Planforslag til kommunedelplan for klima og miljø er utarbeidet av Alstahaug Kommune i henhold til plan - og bygningsloven §§ 4‐1 og 11‐13. Planen består av planbeskrivelse og handlingsdel.

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og mye tyder på at endringene skjer raskere enn antatt. Disse endringene vil påvirke vår hverdag og vårt miljø i årene som kommer.

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å begrense klimagassutslipp, og klima- og energiplanlegging er en lovpålagt oppgave. Gode planprosesser er ressurskrevende, og fagfeltet man jobber med er i rask utvikling. Klimaspørsmålene er grenseoverskridende og det bør være sammenheng mellom lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Hovedformålet med planarbeidet er å revidere kommunedelplan for klima og energi i Alstahaug kommune for perioden 2020-2032. For å bedre favne temaet planen omhandler er navnet endret til kommunedelplan for klima og miljø. Målet med planarbeidet er å kartlegge nåsituasjonen og gjennomføre tiltak som gir resultat i form av reduserte klimagassutslipp i kommunene. Kommunedelplan for klima- og energi (2010-2020) er gjennomgått som en del av prosessen.

Kommunedelplan for klima og miljø har følgende hovedmål for perioden:

  • Klimagassutslippene i Alstahaug kommune skal reduseres med 60 % fram mot 2030, sammenlignet med 2009.
  • Alstahaug er en endringsdyktige kommuner som håndterer klimarisiko, og som utnytter mulighetene ved et endret klima.
  • Alstahaug skal bidra til trygge lokalsamfunn gjennom kommunikasjon og samhandling.

Handlingsdelen viser hvilke tiltak som skal bidra med å oppnå målene i kommunedelplan for klima og miljø. Arbeidsgruppa skal årlig gjennomgå handlingsdelen og rapportere på gjennomføring og måloppnåelse for tiltakene. Enkelte tiltak i handlingsdelen vil være avhengig av forankring i kommunens økonomiplan for å kunne gjennomføres.

Forslag til kommunedelplan for Klima og Miljø
Handlingsdel

Eventuelle merknader til høringsforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Strandgt. 52, 8805.

Frist for å komme med merknader er 7. desember 2022.