Nordland Fylkeskommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til mudring og dumping i sjø ved Tjøtta fergekai for å sikre adkomst til større båter. Tiltaket skal etter planen startes opp sommer-høst 2023 og vare i ca. 3 måneder. 
 
Tiltaket omfatter sprenging og mudring av 1000m3 berg og sediment som skal dumpes i fordypninger like utfor tiltaksområdet over et areal på 2550m2, som vil medføre en reduksjon i innseilingsdybde fra 9-10m til ca. 8,5 meter. 
 
Prøvetaking av miljøgifter har blitt noe forhindret av hard sjøbunn. Planlagt utdypingsområde består stort sett av berg, og er derfor å anse som ikke forurenset. Det er påvist forurensning av flere PAHforbindelser direkte nordvest for tiltaksområdet, og massene i tilknytning til dette området består av finkornet sand og silt. Disse massene (30m3) er derfor antatt forurenset og er planlagt deponert i sjø i geobags under spreng- og mudringsmasser som ikke er forurenset. Det er ikke påvist annen forurensning i tiltaksområdet. 
 
Tjøttafjorden er et lokalt viktig gytefelt for torsk, og det er observert noen fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse i området. Det er ikke registrert sårbare naturtyper i området. 
 
Søknaden er publisert under høringer på Statsforvalteren i Nordland sin nettside. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 9. desember 2022.