Priser 2024 - Alstahaug kommune

Gravemelding

Det skal alltid søkes om gravetillatelse for graving i Alstahaug kommune. Tilsvarende gjelder for arbeid ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur. Det er også søknadsplikt når slik infrastruktur berører privat eiendom. I forståelsen av arbeid inngår også utsetting av container, lift og stillas mv.

Gravemelding, satser

Administrasjonsgebyr

Søknadspliktig arbeid på kommunal vei- og gategrunn samt parker/grøntområder og annet areal belastes med administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyrets størrelse varierer etter hvor gravingen foregår. Tiltak som innebærer graving har en høyrere gebyrsats enn tiltak som alene gjelder arbeidsvarsling. 

Det utstedes ett administrasjonsgebyr per tiltak. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige kostnader til behandling, samhandling, kontroll og oppfølging av arbeidstillatelser.

For søknader om arbeid på privat grunn, der det ikke utstedes varslingsplan og/eller skiltplan betales det ikke administrasjonsgebyr. 

a. Fast sats – Arbeidstillatelse m/graving kr 1.250,-
b. Fast sats – Arbeidstillatelse u/graving kr 625,-

Utleie av kommunalt areal

Formål Pris pr m2 pr dag Pris pr m2/mnd (30 dager)
Riggplass, container, stillas, lift o. l. kr 1,- kr 30,-
Gebyr - tidsoverskridelse kr 3,- kr 90,-

Gebyr – tidsoverskridelse:

Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt. frem til det foreligger tillatelse om bruk av kommunalt areal. 

Utbyggings-/gjennomføringsavtale:

Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings- / gjennomføringsavtale. Ved inngåelse av avtale gis det følgende rabatter: 1 måned 70% reduksjon, 2 måned 60% og i de påfølgende måneder gis det 50% reduksjon i leieprisen pr. mnd.

Riggplass, container, stillas, lift og lignende:

Ved plassering av rigg, container, stillas, lift eller annen bruk av/på avgiftsbelagte parkeringsplasser betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. Det tilkommer merverdiavgift iht. MVA- regelverket, det vises særlig til § 6-7 i forskrift til merverdiavgiftsloven.

Hjemmelsgrunnlag. Virkeområde.

Gebyrregulativet er hjemlet i pkt. 6, niende, tiende og ellevte avsnitt i Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune, med hjemmel i vegloven §§32 og 57, vedtatt av Alstahaug kommunestyre 23.10.13 i sak 48/13:
Alstahaug kommune kan kreve gebyrer for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser.
Det vises også til Regler for bruk av offentlig veg- og gategrunn ved plassering av container, lift, kranbil stillas mv. Denne er også hjemlet i vegloven §57.
Gebyrregulativet gjelder arbeid og gravetiltak på kommunal gate- og veigrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal. Gate- og veigrunn inkluderer fortau.
Tilsvarende gjelder ved arbeid og graving ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur.

Generelle betalingsbestemmelser

A. Ansvarshavende betaler

Gebyr utarbeidet etter dette regulativ faktureres ansvarlig entreprenør. Denne er ansvarlig for betaling av gebyret. For det tilfellet at ansvarlig entreprenør ikke er betalingsdyktig/-villig, overtar ansvarlig søker entreprenørens betalingsplikter overfor kommunen.

B. Betalingstidspunkt

Administrasjonsgebyret innbetales når gravesøknad er behandlet av kommunen.
Betalingstidspunktene gjelder uavhengig av eventuell klage.

C. Tidspunktet for gebyrberegning

Administrasjonsgebyret utstedes etter gjeldende sats på det tidspunktet gravesøknad er behandlet.

Kommunens kontroll av ferdigmeldingen skal gjennomføres senest en måned etter mottatt egenkontrollskjema. For det tilfellet at kommunen ikke har gjennomført kontrollen innen denne fristen, legges satsene på datoen kommunen mottok ferdigmeldingsskjemaet, til grunn for gebyrberegningen.

D. Konsekvenser v/manglende varsling om tidsavvik fra tillatt arbeidsperiode

Dersom kommunen ikke varsles om tidsavvik fra innvilget arbeidsperiode innen en virkedag etter tillatelsens utløp, må det søkes om ny gravetillatelse med den konsekvens at nytt administrasjonsgebyr må innbetales. Overskridelsen medfører krav om ny arbeidstillatelse og skiltvedtak. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

E. Konsekvenser v/manglende innlevering av egenkontrollskjema (ferdigmelding)

Dersom kommunen ikke har mottatt egenkontrollskjema (ferdigmelding) innen 5 virkedager etter gravetillatelsens utløp, utstedes et ekstra administrasjonsgebyr. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

F. Konsekvenser v/manglende gebyrinnbetaling

Dersom kommunen har utestående gebyr hos ansvarlig entreprenør/søker fra tidligere tiltak, blir ikke ny søknad om arbeidstillatelse behandlet før det utestående er gjort opp.

G. Søknader som trekkes, returneres eller avslås

Hvor søknader trekkes vil administrasjonsgebyr bare påløpe i den grad kommunen har startet søknadsbehandlingen.
Søknader som returneres som ufullstendige belastes, med administrasjonsgebyr.
Søknader som avslås, belastes med administrasjonsgebyr.

H. Fastsettelse og offentliggjøring av gebyrsatser

Alstahaug kommunestyre fastsetter gebyrsatsene i forbindelse med årlig budsjettvedtak.
Gebyrsatsene annonseres i lokalavisa og gjøres tilgjengelig på Alstahaug kommunes nettsider.

Klageadgang

Gebyrregulativet er fastsatt av Alstahaug kommunestyre og kan ikke påklages

 

Anvendelsen av regulativet kan påklages. Klage stilles til kommunen som vil gjøre en ny vurdering av saken. Der kommunen opprettholder sitt gebyrvedtak, vil klagen oversendes den kommunale klagenemnda i Alstahaug kommune for endelig avgjørelse.

 

Kulturskolen for AlLe

Kulturskolen, priser

 Prisene gjelder pr. semester/halvår.

Type kurs20232024
Elever gruppe 1-31 7151 783
Elever gruppe 4+1 5051 565
Instrumentleie485504
Materiell, noter m.m. inntil200208
Materiell ballett349 363
Materiell Fyret200208
Kortere kurs o.l.Avhengig av kursets kostnader

Moderasjon, salg av tjenester

 • Det innrømmes 50 % moderasjon for alle søsken.
 • Det innrømmes 25 % moderasjon ved deltagelse i flere tilbud.
 • Voksne betaler et tillegg på kr. 330,- pr. aktivitet.
 • Salg av tjenester; undervisning barn, unge og voksne refusjon 100 % av kostnadene.

Frisklivsentralen

På Frisklivssentralen er det egenandel på enkelte tilbud, andre tilbud kan være gratis.  Ta kontakt for mer informasjon.

Frisklivsentralen, priser

Kurs/tjenestePris 2023Pris 2024
Frisklivsresept450450
Halvårskort1 0001 000
Årskort1 5001 500
Bramat-kurs750900
Røykfri sammen500500
KIB-kurs750750
KID-kurs750750

Tankevirus-kurs

Nytt tilbud fra 2024

 400
"Sov godt"-kurs500500
Fallforebyggende gruppe600700,-

 

 

 

 

Feiing og tilsyn

I henhold til forskrift av 17.12.2015 om brannforebygging skal kommunen sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Begrepet behov innebærer at feiingen skal være vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg. Tilsynet skal være risikobasert.

Feiing og tilsyn, priser

A: Rett røykpipe inntil 11 meters lengde, kr. 585,- pr. år.
B: Rett røykpipe over 11 meters lengde, kr. 719,- pr. år.

Fritidsbolig/hytte

Det er innført feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter i Alstahaug kommune.

Pris: kr 585,- pr år

Andre serviceoppdrag utført av feietjenesten

Kommunen tilbyr en del tjenester som ikke er lovpålagte og utfaktureres kundene for å holde en lavere feie- og tilsynsavgift. Tjenesten tilbys i henhold til KS sine veiledende satser.

Serviceoppdrag feie- og tilsynstjenesten kr. 1103,-  pr. time. 

Saksbehandlingsgebyr – Pyroteknisk vare kr. 4060,- pr. søknad.
Gjelder behandling av søknader og befaring av utsalgssted i forbindelse med behandling av søknad og salg av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr. Gebyret skal være betalt før saksbehandling påbegynnes.

Kontrollgebyr i utsalgsperioden-Pyroteknisk vare kr. 1200,- pr år. 
Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr.

Omsorgstjenester

Egenbetaling

I henhold til kommunal bestemmelse om å følge til enhver tid statens satser for korttidsopphold i institusjon, er egenbetaling for korttidsopphold i omsorgsbolig for tiden kr. 185.- Etter 60 døgn følges prisen for husleie i kommunal bolig i Åsheim pluss satsen for fullkost. 

 

Alstahaug sykehjem, opphold

Egenandel for korttidsopphold og dag/nattopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 

.

Matsalg fra Alstahaug sentralkjøkken

Åsheim terrasse:
Full kost: kr. 192.- pr. dag (Inkl. lunsj)
Middag kr. 98.- pr. porsjon.
Lunsj:  kr. 47.- pr. posjon
Kaffe m/ kake kr. 565.- pr. måned

Hjemmeboende
Middag kr. 98.- pr. porsjon.

Hjemmebaserte tjenester

Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2G skal til enhver tid følge gjeldende satser i forskrift gitt av Helse og omsorgsdepartementet.

Beregningsgrunnlag er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag. 

Betalingssatser for praktisk bistand                 

Tjenester det må betales egenandel for er:

 • Hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg (gjelder også BPA – brukerstyrt personlig assistanse)
 • Trygghetsalarm

Nærmere om egenbetaling for hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring/BPA

Det kreves egenandel for praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg, for eksempel rengjøring, vask av klær, handling, matlaging og annet praktisk arbeid i husholdningen. Dette gjelder også dersom tjenesten er organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hvilke tjenester det skal betales for, og hvor mye det skal betales i egenandel, skal gå frem av vedtaket du mottar. Egenandelen for hjemmehjelp/praktisk bistand blir fastsatt ut fra husstandens samlede nettoinntekt, på bakgrunn av siste utlagte ligning. Egenandelen kan derfor bli justert årlig når endelige ligningstall foreligger.

Beregningsgrunnlag er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag. Og følger tilenhver tid forskriften.

Inntekt 0-2G 2-3G 3-4G 4-5G Over 5G
Pr. time   Kr 340,- Kr 402,- Kr 471,- Kr 517,-
Maks antall betalingstimer pr måned 1 4 6 7 8
Minimumsinnvilget timesats pr måned 1 1 1 1 1

 

Trygghetsalarm

Egenandel for Trygghetsalarm kr. 300.- pr. måned
 

Rustesting, egenandel

Rustesting i regi av barnevernet følger normaltariffens satser.

Bygge- og plansaker

Gebyr etter plan- og bygningslovens §33-1, matrikkellovens § 32 (jf. forskriftenes §16), eierseksjonslovens §15 og forurensingslovens §52a.

Alle gebyrer i h.h.t. pbl. § 33-1 skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra saksbehandler. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad om tillatelse foreligger hos kommunen. Gebyrene justeres ved hvert årsskifte i h.h.t. konsumprisindeksen.

For betalingsbestemmelser for gebyrer i h.h.t. matrikkellovens § 30 og 32 vises det til pkt. C9.

Byggesaker (A)

Kapitlet omhandler gebyrer for saksbehandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven.

For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr. Med mindre annet fremgår av regulativet består gebyret av grunngebyr og gebyr per tiltak. Gebyrets størrelse er det samme for tillatelser som for avslag.

Gebyrene gjelder for både ett-trinns søknader og rammesøknader. l begge tilfeller er ferdigattest som kommunen utsteder innen fem år etter at tillatelse er gitt inkludert i gebyret. Der det gis rammetillatelse, er første igangsettingstillatelse også inkludert.

A1          Gebyr for medgått tid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres løpende etter medgått tid. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Grunngebyr kommer i tillegg.

 BeskrivelseGebyr
A1Timespris1 352

 

A2          Forhåndskonferanse

Gebyr for forhåndskonferanser etter pbl § 21-1 faktureres per konferanse. Gebyr for andre møter enn forhåndskonferanse faktureres løpende etter medgått tid. Gebyrene omfatter også forberedelser og etterarbeid/referat.

 BeskrivelseGebyr
A2.1Bolighus inntil fire boenheter, fritidsboliger mv.2 080
A2.2Større boligbygg, næringsbygg mv.4 160

 

A3          Sakkyndig bistand

Kommunen kan kreve at tiltakshaver dekker utgifter til eksterne fagkonsulenters utredningsarbeid som er nødvendig for sikre tilstrekkelig saksopplysning av byggesøknad. Pbl. § 25-2 andre ledd (jfr. § 33-1

 BeskrivelseGebyr
A3Sakkyndig bistand byggesakerUtgiftsdekning

 

A4          Tilsyn

10 % av saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

 

A5          Arbeid som settes i gang uten nødvendig tillatelse

Der det innsendes søknad for ulovlig igangsatt eller utført tiltak, skal det betales et tillegg på 50 % av samlet gebyr. Tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 32-5 og 32-8 kan komme i tillegg.

 

A6          Grunngebyr

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre regulativet angir noe annet. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet, størrelse m.m. Dette er for eksempel mottak av søknad, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering.

 BeskrivelseGebyr
A6.1Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler1 664
A6.2Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post2 808

 

A7          Manglende eller feilaktig informasjon

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid inntil søknaden er komplett.

 Beskrivelse Gebyr
A7.1

Utsendelse av brev med anmodning om flere opplysninger

 

Per påfølgende brev etter første1 976

 

A8          Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak – pbl § 20-4

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1, jf. § 20-4, og tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. byggesaksforskriften §§ 3-1 og 3-2.

 Beskrivelse Gebyr
A8.1Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og bPer tiltak4 774
A8.2Bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 cPer søknad5 814
A8.3Bruksendring av loft fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 cPer søknad5 814
A8.4Øvrig bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 cPer søknad4 774
A8.5Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 dPer tiltak4 576
A8.6Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3- 2Per tiltak9 776
A8.7Midlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20-4 c, uten varig oppholdPer tiltak9 641
A8.8Midlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20-4 c, med varig oppholdPer tiltak13 697
A8.9Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver jf. pbl 20-4, e.Per tiltak4 815

 

A9          Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (med ansvarsrett) – pbl § 20-3

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og b.

For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og annet enn boligformål) bruker kommunen satser per boenhet/bruksenhet avhengig av bruksenhetenes formål.

 

A9.1      Bolig/fritidsbolig/rekkehus/kjedehus/andre småhus inntil 4 boenheter

 Beskrivelse Gebyr
A9.1.1BRA inntil 50 m2Per bygning19 344
A9.1.2BRA mellom 50 m2 og 150 m2Per bygning24 097
A9.1.3BRA mellom 150 m2 og 500 m2Per bygning28 912
A9.1.4BRA lik eller over 500 m2Per bygning36 140

 

A9.2      Oppføring av bolig/fritidsbolig/rekkehus/kjedehus/andre småhus med flere enn 4 boenheter

 Beskrivelse Gebyr
A9.2.15-10 boenheterPer bygning50 596
A9.2.211-20 boenheterPer bygning66 248
A9.2.321-30 boenheterPer bygning78 302
A9.2.4Mer enn 30 boenheterPer bygning96 366

 

A9.3      Tilbygg, påbygg eller underbygging til boligbygg

 Beskrivelse Gebyr
A9.3.1BRA inntil 50 m²Per tiltak14 456
A9.3.2BRA mellom 50 m2 og 150 m2Per tiltak17 191
A9.3.3BRA mellom 150 m2 og 500 m2Per tiltak23 212
A9.3.4BRA lik eller over 500 m2Per tiltak34 060

 

A9.4      Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av garasje, uthus,
              anneks, naust mv.

 Beskrivelse Gebyr
A9.4.1BRA inntil 50 m²Per tiltak7 228
A9.4.2BRA mellom 50 m2 og 150 m2Per tiltak9 640
A9.4.3BRA mellom 150 m2 og 500 m2Per tiltak12 043
A9.4.4BRA lik eller over 500 m2Per tiltak14 456

 

A9.5      Andre bygg enn bolig – Offentlig eller privat tjenesteyting

Herunder skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, kulturbygg, bibliotek, kino, konsertlokale, teater, museum, idrettsanlegg m.m.

 Beskrivelse Gebyr
A9.5.1BRA inntil 500 m²Per bygning72 280
A9.5.2BRA mellom 500 m2 og 2500 m2Per bygning96 366
A9.5.3BRA lik eller over 2500 m2Per bygning120 463

 

A9.6      Andre bygg enn bolig – Næringsbygg

Herunder forretning, kontor, hoteller, overnatting, bevertning, og annen privat tjenesteyting.

 Beskrivelse Gebyr
A9.6.1BRA inntil 500 m²Per bygning72 280
A9.6.2BRA mellom 500 m2 og 2500 m2Per bygning96 366
A9.6.3BRA lik eller over 2500 m2Per bygning120 463

 

A9.7     Andre bygg enn bolig – Industri, håndverk og lagervirksomhet

             Herunder lagerbygg, haller og lignende

 Beskrivelse Gebyr
A9.7.1BRA inntil 500 m²Per bygning42 962
A9.7.2BRA mellom 500 m2 og 2500 m2Per bygning55 640
A9.7.3BRA lik eller over 2500 m2Per bygning71 240

 

A9.8         Andre bygg enn bolig – Landbruksbygg

 Beskrivelse Gebyr
A9.8.1LandbruksbyggPer bygning31 408

 

A9.9          Andre bygg og anlegg (parkeringsanlegg m.m.).

 Beskrivelse Gebyr
A9.9.1BRA inntil 500 m²Per bygning eller anlegg21 684
A9.9.2BRA mellom 500 m2 og 2500 m2Per bygning eller anlegg32 520
A9.9.3BRA lik eller over 2500 m2Per bygning eller anlegg43 368

 

A9.10    Tilbygg og påbygg mv. til offentlig eller privat tjenesteyting og næringsbygg, og andre byggverk

 Beskrivelse Gebyr
A9.10.1BRA inntil 100 m²Per bygning24 097
A9.10.2BRA mellom 100 m2 og 500 m2Per bygning48 183
A9.10.3BRA lik eller over 500 m2Per bygning61 880

 

A9.11    Tilbygg og påbygg mv. til industri, håndverk og lager

 Beskrivelse Gebyr
A9.11.1BRA inntil 100 m²Per bygning24 097
A9.11.2BRA mellom 100 m2 og 500 m2Per bygning48 183
A9.11.3BRA lik eller over 500 m2Per bygning61 880

 

A9.12    Tilbygg og påbygg mv. for andre bygg enn de som er nevnt ovenfor

 Beskrivelse Gebyr
A9.12.1BRA inntil 100 m²Per bygning24 097
A9.12.2BRA mellom 100 m2 og 500 m2Per bygning48 183
A9.12.3BRA lik eller over 500 m2Per bygning61 880

 

A9.13    Konstruksjoner og anlegg etter pbl. § 20-1, a og b.

 Beskrivelse Gebyr
A9.13.1Røranlegg, ledningsanlegg mv. inntil 500 m lengdePer tiltak23 712
A9.13.2Røranlegg, ledningsanlegg mv. over 500 m lengdePer tiltak36 192
A9.13.3Svømmebasseng, dam/brønn og lignendePer tiltak7 956
A9.13.4Mindre brygger, molo, kai o.l. som ikke er mer enn 50 m i lengde, og ikke over 50 m2Per tiltak23 712
A9.13.5Større brygger, molo, kai o.l.Per tiltak79 945
A9.13.6Forstøtningsmur mindre enn 15 m lengde og 1,5 m høydePer tiltak4 815
A9.13.7Forstøtningsmur større enn 15 m lengde eller 1,5 m høydePer tiltak12 043
A9.13.8Støyskjerm eller leveggPer tiltak9 641

 

A9.14    Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 c

 Beskrivelse Gebyr
A9.14.1Fasadeendring uten kulturminneinteresserPer fasade3 182
A9.14.2Fasadeendring med kulturminneinteresserPer fasade6 978

 

A9.15    Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som  nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d.

 Beskrivelse Gebyr
A9.15.1Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring – som ikke involverer boligformålPer søknad9 640
A9.15.2Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring – som involverer boligformålPer søknad12 043

 

A9.16    Riving av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 e.

 Beskrivelse Gebyr
A9.16.1Riving av bygg, bygningsdel, konstruksjoner og anlegg inntil 100 m2 BRA/BYAPer søknad4 888
A9.16.2Riving av bygg, bygningsdel, konstruksjoner og anlegg over 100 m2 BRA/BYAPer søknad14 872

 

A9.17    Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 f

 Beskrivelse Gebyr
A9.17.1Sanitærinstallasjoner, ventilasjons/slokke-/ antenne/energiforsyningsanlegg, heis og lignendePer tiltak3 267
A9.17.2Skorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskillePer tiltak3 267
A9.17.3Endring i bygningers bærekonstruksjonerPer søknad3 267
A9.17.4Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnenPer søknad9 547
A9.17.5Statuer, minnesmerker og andre kunstverkPer søknad6032

 

A9.18    Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g.

 Beskrivelse Gebyr
A9.18.1Sammenføyning av bruksenheter i bolig mvPer søknad3 640
A9.18.2Oppdeling av bruksenheter i bolig mv.Per ny boenhet6 448

 

A9.19    Oppføring av innhegning mot vei

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 h.

 Beskrivelse Gebyr
A9.19.1

Innhegning mot vei

(f.eks. støyskjerm, gjerder, voller, murer m.m.)

 

Per tiltak12 730

(Kommunen krever ikke separat gebyr når innhegning mot vei er en del av en søknad etter kapittel 20 i pbl.)

 

A9.20    Plassering av skilt og reklameinnretninger

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 i.

 Beskrivelse Gebyr
A9.20.1Skilt og reklame under andre etasjePer søknad3 016
A9.20.2Skilt og reklame over første etasjePer søknad6 032

 

A9.21    Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 j.

 Beskrivelse Gebyr
A9.21.1

Plassering av midlertidig skole-/barnehagebygg mv.

for varig opphold, som skal stå i inntil to år

Per tiltak20 540
A9.21.2

Plassering av andre midlertidige bygninger mv. som

skal stå i inntil to år

Per tiltak5 585
A9.21.3

Plassering av andre midlertidige konstruksjoner

eller anlegg som skal stå i inntil to år

Per tiltak8 497

 

A9.22    Vesentlig terrenginngrep

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 k.

 Beskrivelse Gebyr
A9.22.1Vesentlige terrenginngrep i uregulert områdePer søknad13 520
A9.22.2Vesentlige terrenginngrep i regulert områdePer søknad6 760

 

A9.23    Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 l.

 Beskrivelse Gebyr
A9.23.1Mindre anlegg av vei, parkeringsplass, landingsplass og lignende infrastruktur (inntil 500 m eller 2000 m²)Per tiltak15 912
A9.23.2Større anlegg av vei, parkeringsplass, landingsplass og lignende infrastrukturPer tiltak35 880
A9.23.3Torg og møteplasserPer tiltak9 641
A9.23.4Lekeplass, aktivitetsparkPer tiltak16 588

 

A10        Tillatelser og attester

Igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 Beskrivelse Gebyr
A10.1Igangsettingstillatelse i flere trinn fra og med andre igangsettingstillatelsePer søknad4 774
A10.2Midlertidig brukstillatelsePer søknad4 130
A10.3Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gittPer søknad4 130

 

A11        Dispensasjoner

Dersom en søknad gjelder flere tiltak, og det er behov for samme type dispensasjon for flere av/alle tiltakene, beregnes gebyret som for én søknad.

 Beskrivelse Gebyr
A11.1Fravik fra byggteknisk forskrift (TEK) ved tiltak på eksisterende byggverk jf. pbl. § 31-2, 4. leddPer fravik3 557
A11.2Dispensasjon knyttet til mindre tiltak som ellers er fritatt for saksbehandlingPer dispensasjonsforhold6 126
A11.3Øvrige dispensasjonssøknaderPer dispensasjonsforhold9 799

 

A12        Godkjenning som selvbygger

 Beskrivelse Gebyr
A12Godkjenning av privatperson som selvbyggerPer godkjenning4 087

 

A13        Søknad om endring av gitt tillatelse

Med endringssøknad menes endringer det søkes om, etter at rammetillatelse eller ett-trinns tillatelse er gitt, og før bygget eller tiltaket har fått ferdigattest.

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det fullt gebyr etter de øvrige bestemmelsene i dette kapittelet. Søknad om endring av gitt tillatelse utløser ikke nytt grunngebyr.

 

A14        Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
 

 Beskrivelse Gebyr/prosentsats
A14.1Sak som avvisesPer sak3 630
A14.2Sak som trekkes før vurderingPer sak1 664
A14.3For søknad som trekkes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak, betales grunngebyret pluss 20 % av gebyrPer sak20 %
A14.4For søknad som avsluttes som følge av manglende oppfølging av søker eller tiltakshaver, betales grunngebyret pluss 40 % av gebyrPer sak40 %

 

 

 

 

 

 

 

Plansaker (B)

Kapitlet omhandler gebyrer for saksbehandling av private planforslag etter plan- og bygningsloven.

B1        Forberedende behandling

En planprosess forutsetter normalt å innbefatte 3 dialogmøter med saksbehandler/kommunen. Dialogmøter ved detaljregulering eller endring av reguleringsplan etter ordinær prosess utover dette faktureres.

 Forberedelser Gebyr
B1.1Gjennomgang av planinitiativPer planinitiativ12 480
B1.2Mindre komplekse planinitiativPer planinitiativ8 320
B1.3Tillegg for planinitiativ som sendes inn flere gangerPer påfølgende planinitiativ5 200
B1.4Enkeltgebyrer for møterPer avklaringsmøte3 307

 

B2        Behandling

Gebyr for behandling av private reguleringsplaner, søknader om reguleringsendringer og fradeling av enkelttomter innkreves etter følgende regler og satser:

 

Areal i m2

A.
Reguleringsplaner, -endringer

B.
Mindre endringer

C.
Fradeling
søknad

Beh.gebyr

 kr 19 618,-kr 20 687,-        kr 6 927,-

Arealgebyr

1000kr 10 785,-kr 7 199,-kr 0,-
 5000kr 18 955,-kr 16 781,-kr 4 710,-
 10000kr 41 369,-kr 27 617,-kr 7 836,-
 15000kr 50 357,-kr 33 769,-kr 9 554,-
 20000kr 59 351,-kr 40 133,-kr11 236,-

Videre pr
påbegynt daa

 kr 1 699,-kr 1 304,-kr 342,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3: Dersom fast utvalg for plansaker ved sin behandling av planforslaget avviser dette, eller hvis forslagsstiller trekker forslaget etter påbegynt behandling, kan gebyret reduseres med inntil det halve. Dersom politisk eller administrativ beslutningsmyndighet på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret. Dersom planforslaget avvises ved 1. gangs behandling og forslagstilleren fremmer nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.

B4: Framsetter administrasjonen et alternativt forslag til det innsendte forslag, og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel.

B5: Evt. kostnader til behandling i organ utenfor kommunen samt all annonsering dekkes ikke av gebyret og vil bli belastet forslagsstilleren direkte.

B6: Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes forslagsstiller.

B7: Planforslaget kan fritas for gebyr for de deler av planforslaget som inneholder grønnstruktur samt natur- og friluftsområder. I planforslag hvor det påberopes fritak eller reduksjon av gebyr, må det foreligge skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og planmyndighet.

B8:      Planer som krever planprogram og/eller konsekvensutredning

For planforslag som krever konsekvensutredning (KU) eller planprogram skal det betales tilleggsgebyr. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter.

 Beskrivelse Gebyr
B8.1For planer som krever planprogramPer planprogram25 792
B8.2For planer som krever konsekvensutredningPer planforslag50 752

Gebyrene gjelder planforslag som leveres i digital form utført i gjeldende SOSI-plandata versjon og i samsvar med plan- og bygningsloven kap. 12 samt forskrift m/veileder om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. Dersom planen ikke tilfredsstiller minstekravene til standard, kan medgått tid til oppjustering belastes tiltakshaver med timepris.

 

B9:      Forhold til overordnede planer i kommunen

Dersom planforslaget er i strid med kommuneplanen skal det betales et tilleggsgebyr.

 Beskrivelse Gebyr
B9.1Planforslag i strid med kommuneplanPer planforslag53 456

 

 

 

Matrikkelsaker (C)

C1: Oppretting av matrikkelenhet
C1.1 Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom

Areal i m2 (fra- til og med)Gebyr i kr
0-50017 946
500-100035 890
1000-200039 480
2000-300046 160
3000-400053 836
4000-500061 002

 

 

 

 

 

 

For arealer utover 5000 m2  øker gebyret med kr 2 576 pr. påbegynt 1000 m2 inntil kr 89 723,-.

C1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
For matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn betales kr 10.509,-.

C1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
For oppmåling av uteareal inntil 1000 m2 på eierseksjon betales kr 17.946,-.

For arealer over 1000 m2 øker gebyret med kr 2.576,- pr. påbegynt 1000 m2.

C1.4 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum kr. 10.509,-. Timepris for arbeider i marken er kr 1 735,-, og for kontorarbeid kr 892,-.

C1.5 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales kr 17.256,-.

C2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
C2.1 For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning betales gebyr på kr 10.509,-.

C2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til ⅓ av gebyrsatsene etter C1 og C2.

C3 Grensejustering

C3.1 Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i C1.3.

C4 Arealoverføring

C4.1 Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i C1.1

C5.1    Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For ett punkt                                                       kr  6 211,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt       kr  2 009,-
For påvisning av ett punkt uten varig merking   kr  5 467,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt        kr  1 415,-

C5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat-bestemt/eller kartlegging av rettigheter.

For ett punkt                                                       kr 12 917,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt        kr 4 544,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med timepriser i h.h.t. C1.4, minimum kr 10 509,-.

C6 Privat grenseavtale
For å registrere referanse til privat grenseavtale i matrikkelen kreves et gebyr på kr 10 509,-.   

C7 Tilpasning av gebyr
C7.1 Gebyr for kart- og delingsforretninger over større parseller/eiendommer                      
For kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales et minstebeløp på kr 35 890,- (jf. C1.1) i tillegg til anvendt tid med timepris i hht. C1.4.

Med større eiendommer menes eiendommer med areal over 16 000 m2.

C8 Betalingstidspunkt

Alle gebyrer skal betales av rekvirenten til kommunekassen etter regningsoppgave fra
oppmålingsmyndigheten.

Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder den dato kommunen mottar fullstendig rekvisisjon.

Gebyret kan innkreves forskuddsvis.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og
merking av grenser. Utgifter til merkemateriell kan beregnes spesielt for den enkelte sak og påplusses gebyret. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.

For myndighetsoppgaver skal det ikke kreves merverdiavgift. Alle oppgavene skissert i matrikkellovens kap. 5 og 6 er myndighetsoppgaver, og derfor fritatt for merverdiavgift (jfr. merverdiavgiftslovens § 5b, første ledd nr. 7).

C9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføringen av saken, opprettholdes likevel gebyret.

C10 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider             kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider              kr 350,-
Satsene er fastsatt og reguleres av Statens kartverk
 

Eierseksjonering (D)

D1          Seksjoneringsgebyr

 Beskrivelse Gebyr
D1.1Seksjonering av eiendom2, inntil 4 seksjonerPer sak9 547
D1.2Seksjonering av eiendom, 5 – 10 seksjonerPer sak11 513
D1.3Seksjonering av eiendom, flere enn 10 seksjonerPer sak21 320
D1.4Reseksjonering, inntil 4 seksjonerPer sak13 395
D1.5Reseksjonering, 5-10 seksjonerPer sak15 360
D1.6Reseksjonering, flere enn 10 seksjonerPer sak25 168
D1.7Tillegg til sak etter kapittel per befaringPer befaring4 774
D1.8Gebyr for oppheving eller sletting av seksjoneringPer sak3 848

I tillegg kommer gebyr etter reglene i matrikkelloven (jfr. pkt. C.1.3) for eventuelle matrikkelbrev som må utarbeides etter bestemmelsene i eierseksjoneringslovens § 9 annet ledd og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen.

 

Digitale kart- og eiendomsdata (E)

E1: Kartdata fra Felles kartdatabase (FKB) 

Pris på kartdata beregnes ved bruk av en priskalkulator utarbeidet av Kartverket. Link til priskalkulatoren finnes på www.kartverket.no. Prisen beregnes ut fra valgt produkt, areal på uttrekksområdet, og om arealet er innenfor SSBs tettstedsavgrensning. 

E2: Formidling av plan, bygnings- og eiendomsinformasjon 

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommunen, og bestemmer selv prisene ut i markedet.

Kjøp av kommunal grunn (F)

F1 Gebyr for søknad om kjøp av kommunal grunn og for opsjonsavtale

 Gebyr
Søknad om kjøp av kommunal grunnkr 5 911,-
Tillegg for politisk behandlingkr 2 685,-
Opsjonsavtalekr 12 899,-

 

 

 

 

F2 Kostnader til ekstern bistand
Kostnader kommunen måtte ha i forbindelse med innhenting av eiendomstakst, eller annen ekstern bistand i tilknytning til behandlingen, dekkes i sin helhet av søker.

F3 Betalingstidspunkt
Alle gebyrer skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes søker.

Utslipp av sanitært og oljeholdig avløpsvann (G)

G1: For utslipp fra mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 pe), kommunalt avløpsvann (mindre enn 2000 pe til ferskvann og mindre enn 10 000 pe til sjø) og utslipp av oljeholdig avløpsvann skal det betales et engangsgebyr på kr 5.952,- for saksbehandling ved:

 • søknad om utslippstillatelse
 • søknad om endring eller omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og ved krav om utslippstillatelse for eksisterende bebyggelse. For søknader som avslås betales 50 % av fullt gebyr.

G2: For tilsyn av mindre avløpsanlegg skal det betales et årlig tilsynsgebyr på kr 205,-.

Landbruk

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader er fastsatt til kr. 5 000, og gebyr for søknad om delingssamtykke etter jordloven til kr 2 000, jfr. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens Landbruksforvaltning den 14.12.2011, med ikrafttredelse 01.01.2012. Vedtatt av kommunestyret i Alstahaug 08.02.2012.

Elg - fellingsavgift

Avgiftene settes til makssatsene fastsatt av Miljødirektoratet. Oppdaterte priser finner du på sidene til Miljødirektoratet.

Alkohol og tobakk

Salg og skjenking av alkohol

Endringer i gebyrsatser

Bestemmelsene ifm. salg og skjenking av alkohol kan bli endret av kommunestyret eller ved endring i lov/forskrift.

Bevillingsgebyr for faste/alminnelige kommunale salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk (utenom Vinmonopolet)

Bevillingsgebyr for faste/alminnelige kommunale salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk (utenom Vinmonopolet) fastsettes for ett år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkohollovens § 1- 7 og alkoholforskriftens kapittel 6.

Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkohol betales til kommunen etter satsene i alkoholforskriftens § 6-2.

Omsetningsoppgave: For fast/alminnelig bevilling skal omsetningsoppgave for foregående år, inklusive revisjonsattestert regnskap, samt estimat over forventet omsetning i inneværende år, leveres Alstahaug kommune innen 1. mai hvert år, jfr. alkoholforskriftens § 6-3.

Gebyr for bevilling ved enkelt anledning (åpent arrangement)

Gebyr for bevilling ved enkelt anledning (åpent arrangement) er satt til kr 1400,- per dag i bevillingsgebyr, med mulig tillegg beregnet ut fra faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Omsetningsoppgave: For bevilling ved enkelt anledning (ikke utvidelse) skal omsetningsoppgaven for faktisk omsetning leveres omgående etter gjennomført arrangement, jfr. alkoholforskriftens § 6-3.

Gebyr for ambulerende bevilling (lukket arrangement)

Gebyr for ambulerende bevilling (lukket arrangement) betales etter satsen i alkoholforskriftens § 6-2

Omsetningsoppgave: For ambulerende bevilling skal omsetningsoppgaven for faktisk omsetning leveres omgående etter gjennomført arrangement, jfr. alkoholforskriftens § 6-3.

Gebyr for utvidelse av bevilling for enkelt anledning

Gebyr for utvidelse av bevilling for enkelt anledning (for virksomheter med eksisterende skjenkebevilling) er satt til kr. 550,- per dag.

Omsetningsoppgave: For utvidelse av eksisterende bevilling for enkelt anledning, blir omsatt mengde alkoholholdig drikk rapportert inn som en del av den ordinære omsetningsoppgaven til bevillingshaver jfr. alkoholforskriftens § 6-3.

 

Salg av tobakk og tobakksurrogater

Kommunen krever en årlig tilsynsavgift til dekning av sine kostnader med tilsynsoppgaver ifm. salg av tobakk, jfr. bestemmelsene i  tobakksskadeloven § 7.

Tilsynsavgift for salgssteder (faste og midlertidige) for tobakksvarer og tobakkssurrogater betales etter satsene i Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 33.

Midlertidige salgssteder er definert i Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 10.

Bestemmelsene ifm. salg av tobakk og tobakksurrogater kan bli endret ved endring i lov/forskrift. 

Husleie kommunale boliger

Husleie kommunale boliger

Husleie for kommunale boliger reguleres årlig med konsumprisindeksen.  

Leie av kommunale anlegg

Trening og seriespill for lag tilhørende Alstahaug kommune i aldersbestemte årsklasser u/19 år, eller aktiviteter spesielt tilpasset barn og unge er gratis.

Gymsaler og klasserom

 Ved Bjarnetjønna, Sandnes, Ura og Sandnessjøen ungdomsskole.

Trening/øving: Kr. 100,- pr. time

Klasserom for overnatting: Kr. 335,- pr. døgn

Gymsal (inkl. garderober) og kjøkken - Private arrangementer (bursdag, konfirmasjon o.a.):

 • 1-3 timer: Kr. 570,-
 • 4.6 timer: Kr. 950,-
 • Inntil 24 timer: Kr. 1700,-

Inntektsgivende arrangementer:

 • Lag og foreninger: Kr. 850,- pr. arr.
 • Private: Kr. 345,- pr. time

Utendørs anlegg

Stamnes arena:

Trening og kampavvikling for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

Kr. 840,- pr. time.

Radåsmyra Idrettsanlegg:

Gressbane:

Trening og kampavvikling for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

 • Kr. 840,- pr. time.
 • Hele anlegget pr. stevne: Kr. 1600,-
 • Leie av garderober: Kr. 200,- pr. enhet
 • Utleie til sirkus/tivoli: Kr. 4550,- pr. arr.

Stamneshallen

Trening for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen)

 • Leie av hel hall: Kr. 250,- pr. time.
 • Leie av 1/2 hall: Kr. 190,- pr time.

Leie av hall til seriespill

 • Senior, Kr. 550,- pr. time.

Leie av hall til håndballskole:

 • Kr. 290,- pr. time.

Inntektsgivende arrangementer

Stamneshallen (inkl. kafeteria, garderober):

 • Alle dager: Kr. 570,- pr. time.
 • Pris pr. døgn: Kr. 8600,-

Kafeteria og aktivitetsrom:

Kafeteria og aktivitetsrom m/kjøkken:

 • 1-6 timer: Kr. 900,-
 • 6-12 timer: Kr. 1730,-
 • 12-24 timer: Kr. 2800,-

Aktivitetsrom: Kr. 100,- pr. time.

Auditoriet: Kr. 100,- pr. time.

BomberomUtleie til skyteøvelser: Kr. 100,- pr. time.

Helgelandshallen

Trening for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltagere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

 • Hel hall: Kr. 560,- pr. time 
 • 2/3 hall: Kr. 425,- pr. time
 • 1/3 hall: Kr. 250,- pr. time
 • Løpedekke: kr. 100,- pr time

Leie av hall til FFO/Håndballskole:

 • U/19 år: 1/3 hall, kr. 290,- pr. time.
 • U/19 år: 2/3 hall, kr. 460,- pr. time.
 • U/19 år: hel hall, kr. 550,- pr. time.

Inntektsgivende arrangementer:

 • Hel hall: Kr. 860,- pr. time
 • 2/3 hall: Kr. 620,- pr. time
 • 1/3 hall: Kr. 390,- pr time
 • Pris pr. døgn: 12 800,-

Ved inntektsgivende arrangementer leies som hovedregel kun ut hel hall. Ved rigging/opprydding gjelder satsene for trening pr. salenhet eller deler av hall etter behov. Salenheter som ikke er i bruk kan da leies ut til andre leietakere. Ved større arrangementer som forutsetter lengre leie av lokaler samt løst utstyr gis administrasjonssjef myndighet til å forhandle pris.

Barnehage

Oppholdsbetaling i kommunale barnehager.

 

Kost og opphold i kommunal barnehage

Vi forholder oss til maksimalgrensen som Stortinget fastsetter for foreldrebetaling i barnehage.

Oppholdstimer pr. ukeSats fra 01.01.2023Sats fra
01.08.2024
100% plass, 41 t eller merkr 3 000,001500,00
80% plass, 33-40 tkr 2 700,001350,00
60% plass, 25-32 tkr 2 100,001050,00
50% plass, 17-24 tkr 1 800,00  900,00

Betaling for 11 mnd. pr. år. Juli er betalingsfri.
Deltidsplasser betales prosentvis av makspris + deltidstillegg. Deltidstillegget utgjør 10 % av makspris.

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke. For eksempel vil 80 % plass tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for andre barn. For familier som har tre eller flere barn i barnehage samtidig det er gratis barnehage fra og med det tredje barnet. 

Kost barnehage:
Kr. 300,- (100% plass)
Betalingen reduseres etter hvor stor prosent plass barnet har.

Redusert foreldrebetaling
Alstahaug kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Skolefritidsordning - SFO

Oppholdsbetaling i kommunal SFO.
 

 

Kost og opphold i kommunal SFO

SFO- plass
Oppholdsbetaling 2024: kr 2.633 pr. mnd.
Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned. Betalingen løper fra den 1. i måneden barnet begynner på SFO.

Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn og 50% for tredje og eventuelt flere barn.
Kost SFO
Kr. 225,-  pr. mnd.
Kostpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen.

Redusert foreldrebetaling SFO
Vi behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter retningslinjene i Forskrift til opplæringsloven for inntektsgradert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid 1.- og 2. trinn
Elever på 1.- og 2. trinn med SFO-plass får 12 timer gratis SFO per uke. 

Tømming av slam fra slamavskillere

Slamgebyr i h.h.t. kommunens slamforskrifter, godkjent 12.11.92.

Renovasjonsgebyr

Kommunens andel kr 363,-

Slamtømming, priser

Tømming av slamavskiller/septiktank og tett tank:

1. For tømming inkl. slambehandling fra eiendom uten tilknytning til kommunal avløpsledning, betales gebyr pr. tømming avhengig av tankens størrelse:

a) Gebyr pr tømming - inntil 4 m³ vannvolum kr 3.252,-
+ 25 % merverdiavgift kr 813,-
b) Tillegg pr. m³ over 4 m³ vannvolum kr 650,-
+ 25 % merverdiavgift kr 163,-
c) Oppmøte/kontroll uten tømming kr 813,-
+ 25% merverdiavgift kr 203,-

2. Fra eiendom med tilknytning til kommunal avløpsledning dekkes tømmeavgiften inntil videre av kommunen over funksjon 350 "Avløpsrensing" etter ovennevnte satser.

Slambehandling:

For tømming av slambehandling fra kommunale renseanlegg og/eller private slamavskillere m.v., tilknyttet kommunal avløpsledning, betales årlig gebyr. Inntil rensetiltakene settes i verk kreves ikke slikt gebyr.

Merverdiavgift:

Alle renovasjonstjenester som nevnt ovenfor er avgiftspliktig med merverdiavgift til staten.

Termininnbetalinger

Gebyrer for kommunale avgifter faktureres med 4 terminer i året. Abonnent kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge mellom 1 og 12 termininnbetalinger.

Vann og avløp

Vannmåleravlesing

Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren. Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres til kommunen.

  Vann
Vannmålerleie (kr/år) 2024
Dimensjon inntil ø25mm (Q2,5) kr 550,-
Dimensjon mellom ø25mm og ø50mm (Q4) kr 1.150,-
Dimensjon  mellom ø50mm og ø100mm (Q10) kr 1.250,-
Dimensjon mellom ø100mm og ø250m (Q10+) kr 3.700,-

Årlig vannmålergebyr (overgangsgebyr)

Det betales et årlig gebyr for å dekke kommunens kostnader i forbindelse med tidligere privat eide vannmålere, kontroll, administrasjon. Kr 200,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000,- per gang per eiendom.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,- per gang per eiendom.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

 1. Ny tilknytning av eiendom.
 2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
 3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
 4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
 5. Tilbygg eller påbygg som øker bygningens BRA med 50m2 eller mer.
 6. Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

For boligeiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per boenhet.

For næringseiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per tilknyttet bruksenhet.

For kombinasjonseiendom betales gebyr for hver av delene etter reglene over.

  Vann Avløp
Tilknytningsgebyr (kr) 2024 2024
Lav sats pr boenhet/bruksenhet
Med refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg
1.600,- 1.600,-
Høy sats pr boenhet/bruksenhet
Uten refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg
21.000,- 26.000,-


 

Årsgebyr, vann og avløp

Årsbegyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Abonnementsgebyr

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke kommunens samlede årlige kapitalkostnader.

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

a) Boligeiendom og fritidsboliger: pr boenhet

  Vann Avløp
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet/antall 2024 2024
Bolig- og fritidseiendom pr boenhet 2.226,- 3.293,-

b) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom. 

  Vann Avløp
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet/antall 2024 2024
Nærings-, kombinasjon- og landbrukseiendom: pr bo-/ bruksenhet    
Kategori 1 (0-300) m3 1 2.226,- 3.293,-
Kategori 2 (301-1000) m3 3 6.678,- 9.879,-
Kategori 3 (1001-3.000) m3 6 13.356,- 19.758,-
Kategori 4 (3.001-6.000) m3 12 26.712,- 39.516,-
Kategori 5 (6.001-20.000) m3 24 53.424,- 79.032,-
Kategori 6 (20.001-50.000) m3 50 111.300,- 164.650,-
Kategori 7 (50.001-150.000) m3 70 155.820,- 230.510,-
Kategori 8 (150.001-1.000.000) m3 100 222.600,- 329.300,-

Abonnementsgebyret er vektet etter vannforsyningskapasitet. Det er ikke lagt opp til at tilordnet kategori for den enkelte eiendom skal kunne endres på basis av en reduksjon i vannforbruket.

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk:

  Vann Avløp
Enhetspriser (kr/m3) 10,31 20,17

Stipulert forbruk

For eiendommer uten vannmåler stipuleres gebyret etter eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,3 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940

Forbruksgebyr; boliger:
Vann Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]
Avløp Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler
Vann Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]
Avløp Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

Vigsel

Vigsel skal i hovedsak prioriteres fredag kl. 14.00 i Kulturbadet, men det åpnes for at vigsel kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med politisk sekretariat.
Det forutsettes da at kostnader ved å benytte et annet vigselssted dekkes av brudeparet. 

Vigsel utenfor normal arbeidstid/lørdag

Borgerlige vigsler gjennomføres primært på fredager på Kulturbadet kl. 14, men det er åpnet opp for at borgerlige vigsler kan finne sted til andre steder og tider etter særskilt avtale med politisk sekretariat. 

 

Borgerlig vigsel på Kulturbadet 

Borgerlig vigsel som gjennomføres innenfor kommunens ordinære åpningstid (8-15 sommerhalvår/8-16 vinterhalvår) i kommunens lokaler, er gratis.

For borgerlig vigsel gjennomført utenfor kommunens ordinære åpningstid mandag-fredag (8-15 sommerhalvår/8-16 vinterhalvår), betales et gebyr på kr. 700. 

For borgerlig vigsel gjennomført lørdag-søndag, betales et gebyr på kr 1000,-. 

 

Vigsler andre steder

Kostnader ved vigsel annet sted enn Kulturbadet dekkes av brudeparet (eksempelvis leie av lokaler, reisekostnader for vigsler m.m.). 

Se avsnittet ovenfor mht. gebyrer.