Hensikt med planen
Planforslaget legger til rette for etablering av tørrdokk ved Slipen Mekaniske. Etablering av tørrdokk vil gi mulighet til å ta inn større skip enn i dag, og å utføre vedlikehold og reperasjoner innendørs. Planforslaget innebærer en maksimal byggehøyde til kote 43, dvs. ca. 40 meter over terreng. Tørrdokk planlegges plassert vest for eksisterende beddinghall.

Sammendrag
Planforslaget viderefører hovedtrekk i eldre overstyrt reguleringsplan og bygger ikke videre på hovedintensjonen i nyere overordnet plan, Kommuneplanens arealdel 2016 - 2022. Her er området avsatt til byutviklingsområde A. Byutviklingsområder er områder der det ønskes en helhetlig omforming av området til en bymessig og variert bebyggelse med blandet formål.

Planen omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Tema som er krevd utredet er: Forurensning, samfunnssikkerhet, landskap, byutvikling og tilgjengelighet.

Dokumenter i saken er tilgjengelige i kommunens planarkiv
Planforslaget kan ses i kommunens kartløsning Kommunekart.

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no  eller Alstahaug kommune, postboks 1006, 8805 Sandnessjøen. Høringsuttalelsen merkes med plannavn og saksnr:

Høringsfrist er 25.august 2019.