Forslag til Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Alstahaug kommune, Nordland

Fastsatt av Alstahaug kommunestyre [dato] med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner, §8-3, §8-4, §8-5, §8-6, §8-7, §8-8, §8-9 og §8-10

§ 1 Formål 
Formålet med forskriften er å gi regler som sikrer at kommunens folkevalgte får godtgjørelse for sitt arbeid som tillitsvalgt, samt at de får dekket nødvendige utgifter, tapte inntekter mv. i forbindelse med utførelsen av vervet. Forskriften gir nærmere regler for å ivareta de folkevalgtes rettigheter og plikter, blant annet slik disse følger av kommuneloven kapittel 8.

§ 2 Virkeområde
Kommuneloven, forvaltningsloven og andre relevante lover regulerer kommunale folkevalgtes ansvar, rettigheter og plikter. Denne forskrift sammenfatter de reglementer, bestemmelser og ordninger som er fastsatt av kommunestyret for folkevalgtes arbeidsvilkår i Alstahaug kommune.

Alle folkevalgte som har tillitsverv i kommunen har krav på godtgjøring i henhold til bestemmelsene i denne forskrift.

§3 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for kommunestyret og medlemmer av andre folkevalgte råd og utvalg som er oppnevnt av kommunestyret eller formannskapet og som ikke får godtgjørelse av andre instanser i henhold til lover og regler. Reglementet gjelder også for ansattes representanter i arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg.

Representanter valgt av kommunen i ikke-kommunale og interkommunale styrer og råd som ikke mottar godtgjørelse fra vedkommende selskap/styre.

§4 Når reglementet gjelder
Godtgjøring i henhold til reglementet tilstås for ordinære møter i det utvalget vedkommende er valgt inn i. Godtgjøring tilstås også ved pålagte befaringer og kurs/konferanser.           

Kommunale ombud som blir pålagt av ordfører, formannskap og planutvalg å representere kommunen utenom ordinære utvalgsmøter, skal ha godtgjørelse etter reglementet, med unntak av arbeidsgodtgjørelse. Det forutsettes at pålegget framgår av protokollene.

§5 Godtgjøring til ordfører
Arbeidsgodtgjøring. Ordfører får godtgjørelse for arbeidsinnsats tilsvarende 100%. Ordfører får ingen kompensasjon for eventuell arbeidsinnsats ut over dette. Godtgjøringen tilsvarer 90% av stortingsrepresentantenes lønn. Godtgjøringen genererer ikke feriepenger og utbetales med 1/12 hver måned.

 1. Pensjonsordning. Ordfører meldes inn i pensjonsordning for folkevalgte (KLP).
 2. Ettergodtgjøring. Ved fratredelse gis ettergodtgjøring i 1.5 måneder dersom vedkommende inntrer i ny stilling, gjeninntrer i tidligere stilling eller går av ved oppnådd pensjonsalder. Ettergodtgjøring gis i 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperioden. Ettergodtgjøring settes lik ordinær godtgjørelse og gis fra det tidspunkt nytt kommunestyre er konstituert.
 3. Sykelønn og gruppelivsforsikring. Ordfører skal ha like vilkår ved sykdom som kommunens ansatte. Det samme gjelder ytelser v/dødsfall/gruppelivsforsikring, jfr HTA kap. 1, § 10 - Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring.
 4. Yrkesskade. Ordfører har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen.
 5. Permisjoner. Ordfører kan innvilges permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. Under permisjonen beholder ordfører godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns eller barnepassers sykdom skal kommunen sørge for at ordfører får rett til å beholde godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen.
 6. Elektronisk kommunikasjon. Ordfører har fri mobil og internett.

§ 6 Godtgjøring til varaordfører

 1. Arbeidsgodtgjøring. Varaordfører får godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførers godtgjøring. Godtgjøringen utbetales med 1/12 hver måned. Godtgjøringen inkluderer møtegodtgjøring i alle folkevalgte organer.
 2. Tapt arbeidsfortjeneste. Varaordfører tilstås eventuell tapt arbeidsfortjeneste.
 3. I ordførers fravær. Dersom varaordfører trer inn i ordførerens sted i full stilling, ut over 5 uker ferie eller 2 uker sykefravær, gis godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det aktuelle tidsrom.
 4. Elektronisk kommunikasjon: Varaordfører gis tilskudd på kr. 200,- pr måned.

§7 Godtgjøring til formannskapets medlemmer, samt leder for planutvalget

 1. Fast årlig godtgjøring. Formannskapets medlemmer (gjelder ikke ordfører og varaordfører), samt leder for planutvalget får en fast årlig godtgjørelse på kr 10.000,- pr. år. Godtgjøringen utbetales med 1/12 hver måned.
 2. Tapt arbeidsfortjeneste. Formannskapets medlemmer og leder for planutvalget tilstås eventuell tapt arbeidsfortjeneste.
 3. Elektronisk kommunikasjon: Formannskapets medlemmer og leder for planutvalget gis tilskudd på kr. 200,- pr måned.

§8 Møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring skal dekke nødvendig forarbeid og utgifter til telefon/porto mv, slik at vedkommende kan skaffe seg nødvendig informasjon og orientering for å fylle sin plass i utvalget. Møtegodtgjøring utbetales bare når oppnevning er foretatt av kommunestyre, formannskap eller planutvalg og det ikke ytes godtgjøring fra andre enn kommunen.

Møtegodtgjøring utbetales uansett møtets varighet. Dersom flere råd/utvalg er helt eller delvis personidentisk, utbetales møtegodtgjøring som for ett møte dersom møtene avholdes samme dag.

 1. Kommunestyre, formannskap og planutvalg. Møtegodtgjøring for deltakelse i kommunestyre, formannskap og planutvalg er kr 400,- pr møte.
 2. Medlemmer i administrasjonsutvalg, kontrollutvalg, arbeidsmiljøutvalg, valgstyre, stemmestyrer og sakkyndig ankenemnd: kr. 250,- pr. møte.
 3. Andre råd og utvalg. Møtegodtgjøring for deltakelse i andre råd og utvalg er kr 200,- pr møte.
 4. Ledere. Ledere av administrasjonsutvalg, planutvalg, sakkyndig ankenemnd, sakkyndig nemnd, kontrollutvalg, arbeidsmiljøutvalg, valgstyre og stemmestyrer gis en møtegodtgjørelse på kr 500,-. Dersom en annen en den faste leder har ledet møte, utbetales møtegodtgjøringen til denne.
  Ledere av andre utvalg gis en møtegodtgjørelse på kr.400,- pr. møte.
  e. Fjernmøter. Det utbetales møtegodtgjøring ved fjernmøter.

§ 9 Frikjøpsordning for utvalgsledere
For at utvalgsledere skal få tid til å avvikle møter med administrasjonen, klienter og til arbeid med pågående saker, skal de ha anledning til å kjøpe seg fri fra jobb et visst antall timer pr. uke. Frikjøpet bør gjøres opp mellom arbeidsgiver og Alstahaug kommune. Oppgjør kan skje mellom tillitsvalgt og Alstahaug kommune når arbeidsgiver finner det hensiktsmessig.

Varaordfører og leder for planutvalget: frikjøp inntil 1 arb.dag pr. måned. Leder for administrasjonsutvalget: inntil 1 arb.dag pr. kvartal.

Selvstendig næringsdrivende, heimeværende eller andre med omsorgsansvar der det må skaffes vikar, kan heve en godtgjørelse på inntil kr. 750,- pr. dag i stedet for frikjøp. Krav skal dokumenteres i hht §§ 10 og 11.

§10 Tapt arbeidsfortjeneste
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste. Lønnet arbeid: Det gis erstatning tilsvarende det legitimerte tap begrenset oppad til kr. 2.500,- pr. møte/reisedag (maksbeløpet er inklusiv feriepenger, arbeidsgiveravgift m.m.). Kravet skal dokumenteres ved påtegning fra arbeidsgiver.

Selvstendig næringsdrivende: Tapt arbeidsfortjeneste fastsettes på basis av skriftlig redegjørelse og med bakgrunn i forrige års ligningsattest.

Krav som overstiger ovennevnte satser, skal forelegges formannskapet for avgjørelse. Ved erstatning for legitimerte tap i arbeidsinntekt er det kun tap i ordinær arbeidstjeneste som kan erstattes. Ordinær arbeidsfortjeneste omfatter lønnskifttillegg for ubekvem arbeidstid m.m. 

Oppgjør for legitimert tapt arbeidsfortjeneste inkl. arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonsandel skal, dersom arbeidsgiver finner det formålstjenlig, foregå mellom arbeidsgiver og kommunen. Dersom dette ikke er ønskelig eller mulig, skal oppgjøret foregå mellom tillitsvalgte og kommunen etter attestert tap av arbeidsfortjeneste fra den enkeltes arbeidsgiver. Oppgjør mellom tillitsvalgt og kommunen skal skje første lønnsutbetalingsdato etter at attestert regning er innlevert.

§12 Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 500,- pr møte/reisedag. Det er en forutsetning for utbetaling at den folkevalgte må forlate andre gjøremål og at tap kan sannsynliggjøres. Kravet skal dokumenteres med skriftlig begrunnelse/forklaring.

§13 Andre utgifter
Skyss, kost og overnatting. Ved utførelse av verv som folkevalgt, dekkes utgifter til skyss, kost- og overnatting i henhold til det kommunale reiseregulativet. Egen bil kan benyttes i forbindelse med utøvelse av tillitsvervet når dette er mest hensiktsmessig reisemåte. Man kan herunder ta hensyn til alle utgifter forbundet med reisen og effektiv avvikling av vervet.

Omsorgsansvar. Der det må framskaffes vikar (bl.a. barnepass), kan det heves en godtgjørelse på inntil kr. 750,- pr. møtedag. Kravet skal sannsynliggjøres ved skriftlig begrunnelse/forklaring.

§14     Frist for å fremsette krav
Krav om å få dekket møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste og andre utgifter skal fremsettes så snart som mulig og senest innen to måneder etter at kravet oppsto.

§15     Tvils- og fortolkningsspørsmål
Tvils- og fortolkningsspørsmål om folkevalgtes arbeidsvilkår og forståelsen av bestemmelsene i denne forskriften behandles av formannskapet. Kommunestyret er klageinstans.

§16     Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.