Hensikten med planen

Detaljreguleringen legger til rette for etablering av tørrdokk ved Slipen Mekaniske. Planforslaget innebærer en maksimal byggehøyde til kote 43, dvs. ca. 40 meter over terreng. Tørrdokk planlegges plassert vest for eksisterende beddinghall.

Informasjon om klagerett

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Klage skal sendes til Alstahaug kommune, men stiles til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring. Eventuelle krav må fremmes for Alstahaug kommune. Kravet skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

Merk henvendelse med saksnr: 17/3153

 

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planarkiv