Med hjemmel i Plan – og bygningslovens § 12.10 vedtok kommunens faste utvalg for plansaker, den 07.06.19, sak 11/19, å legge ovennevnte forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring. 

Planforslaget legger føringer for Huldreveien, Pansvei og Tyrihansveien med tilhørende boligbebyggelse, grøntstruktur, parkering og leikeområder. 

Dokumenter i saken er tilgjengelig i kommunens planarkiv.

 

Informasjonsmøte om saken holdes på kommunehuset tirsdag 18. juni kl 18.00. 

 

Eventuelle merknader til planforslaget, som merkes med planid og saksnr, sendes Alstahaug kommune: post@alstahaug.kommune.no

Høringsfrist er 25. august.

 

Plansektor