Gravplass

I Alstahaug kommune finnes det gravplasser i Sandnessjøen, på Alstahaug og på Tjøtta.

Spørsmål som angår gravplasser kan rettes til Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd

Gravferd

Gravferd, ved kistebegravelse eller kremasjon, skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom slik erklæring ikke foreligger, har loven bestemmelser om i hvilken rekkefølge avdødes nærmeste har rett til å sørge for gravferden. Ved uenighet treffes nødvendig avgjørelse av kommunen.

Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden.

Gravferdsbyrå

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden, bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.

Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å

 • fastsette tider for overføring, gravferd, kremasjon, osv. 

 • kontakte prest/imam/taler, musikere, sangere, gravlund o.a.

 • skaffe kiste og utstyr, stelle avdøde

 • ordne transport av kisten

 • ordne papirer til skifterett, politi, Nav, osv.

 • annonsere dødsfallet

 • trykke sanger, salmer og takkekort

 • ordne blomster, dekorasjoner, kranser

 • legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten

 • sørge for melding til og oppgjør med Nav

 • ordne med minnesamvær

 • ordne med urnenedsettelse

 • ordne med inskripsjon på gravmonument, trekors/symbol og gravlykt 

Noen byråer formidler også tjenester som rengjøring av boligen med rydding og bortkjøring

Kremasjon

Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for gravferden. 

Urnenedsetting

Hovedregelen er at askeurner gravlegges så snart som mulig etter at kremasjonen har skjedd.

Krematoriet oppbevarer urnen og bør så tidlig som mulig gi opplysning til den som sørger for gravferden om når urnen kan gravlegges.

Dersom den som sørger for gravferden, trenger tid til å områ seg, for eksempel på grunn av valg av gravplass, gir gravplassloven anledning til å vente inntil seks måneder med gravleggingen av urnen.

Når askeurnen skal gravlegges et annet sted enn der den oppbevares, skal gravplassmyndigheten (krematoriet) stille de krav til utlevering og forsendelse som er nødvendig for å sikre at urnen ikke kommer på avveie

Grav og gravminne

Normalt må en ha samtykke fra festeren, dersom det skal gravlegges i en grav det er inngått festeavtale for. I andre tilfeller skal den som sørger for gravferden og får tilvist en grav av gravplassmyndigheten, gis anledning til å være ansvarlig for graven.

Når en grav har en ansvarlig eller en fester, er det anledning til å sette opp gravminne på graven. Ansvarlig eller fester er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen.

Døde som er omkommet på havet, i krig eller liknende, og som ikke er gravlagt på gravplass, kan få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne.

Bestemmelser om grav og gravminne er å finne i forskrifter til gravplassloven og i de lokale vedtekter for gravplassen.