Bakgrunnen for at det er behov for endring av dagens forskrift er blant annet at det har kommet hjort til Alstahaug. Det er sikre observasjoner av seks dyr. Både hanndyr og hunndyr. Det er flest observasjoner ved Alstahaug- Hamnes. Våren 2018 hadde vi temakveld om hjort. Ut fra erfaringer gjort i Trøndelag ble kommunen anbefalt å komme i gang med jakt. Jakt etter hjort er noe ulik jakt etter elg og rådyr. Dette da hjorten er mer nattaktiv. Det er derfor viktig å sette i gang jakt tidlig å få erfaring med jakt. På den andre siden må man ikke høste for hardt på en stamme som er under etablering. Det skal ikke høstes av stammen før det er bærekraftig å begynne med høsting. Derfor bør minstearealet settes høyt og man må heller revidere forskriften på nytt om noen år. Det jobbes med å skaffe seg et best mulig grunnlag for hvilke hjortedyr som til en hver tid befinner seg i kommunen. I fjor var det folk ute og telte hjort nå tidlig på våren.

Forvaltningen av elg går fint slik som den er i dag. Her er det lite felling av elg på Mindland og Tro, men minstearealet bør holdes slik som i dag.

Det er mye rådyr på Austbø. Dette er en utfordring og i 2018 hadde grunneierne gått sammen i et felles forvaltningsområde med egen avskytingsplan. Tilbakemeldingene derfra er at det fungerte bra og de kommer til å søke om å forlenge dette. Stammen er stor og man bør derfor ha et mindre minsteareal for rådyr her.

Forslaget til forskrift som er på høring er :

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Alstahaug kommune, Nordland

I
Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og hjort i Alstahaug kommune

II

Ulike deler av kommunen Elg: Minsteareal i daa Rådyr: Minsteareal i daa
Alstenøya med Offersøy, Rosøy, Tjøtta og Mindland 2000 2000
Austbø, Blomsøy, Hestøy 3000 400
Resten av kommunen 3000 2000

For hjort er minstearealet 20 000 daa i hele Alstahaug kommune.
 

III
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves det som gjelder Alstahaug fastsatt i forskrift av 29 juli 2009 med hjemmel i lov av 29 mai 1981 nr. 38 om viltet § 16 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

Frist for å sende skriftlig innspill til foreslått forskrift er satt til tirsdag 7 mai kl 12:00. Høring sendes til post@alstahaug.kommune.no og merkes høring forskrift hjortevilt.