Kommunestyret var forelagt to alternativer for detaljregulering av Prestegårdsjordet.

Alternativ 1: Detaljregulering av Prestegårdsjordet som vist på kart i målestokk 1:500, merket alternativ 1, datert 25.10.2022, med bestemmelser senest datert 31.10.2022 og beskrevet i planbeskrivelsen senest datert 27.10.2022. I dette alternativet rives presteboligen og nytt bygg oppføres med litt annen plassering.

Alternativ 2: Detaljregulering av Prestegårdsjordet som vist på kart i målestokk 1:500, merket alternativ 2, datert 25.10.2022, med bestemmelser senest datert 31.10.2022 og beskrevet i planbeskrivelsen senest datert 27.10.2022. I dette alternativet bevares og videreføres presteboligen.

Ved første gangs behandling av planforslaget 26.08.2022 mente administrasjonen at presteboligen burde vært regulert til bevaring. Administrasjonen benyttet seg derfor av muligheten til å legge ut et alternativ i tråd med plan- og bygningsloven § 12-11.

Hensikten med planen

Planen legger til rette for etablering av omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten og dag- og aktivitetssenter med tilhørende bil- og sykkelparkering og uteoppholdsareal.

Planområdet er ca 17,56 daa og ligger mellom Kirkeveien og Bakkelygata og omfatter den tidligere prestegården, kommunalt friområde, konsentrert småhusbebyggelse i Prestegårdsjordet 1-18 og boligeiendommene Bakkelygata 9-13.

Planområdet reguleres til boligformål, avkjørsel, friområde, og trafo. Flere store, gamle trær reguleres til bevaring. Omsorgsprosjektet får avkjørsel fra Kirkeveien. Kirkeveien reguleres med fortau på sørsiden. Kommunalt friområde inngår også i reguleringsplanen og planen tilrettelegger for etablering av leke- og aktivitetselementer. Turveitrase mellom Bakkelygata og Kirkeveien – via det kommunale friområdet – sikres gjennom planområdet.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i planarkiv og plankartet er også tilgjengelig i kartportal.

Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra brev om planvedtak mottas. Klagen må være undertegnet og vise til vedtaket som påklages. Klagen må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen. Klagen merkes med saksnr 2021/3496, planid 20210073 Detaljregulering for Prestegårdsjordet.

Klagen sendes post@alstahaug.kommune.no eller Alstahaug kommune, Boks 1006, 8805 Sandnessjøen.