Priser 2023

Gravemelding

Det skal alltid søkes om gravetillatelse for graving i Alstahaug kommune. Tilsvarende gjelder for arbeid ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur. Det er også søknadsplikt når slik infrastruktur berører privat eiendom. I forståelsen av arbeid inngår også utsetting av container, lift og stillas mv.

Gravemelding, satser

Administrasjonsgebyr

Søknadspliktig arbeid på kommunal vei- og gategrunn samt parker/grøntområder og annet areal belastes med administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyrets størrelse varierer etter hvor gravingen foregår. Tiltak som innebærer graving har en høyrere gebyrsats enn tiltak som alene gjelder arbeidsvarsling. 

Det utstedes ett administrasjonsgebyr per tiltak. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige kostnader til behandling, samhandling, kontroll og oppfølging av arbeidstillatelser.

a. Fast sats – Arbeidstillatelse m/graving kr 1.200,-
b. Fast sats – Arbeidstillatelse u/graving kr 600,-

Utleie av kommunalt areal

Formål Pris pr m2 pr dag Pris pr m2/mnd (30 dager)
Riggplass, container, stillas, lift o. l. kr 1,- kr 30,-
Gebyr - tidsoverskridelse kr 3,- kr 90,-

Gebyr – tidsoverskridelse:

Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt. frem til det foreligger tillatelse om bruk av kommunalt areal. 

Utbyggings-/gjennomføringsavtale:

Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings- / gjennomføringsavtale. Ved inngåelse av avtale gis det følgende rabatter: 1 måned 70% reduksjon, 2 måned 60% og i de påfølgende måneder gis det 50% reduksjon i leieprisen pr. mnd.

Riggplass, container, stillas, lift og lignende:

Ved plassering av rigg, container, stillas, lift eller annen bruk av/på avgiftsbelagte parkeringsplasser betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. Det tilkommer merverdiavgift iht. MVA- regelverket, det vises særlig til § 6-7 i forskrift til merverdiavgiftsloven.

Hjemmelsgrunnlag. Virkeområde.

Gebyrregulativet er hjemlet i pkt. 6, niende, tiende og ellevte avsnitt i Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune, med hjemmel i vegloven §§32 og 57, vedtatt av Alstahaug kommunestyre 23.10.13 i sak 48/13:
Alstahaug kommune kan kreve gebyrer for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser.
Det vises også til Regler for bruk av offentlig veg- og gategrunn ved plassering av container, lift, kranbil stillas mv. Denne er også hjemlet i vegloven §57.
Gebyrregulativet gjelder arbeid og gravetiltak på kommunal gate- og veigrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal. Gate- og veigrunn inkluderer fortau.
Tilsvarende gjelder ved arbeid og graving ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur.

Generelle betalingsbestemmelser

A. Ansvarshavende betaler

Gebyr utarbeidet etter dette regulativ faktureres ansvarlig entreprenør. Denne er ansvarlig for betaling av gebyret. For det tilfellet at ansvarlig entreprenør ikke er betalingsdyktig/-villig, overtar ansvarlig søker entreprenørens betalingsplikter overfor kommunen.

B. Betalingstidspunkt

Administrasjonsgebyret innbetales når gravesøknad er behandlet av kommunen.
Betalingstidspunktene gjelder uavhengig av eventuell klage.

C. Tidspunktet for gebyrberegning

Administrasjonsgebyret utstedes etter gjeldende sats på det tidspunktet gravesøknad er behandlet.

Kommunens kontroll av ferdigmeldingen skal gjennomføres senest en måned etter mottatt egenkontrollskjema. For det tilfellet at kommunen ikke har gjennomført kontrollen innen denne fristen, legges satsene på datoen kommunen mottok ferdigmeldingsskjemaet, til grunn for gebyrberegningen.

D. Konsekvenser v/manglende varsling om tidsavvik fra tillatt arbeidsperiode

Dersom kommunen ikke varsles om tidsavvik fra innvilget arbeidsperiode innen en virkedag etter tillatelsens utløp, må det søkes om ny gravetillatelse med den konsekvens at nytt administrasjonsgebyr må innbetales. Overskridelsen medfører krav om ny arbeidstillatelse og skiltvedtak. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

E. Konsekvenser v/manglende innlevering av egenkontrollskjema (ferdigmelding)

Dersom kommunen ikke har mottatt egenkontrollskjema (ferdigmelding) innen 5 virkedager etter gravetillatelsens utløp, utstedes et ekstra administrasjonsgebyr. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

F. Konsekvenser v/manglende gebyrinnbetaling

Dersom kommunen har utestående gebyr hos ansvarlig entreprenør/søker fra tidligere tiltak, blir ikke ny søknad om arbeidstillatelse behandlet før det utestående er gjort opp.

G. Søknader som trekkes, returneres eller avslås

Hvor søknader trekkes vil administrasjonsgebyr bare påløpe i den grad kommunen har startet søknadsbehandlingen.
Søknader som returneres som ufullstendige belastes, med administrasjonsgebyr.
Søknader som avslås, belastes med administrasjonsgebyr.

H. Fastsettelse og offentliggjøring av gebyrsatser

Alstahaug kommunestyre fastsetter gebyrsatsene i forbindelse med årlig budsjettvedtak.
Gebyrsatsene annonseres i lokalavisa og gjøres tilgjengelig på Alstahaug kommunes nettsider.

Klageadgang

Gebyrregulativet er fastsatt av Alstahaug kommunestyre og kan ikke påklages

 

Anvendelsen av regulativet kan påklages. Klage stilles til kommunen som vil gjøre en ny vurdering av saken. Der kommunen opprettholder sitt gebyrvedtak, vil klagen oversendes den kommunale klagenemnda i Alstahaug kommune for endelig avgjørelse.

 

Kulturskolen for AlLe

Kulturskolen, priser

 Prisene gjelder pr. semester/halvår.

Type kurs

2022

2023

Elever gruppe 1-3

1670,- 

1715,-

Elever gruppe 4+

1465,- 

1505,-

Instrumentleie

475,- 

485,-

Materiell, noter m.m. inntil

195,-

200,-

Materiell ballett

340,- 

349,-

Materiell Fyret

195,- 

200,-

Kortere kurs o.l.

Avhengig av kursets kostnader

Moderasjon, salg av tjenester

 • Det innrømmes 50 % moderasjon for alle søsken.
 • Det innrømmes 25 % moderasjon ved deltagelse i flere tilbud.
 • Voksne betaler et tillegg på kr. 318,- pr. aktivitet.
 • Salg av tjenester; undervisning barn, unge og voksne refusjon 100 % av kostnadene.

Frisklivsentralen

På Frisklivssentralen er det egenandel på enkelte tilbud, andre tilbud kan være gratis.  Ta kontakt for mer informasjon.

Frisklivsentralen, priser

Kurs/tjeneste Pris 2023
Frisklivsresept kr 450,-
Halvårskort kr 1000,-
Årskort kr 1500,-
Bramat-kurs kr 750,-
Røykfri sammen kr 500,-
KIB-kurs kr 750,-
KID-kurs kr 750,-
"Sov godt"-kurs kr 500,-
Fallforebyggende gruppe kr 600,-

 

 

 

 

Feiing og tilsyn

I henhold til forskrift av 17.12.2015 om brannforebygging skal kommunen sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Begrepet behov innebærer at feiingen skal være vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg. Tilsynet skal være risikobasert.

Feiing og tilsyn, priser

A: Rett røykpipe inntil 11 meters lengde, kr. 570,- pr. år.
B: Rett røykpipe over 11 meters lengde, kr. 701,- pr. år.

Fritidsbolig/hytte

Det er innført feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter i Alstahaug kommune.

Pris: kr 570,- pr år

Andre serviceoppdrag utført av feietjenesten

Kommunen tilbyr en del tjenester som ikke er lovpålagte og utfaktureres kundene for å holde en lavere feie- og tilsynsavgift. Tjenesten tilbys i henhold til KS sine veiledende satser.

Serviceoppdrag feie- og tilsynstjenesten kr. 1076,-  pr. time. 

Saksbehandlingsgebyr – Pyroteknisk vare kr. 3960,- pr. søknad.
Gjelder behandling av søknader og befaring av utsalgssted i forbindelse med behandling av søknad og salg av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr. Gebyret skal være betalt før saksbehandling påbegynnes.

Kontrollgebyr i utsalgsperioden-Pyroteknisk vare kr. 1171,- pr år. 
Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr.

Omsorgstjenester

Egenbetaling

I henhold til kommunal bestemmelse om å følge til enhver tid statens satser for korttidsopphold i institusjon, er egenbetaling for korttidsopphold i omsorgsbolig for tiden kr. 180.- Etter 60 døgn følges prisen for husleie i kommunal bolig i Åsheim pluss satsen for fullkost. 

 

Alstahaug sykehjem, opphold

Egenandel for korttidsopphold og dag/nattopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 

.

Matsalg fra Alstahaug sentralkjøkken

Åsheim terrasse:
Full kost: kr. 185.- pr. dag (Inkl. lunsj)
Middag kr. 94.- pr. porsjon.
Lunsj:  kr. 45.- pr. posjon
Kaffe m/ kake kr. 543.- pr. måned

Hjemmeboende
Middag kr. 94.- pr. porsjon.

Hjemmebaserte tjenester

Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2G skal til enhver tid følge gjeldende satser i forskrift gitt av Helse og omsorgsdepartementet.

Beregningsgrunnlag er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag. 

Betalingssatser for praktisk bistand                 

Tjenester det må betales egenandel for er:

 • Hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg (gjelder også BPA – brukerstyrt personlig assistanse)
 • Trygghetsalarm

Nærmere om egenbetaling for hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring/BPA

Det kreves egenandel for praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg, for eksempel rengjøring, vask av klær, handling, matlaging og annet praktisk arbeid i husholdningen. Dette gjelder også dersom tjenesten er organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hvilke tjenester det skal betales for, og hvor mye det skal betales i egenandel, skal gå frem av vedtaket du mottar. Egenandelen for hjemmehjelp/praktisk bistand blir fastsatt ut fra husstandens samlede nettoinntekt, på bakgrunn av siste utlagte ligning. Egenandelen kan derfor bli justert årlig når endelige ligningstall foreligger.

Beregningsgrunnlag er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag. Og følger tilenhver tid forskriften.

Inntekt 0-2G 2-3G 3-4G 4-5G Over 5G
Pr. time   Kr 327,- Kr 387,- Kr 453,- Kr 497,-
Maks antall betalingstimer pr måned 1 4 6 7 8
Minimumsinnvilget timesats pr måned 1 1 1 1 1

 

Trygghetsalarm

Egenandel for Trygghetsalarm kr. 250.- pr. måned
 

Rustesting, egenandel

Rustesting i regi av barnevernet følger normaltariffens satser.

Bygge- og plansaker

Gebyr etter plan- og bygningslovens §33-1, matrikkellovens § 32 (jf. forskriftenes §16), eierseksjonslovens §15 og forurensingslovens §52a.

Alle gebyrer i h.h.t. pbl. § 33-1 skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra saksbehandler. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad om tillatelse foreligger hos kommunen. Gebyrene justeres ved hvert årsskifte i h.h.t. konsumprisindeksen.

For betalingsbestemmelser for gebyrer i h.h.t. matrikkellovens § 30 og 32 vises det til pkt. C9.

Byggesaker (A)

Kapitlet omhandler gebyrer for saksbehandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven.

For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven skal det betales gebyr. Med mindre annet fremgår av regulativet består gebyret av grunngebyr og gebyr per tiltak. Gebyrets størrelse er det samme for tillatelser som for avslag.

Gebyrene gjelder for både ett-trinns søknader og rammesøknader. l begge tilfeller er ferdigattest som kommunen utsteder innen fem år etter at tillatelse er gitt inkludert i gebyret. Der det gis rammetillatelse, er første igangsettingstillatelse også inkludert.

A1          Gebyr for medgått tid

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven som ikke faller inn under andre bestemmelser i dette kapitlet, faktureres løpende etter medgått tid. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Grunngebyr kommer i tillegg.

 

 

Beskrivelse

Gebyr

A1

Timespris

1 300

 

A2          Forhåndskonferanse

Gebyr for forhåndskonferanser etter pbl § 21-1 faktureres per konferanse. Gebyr for andre møter enn forhåndskonferanse faktureres løpende etter medgått tid. Gebyrene omfatter også forberedelser og etterarbeid/referat.

 

 

Beskrivelse

Gebyr

A2.1

Bolighus inntil fire boenheter, fritidsboliger mv.

2 000

A2.2

Større boligbygg, næringsbygg mv.

4 000

 

A3          Sakkyndig bistand

Kommunen kan kreve at tiltakshaver dekker utgifter til eksterne fagkonsulenters utredningsarbeid som er nødvendig for sikre tilstrekkelig saksopplysning av byggesøknad. Pbl. § 25-2 andre ledd (jfr. § 33-1

 

 

Beskrivelse

Gebyr

A3

Sakkyndig bistand byggesaker

Utgiftsdekning

 

A4          Tilsyn

10 % av saksbehandlingsgebyret skal dekke kommunens tilsynsvirksomhet.

 

A5          Arbeid som settes i gang uten nødvendig tillatelse

Der det innsendes søknad for ulovlig igangsatt eller utført tiltak, skal det betales et tillegg på 50 % av samlet gebyr. Tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven §§ 32-5 og 32-8 kan komme i tillegg.

 

A6          Grunngebyr

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre regulativet angir noe annet. Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet, størrelse m.m. Dette er for eksempel mottak av søknad, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering.

 

 

Beskrivelse

Gebyr

A6.1

Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler

1 600

A6.2

Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post

2 700

 

A7          Manglende eller feilaktig informasjon

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter medgått tid inntil søknaden er komplett.

 

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A7.1

Utsendelse av brev med anmodning om flere opplysninger

 

Per påfølgende brev etter første

1 900

 

A8          Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak – pbl § 20-4

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1, jf. § 20-4, og tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. byggesaksforskriften §§ 3-1 og 3-2.

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A8.1

Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b

Per tiltak

4 590

A8.2

Bruksendring av kjeller fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per søknad

5 590

A8.3

Bruksendring av loft fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per søknad

5 590

A8.4

Øvrig bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c

Per søknad

4 590

A8.5

Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d

Per tiltak

4 400

A8.6

Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3- 2

Per tiltak

9 400

A8.7

Midlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20-4 c, uten varig opphold

Per tiltak

9 270

A8.8

Midlertidige tiltak mv. jf. pbl § 20-4 c, med varig opphold

Per tiltak

13 170

A8.9

Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver jf. pbl 20-4, e.

Per tiltak

4 630

 

A9          Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak (med ansvarsrett) – pbl § 20-3

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og b.

For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og annet enn boligformål) bruker kommunen satser per boenhet/bruksenhet avhengig av bruksenhetenes formål.

 

A9.1      Bolig/fritidsbolig/rekkehus/kjedehus/andre småhus inntil 4 boenheter

 

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.1.1

BRA inntil 50 m2

Per bygning

18 600

A9.1.2

BRA mellom 50 m2 og 150 m2

Per bygning

23 170

A9.1.3

BRA mellom 150 m2 og 500 m2

Per bygning

27 800

A9.1.4

BRA lik eller over 500 m2

Per bygning

34 750

 

A9.2      Oppføring av bolig/fritidsbolig/rekkehus/kjedehus/andre småhus med flere enn 4 boenheter

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.2.1

5-10 boenheter

Per bygning

48 650

A9.2.2

11-20 boenheter

Per bygning

63 700

A9.2.3

21-30 boenheter

Per bygning

75 290

A9.2.4

Mer enn 30 boenheter

Per bygning

92 660

 

A9.3      Tilbygg, påbygg eller underbygging til boligbygg

 

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.3.1

BRA inntil 50 m²

Per tiltak

13 900

A9.3.2

BRA mellom 50 m2 og 150 m2

Per tiltak

16 530

A9.3.3

BRA mellom 150 m2 og 500 m2

Per tiltak

22 320

A9.3.4

BRA lik eller over 500 m2

Per tiltak

32 750

 

A9.4      Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av garasje, uthus,
              anneks, naust mv.

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.4.1

BRA inntil 50 m²

Per tiltak

6 950

A9.4.2

BRA mellom 50 m2 og 150 m2

Per tiltak

9 270

A9.4.3

BRA mellom 150 m2 og 500 m2

Per tiltak

11 580

A9.4.4

BRA lik eller over 500 m2

Per tiltak

13 900

 

A9.5      Andre bygg enn bolig – Offentlig eller privat tjenesteyting

Herunder skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, kulturbygg, bibliotek, kino, konsertlokale, teater, museum, idrettsanlegg m.m.

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.5.1

BRA inntil 500 m²

Per bygning

69 500

A9.5.2

BRA mellom 500 m2 og 2500 m2

Per bygning

92 660

A9.5.3

BRA lik eller over 2500 m2

Per bygning

115 830

 

A9.6      Andre bygg enn bolig – Næringsbygg

Herunder forretning, kontor, hoteller, overnatting, bevertning, og annen privat tjenesteyting.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.6.1

BRA inntil 500 m²

Per bygning

69 500

A9.6.2

BRA mellom 500 m2 og 2500 m2

Per bygning

92 660

A9.6.3

BRA lik eller over 2500 m2

Per bygning

115 830

 

A9.7     Andre bygg enn bolig – Industri, håndverk og lagervirksomhet

             Herunder lagerbygg, haller og lignende

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.7.1

BRA inntil 500 m²

Per bygning

41 310

A9.7.2

BRA mellom 500 m2 og 2500 m2

Per bygning

53 500

A9.7.3

BRA lik eller over 2500 m2

Per bygning

68 500

 

A9.8         Andre bygg enn bolig – Landbruksbygg

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.8.1

Landbruksbygg

Per bygning

30 200

 

A9.9          Andre bygg og anlegg (parkeringsanlegg m.m.).

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.9.1

BRA inntil 500 m²

Per bygning eller anlegg

20 850

A9.9.2

BRA mellom 500 m2 og 2500 m2

Per bygning eller anlegg

31 270

A9.9.3

BRA lik eller over 2500 m2

Per bygning eller anlegg

41 700

 

A9.10    Tilbygg og påbygg mv. til offentlig eller privat tjenesteyting og næringsbygg, og andre byggverk

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.10.1

BRA inntil 100 m²

Per bygning

23 170

A9.10.2

BRA mellom 100 m2 og 500 m2

Per bygning

46 330

A9.10.3

BRA lik eller over 500 m2

Per bygning

59 500

 

A9.11    Tilbygg og påbygg mv. til industri, håndverk og lager

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.11.1

BRA inntil 100 m²

Per bygning

23 170

A9.11.2

BRA mellom 100 m2 og 500 m2

Per bygning

46 330

A9.11.3

BRA lik eller over 500 m2

Per bygning

59 500

 

A9.12    Tilbygg og påbygg mv. for andre bygg enn de som er nevnt ovenfor

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.12.1

BRA inntil 100 m²

Per bygning

23 170

A9.12.2

BRA mellom 100 m2 og 500 m2

Per bygning

46 330

A9.12.3

BRA lik eller over 500 m2

Per bygning

59 500

 

A9.13    Konstruksjoner og anlegg etter pbl. § 20-1, a og b.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.13.1

Røranlegg, ledningsanlegg mv. inntil 500 m lengde

Per tiltak

22 800

A9.13.2

Røranlegg, ledningsanlegg mv. over 500 m lengde

Per tiltak

34 800

A9.13.3

Svømmebasseng, dam/brønn og lignende

Per tiltak

7 650

A9.13.4

Mindre brygger, molo, kai o.l. som ikke er mer enn 50 m i lengde, og ikke over 50 m2

Per tiltak

22 800

A9.13.5

Større brygger, molo, kai o.l.

Per tiltak

76 870

A9.13.6

Forstøtningsmur mindre enn 15 m lengde og 1,5 m høyde

Per tiltak

4 630

A9.13.7

Forstøtningsmur større enn 15 m lengde eller 1,5 m høyde

Per tiltak

11 580

A9.13.8

Støyskjerm eller levegg

Per tiltak

9 270

 

A9.14    Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 c

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.14.1

Fasadeendring uten kulturminneinteresser

Per fasade

3 060

A9.14.2

Fasadeendring med kulturminneinteresser

Per fasade

6 710

 

A9.15    Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som  nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.15.1

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring – som ikke involverer boligformål

Per søknad

9 270

A9.15.2

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring – som involverer boligformål

Per søknad

11 580

 

A9.16    Riving av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 e.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.16.1

Riving av bygg, bygningsdel, konstruksjoner og anlegg inntil 100 m2 BRA/BYA

Per søknad

4 700

A9.16.2

Riving av bygg, bygningsdel, konstruksjoner og anlegg over 100 m2 BRA/BYA

Per søknad

14 300

 

A9.17    Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 f

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.17.1

Sanitærinstallasjoner, ventilasjons/slokke-/ antenne/energiforsyningsanlegg, heis og lignende

Per tiltak

3 142

A9.17.2

Skorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskille

Per tiltak

3 142

A9.17.3

Endring i bygningers bærekonstruksjoner

Per søknad

3 142

A9.17.4

Nedgravde avfallscontainere, energibrønnpark, og lignende tiltak under grunnen

Per søknad

9 180

A9.17.5

Statuer, minnesmerker og andre kunstverk

Per søknad

5 800

 

A9.18    Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.18.1

Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv

Per søknad

3 500

A9.18.2

Oppdeling av bruksenheter i bolig mv.

Per ny boenhet

6 200

 

A9.19    Oppføring av innhegning mot vei

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 h.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.19.1

Innhegning mot vei

(f.eks. støyskjerm, gjerder, voller, murer m.m.)

 

Per tiltak

12 240

(Kommunen krever ikke separat gebyr når innhegning mot vei er en del av en søknad etter kapittel 20 i pbl.)

 

A9.20    Plassering av skilt og reklameinnretninger

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 i.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.20.1

Skilt og reklame under andre etasje

Per søknad

2 900

A9.20.2

Skilt og reklame over første etasje

Per søknad

5 800

 

A9.21    Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 j.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.21.1

Plassering av midlertidig skole-/barnehagebygg mv.

for varig opphold, som skal stå i inntil to år

Per tiltak

19 750

A9.21.2

Plassering av andre midlertidige bygninger mv. som

skal stå i inntil to år

Per tiltak

5 370

A9.21.3

Plassering av andre midlertidige konstruksjoner

eller anlegg som skal stå i inntil to år

Per tiltak

8 170

 

A9.22    Vesentlig terrenginngrep

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 k.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.22.1

Vesentlige terrenginngrep i uregulert område

Per søknad

13 000

A9.22.2

Vesentlige terrenginngrep i regulert område

Per søknad

6 500

 

A9.23    Anlegg av vei, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20 -3, jf. § 20-1 l.

              

Beskrivelse

 

Gebyr

A9.23.1

Mindre anlegg av vei, parkeringsplass, landingsplass og lignende infrastruktur (inntil 500 m eller 2000 m²)

Per tiltak

15 300

A9.23.2

Større anlegg av vei, parkeringsplass, landingsplass og lignende infrastruktur

Per tiltak

34 500

A9.23.3

Torg og møteplasser

Per tiltak

9 270

A9.23.4

Lekeplass, aktivitetspark

Per tiltak

15 950

 

A10        Tillatelser og attester

Igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A10.1

Igangsettingstillatelse i flere trinn fra og med andre igangsettingstillatelse

Per søknad

4 590

A10.2

Midlertidig brukstillatelse

Per søknad

3 972

A10.3

Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt

Per søknad

3 972

 

A11        Dispensasjoner

Dersom en søknad gjelder flere tiltak, og det er behov for samme type dispensasjon for flere av/alle tiltakene, beregnes gebyret som for én søknad.

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A11.1

Fravik fra byggteknisk forskrift (TEK) ved tiltak på eksisterende byggverk jf. pbl. § 31-2, 4. ledd

Per fravik

3 420

A11.2

Dispensasjon knyttet til mindre tiltak som ellers er fritatt for saksbehandling

Per dispensasjonsforhold

5 890

A11.3

Øvrige dispensasjonssøknader

Per dispensasjonsforhold

9 422

 

A12        Godkjenning som selvbygger

 

Beskrivelse

 

Gebyr

A12

Godkjenning av privatperson som selvbygger

Per godkjenning

3 930

 

A13        Søknad om endring av gitt tillatelse

Med endringssøknad menes endringer det søkes om, etter at rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er gitt, og før bygget eller tiltaket har fått ferdigattest.

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det fullt gebyr etter de øvrige bestemmelsene i dette kapittelet. Søknad om endring av gitt tillatelse utløser ikke nytt grunngebyr.

 

A14        Gebyr for avsluttet sak før vedtak, ved avvisning og ved avslag
 

 

Beskrivelse

 

Gebyr/prosentsats

A14.1

Sak som avvises

Per sak

3 490

A14.2

Sak som trekkes før vurdering

Per sak

1 600

A14.3

For søknad som trekkes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak, betales grunngebyret pluss 20 % av gebyr

Per sak

20 %

A14.4

For søknad som avsluttes som følge av manglende oppfølging av søker eller tiltakshaver, betales grunngebyret pluss 40 % av gebyr

Per sak

40 %

 

 

 

 

 

 

 

Plansaker (B)

Kapitlet omhandler gebyrer for saksbehandling av private planforslag etter plan- og bygningsloven.

B1        Forberedende behandling

En planprosess forutsetter normalt å innbefatte 3 dialogmøter med saksbehandler/kommunen. Dialogmøter ved detaljregulering eller endring av reguleringsplan etter ordinær prosess utover dette faktureres.

 

 

Forberedelser

 

Gebyr

B1.1

Gjennomgang av planinitiativ

Per planinitiativ

12 000

B1.2

Mindre komplekse planinitiativ

Per planinitiativ

8 000

B1.3

Tillegg for planinitiativ som sendes inn flere ganger

Per påfølgende planinitiativ

5 000

B1.4

Enkeltgebyrer for møter

Per avklaringsmøte

3 180

 

B2        Behandling

Gebyr for behandling av private reguleringsplaner, søknader om reguleringsendringer og fradeling av enkelttomter innkreves etter følgende regler og satser:

 

Areal i m2

A.
Reguleringsplaner, -endringer

B.
Mindre endringer

C.
Fradeling
søknad

Beh.gebyr

 

kr 18 863,-

kr 19 891,-

kr 6 661,-

Arealgebyr

1000

kr 10 370,-

kr 6 922,-

kr 0,-

 

5000

kr 18 226,-

kr 16 136,-

kr 4 529,-

 

10000

kr 39 778,-

kr 26 555,-

kr 7 535,-

 

15000

kr 48 420,-

kr 32 470,-

kr 9 187,-

 

20000

kr 57 068,-

kr 38 589,-

kr10 804,-

Videre pr
påbegynt daa

 

kr 1 634,-

kr 1 254,-

kr 329,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3: Dersom fast utvalg for plansaker ved sin behandling av planforslaget avviser dette, eller hvis forslagsstiller trekker forslaget etter påbegynt behandling, kan gebyret reduseres med inntil det halve. Dersom politisk eller administrativ beslutningsmyndighet på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret. Dersom planforslaget avvises ved 1. gangs behandling og forslagstilleren fremmer nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.

B4: Framsetter administrasjonen et alternativt forslag til det innsendte forslag, og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel.

B5: Evt. kostnader til behandling i organ utenfor kommunen samt all annonsering dekkes ikke av gebyret og vil bli belastet forslagsstilleren direkte.

B6: Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes forslagsstiller.

B7: Planforslaget kan fritas for gebyr for de deler av planforslaget som inneholder grønnstruktur samt natur- og friluftsområder. I planforslag hvor det påberopes fritak eller reduksjon av gebyr, må det foreligge skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og planmyndighet.

B8:      Planer som krever planprogram og/eller konsekvensutredning

For planforslag som krever konsekvensutredning (KU) eller planprogram skal det betales tilleggsgebyr. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter.

 

 

Beskrivelse

 

Gebyr

B8.1

For planer som krever planprogram

Per planprogram

24 800

B8.2

For planer som krever konsekvensutredning

Per planforslag

48 800

Gebyrene gjelder planforslag som leveres i digital form utført i gjeldende SOSI-plandata versjon og i samsvar med plan- og bygningsloven kap. 12 samt forskrift m/veileder om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. Dersom planen ikke tilfredsstiller minstekravene til standard, kan medgått tid til oppjustering belastes tiltakshaver med timepris.

 

B9:      Forhold til overordnede planer i kommunen

Dersom planforslaget er i strid med kommuneplanen skal det betales et tilleggsgebyr.

 

Beskrivelse

 

Gebyr

B9.1

Planforslag i strid med kommuneplan

Per planforslag

51 400

 

 

 

Matrikkelsaker (C)

C1: Oppretting av matrikkelenhet
C1.1 Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom

Areal i m2 (fra- til og med) Gebyr i kr
0-500 17 256
500-1000 34 510
1000-2000 37 962
2000-3000 44 385
3000-4000 51 765
4000-5000 58 656

 

 

 

 

 

 

For arealer utover 5000 m2  øker gebyret med kr 2.477 pr. påbegynt 1000 m2 inntil kr 86.272,-.

C1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
For matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn betales kr 10.105,-.

C1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
For oppmåling av uteareal inntil 1000 m2 på eierseksjon betales kr 17.256,-.

For arealer over 1000 m2 øker gebyret med kr 2.477,- pr. påbegynt 1000 m2.

C1.4 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum kr. 10.105,-. Timepris for arbeider i marken er kr 1.668,-, og for kontorarbeid kr 858,-.

C1.5 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales kr 17.256,-.

C2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
C2.1 For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning betales gebyr på kr 10.105,-.

C2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til ⅓ av gebyrsatsene etter C1 og C2.

C3 Grensejustering

C3.1 Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i C1.3.

C4 Arealoverføring

C4.1 Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i C1.1

C5.1    Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For ett punkt                                                       kr  5.972,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt       kr  1.932,-
For påvisning av ett punkt uten varig merking   kr  5.257,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt        kr  1.361,-

C5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat-bestemt/eller kartlegging av rettigheter.

For ett punkt                                                       kr 12.420,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt        kr 4.369,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med timepriser i h.h.t. C1.4, minimum kr 10.105,-.

C6 Privat grenseavtale
For å registrere referanse til privat grenseavtale i matrikkelen kreves et gebyr på kr 10.105,-.   

C7 Tilpasning av gebyr
C7.1 Gebyr for kart- og delingsforretninger over større parseller/eiendommer                      
For kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales et minstebeløp på kr 34.510,- (jf. C1.1) i tillegg til anvendt tid med timepris i hht. C1.4.

Med større eiendommer menes eiendommer med areal over 16 000 m2.

C8 Betalingstidspunkt

Alle gebyrer skal betales av rekvirenten til kommunekassen etter regningsoppgave fra
oppmålingsmyndigheten.

Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder den dato kommunen mottar fullstendig rekvisisjon.

Gebyret kan innkreves forskuddsvis.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og
merking av grenser. Utgifter til merkemateriell kan beregnes spesielt for den enkelte sak og påplusses gebyret. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.

For myndighetsoppgaver skal det ikke kreves merverdiavgift. Alle oppgavene skissert i matrikkellovens kap. 5 og 6 er myndighetsoppgaver, og derfor fritatt for merverdiavgift (jfr. merverdiavgiftslovens § 5b, første ledd nr. 7).

C9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføringen av saken, opprettholdes likevel gebyret.

C10 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider             kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider              kr 350,-
Satsene er fastsatt og reguleres av Statens kartverk
 

Eierseksjonering (D)

D1          Seksjoneringsgebyr

 

Beskrivelse

 

Gebyr

D1.1

Seksjonering av eiendom2, inntil 4 seksjoner

Per sak

9 180

D1.2

Seksjonering av eiendom, 5 – 10 seksjoner

Per sak

11 070

D1.3

Seksjonering av eiendom, flere enn 10 seksjoner

Per sak

20 500

D1.4

Reseksjonering, inntil 4 seksjoner

Per sak

12 880

D1.5

Reseksjonering, 5-10 seksjoner

Per sak

14 770

D1.6

Reseksjonering, flere enn 10 seksjoner

Per sak

24 200

D1.7

Tillegg til sak etter kapittel per befaring

Per befaring

4 590

D1.8

Gebyr for oppheving eller sletting av seksjonering

Per sak

3 700

I tillegg kommer gebyr etter reglene i matrikkelloven (jfr. pkt. C.1.3) for eventuelle matrikkelbrev som må utarbeides etter bestemmelsene i eierseksjoneringslovens § 9 annet ledd og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen.

 

Digitale kart- og eiendomsdata (E)

E1: Kartdata fra Felles kartdatabase (FKB) 

Pris på kartdata beregnes ved bruk av en priskalkulator utarbeidet av Kartverket. Link til priskalkulatoren finnes på www.kartverket.no. Prisen beregnes ut fra valgt produkt, areal på uttrekksområdet, og om arealet er innenfor SSBs tettstedsavgrensning. 

E2: Formidling av plan, bygnings- og eiendomsinformasjon 

Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester. Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommunen, og bestemmer selv prisene ut i markedet.

Kjøp av kommunal grunn (F)

F1 Gebyr for søknad om kjøp av kommunal grunn og for opsjonsavtale

  Gebyr
Søknad om kjøp av kommunal grunn kr 5 684,-
Tillegg for politisk behandling kr 2 582,-
Opsjonsavtale kr 12 403,-

 

 

 

 

F2 Kostnader til ekstern bistand
Kostnader kommunen måtte ha i forbindelse med innhenting av eiendomstakst, eller annen ekstern bistand i tilknytning til behandlingen, dekkes i sin helhet av søker.

F3 Betalingstidspunkt
Alle gebyrer skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes søker.

Utslipp av sanitært og oljeholdig avløpsvann (G)

G1: For utslipp fra mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 pe), kommunalt avløpsvann (mindre enn 2000 pe til ferskvann og mindre enn 10 000 pe til sjø) og utslipp av oljeholdig avløpsvann skal det betales et engangsgebyr på kr 5.723,- for saksbehandling ved:

 • søknad om utslippstillatelse
 • søknad om endring eller omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og ved krav om utslippstillatelse for eksisterende bebyggelse. For søknader som avslås betales 50 % av fullt gebyr.

G2: For tilsyn av mindre avløpsanlegg skal det betales et årlig tilsynsgebyr på kr 410,-.

Landbruk

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader er fastsatt til kr. 5 000, og gebyr for søknad om delingssamtykke etter jordloven til kr 2 000, jfr. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens Landbruksforvaltning den 14.12.2011, med ikrafttredelse 01.01.2012. Vedtatt av kommunestyret i Alstahaug 08.02.2012.

Elg - fellingsavgift

Avgiftene settes til makssatsene fastsatt av Miljødirektoratet. Oppdaterte priser finner du på sidene til Miljødirektoratet.

Alkohol og tobakk

Salg og skjenking av alkohol

Endringer i gebyrsatser

Bestemmelsene ifm. salg og skjenking av alkohol kan bli endret av kommunestyret eller ved endring i lov/forskrift.

Bevillingsgebyr for faste/alminnelige kommunale salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk (utenom Vinmonopolet)

Bevillingsgebyr for faste/alminnelige kommunale salgs – og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk (utenom Vinmonopolet) fastsettes for ett år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkohollovens § 1- 7 og alkoholforskriftens kapittel 6.

Bevillingsgebyret for salg og skjenking av alkohol betales til kommunen etter satsene i alkoholforskriftens § 6-2.

Omsetningsoppgave: For fast/alminnelig bevilling skal omsetningsoppgave for foregående år, inklusive revisjonsattestert regnskap, samt estimat over forventet omsetning i inneværende år, leveres Alstahaug kommune innen 1. mai hvert år, jfr. alkoholforskriftens § 6-3.

Gebyr for bevilling ved enkelt anledning (åpent arrangement)

Gebyr for bevilling ved enkelt anledning (åpent arrangement) er satt til kr 1320,- per dag i bevillingsgebyr, med mulig tillegg beregnet ut fra faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Omsetningsoppgave: For bevilling ved enkelt anledning (ikke utvidelse) skal omsetningsoppgaven for faktisk omsetning leveres omgående etter gjennomført arrangement, jfr. alkoholforskriftens § 6-3.

Gebyr for ambulerende bevilling (lukket arrangement)

Gebyr for ambulerende bevilling (lukket arrangement) betales etter satsen i alkoholforskriftens § 6-2

Omsetningsoppgave: For ambulerende bevilling skal omsetningsoppgaven for faktisk omsetning leveres omgående etter gjennomført arrangement, jfr. alkoholforskriftens § 6-3.

Gebyr for utvidelse av bevilling for enkelt anledning

Gebyr for utvidelse av bevilling for enkelt anledning (for virksomheter med eksisterende skjenkebevilling) er satt til kr. 550,- per dag.

Omsetningsoppgave: For utvidelse av eksisterende bevilling for enkelt anledning, blir omsatt mengde alkoholholdig drikk rapportert inn som en del av den ordinære omsetningsoppgaven til bevillingshaver jfr. alkoholforskriftens § 6-3.

 

Salg av tobakk og tobakksurrogater

Kommunen krever en årlig tilsynsavgift til dekning av sine kostnader med tilsynsoppgaver ifm. salg av tobakk, jfr. bestemmelsene i  tobakksskadeloven § 7.

Tilsynsavgift for salgssteder (faste og midlertidige) for tobakksvarer og tobakkssurrogater betales etter satsene i Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 33.

Midlertidige salgssteder er definert i Forskrift om registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 10.

Bestemmelsene ifm. salg av tobakk og tobakksurrogater kan bli endret ved endring i lov/forskrift. 

Husleie kommunale boliger

Husleie kommunale boliger

Husleie for kommunale boliger reguleres årlig med konsumprisindeksen.  

Leie av kommunale anlegg

Trening og seriespill for lag tilhørende Alstahaug kommune i aldersbestemte årsklasser u/19 år, eller aktiviteter spesielt tilpasset barn og unge er gratis.

Gymsaler og klasserom

 Ved Bjarnetjønna, Sandnes, Ura og Sandnessjøen ungdomsskole.

Trening/øving: Kr. 100,- pr. time

Klasserom for overnatting: Kr. 335,- pr. døgn

Gymsal (inkl. garderober) og kjøkken - Private arrangementer (bursdag, konfirmasjon o.a.):

 • 1-3 timer: Kr. 550,-
 • 4.6 timer: Kr. 920,-
 • Inntil 24 timer: Kr. 1650,-

Inntektsgivende arrangementer:

 • Lag og foreninger: Kr. 820,- pr. arr.
 • Private: Kr. 335,- pr. time

Utendørs anlegg

Stamnes arena

Trening og kampavvikling for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

Kr. 810,- pr. time.

Radåsmyra Idrettsanlegg

Gressbane:

Trening og kampavvikling for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

 • Kr. 810,- pr. time.
 • Hele anlegget pr. stevne: Kr. 1550,-
 • Leie av garderober: Kr. 195,- pr. enhet
 • Utleie til sirkus/tivoli: Kr. 4430,- pr. arr.

Stamneshallen

Trening for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen)

 • Leie av hel hall: Kr. 245,- pr. time.
 • Leie av 1/2 hall: Kr. 180,- pr time.

Leie av hall til seriespill

 • Senior, kr. 535,- pr. time.
 • Minimumsleie er 3 timer.

Inntektsgivende arrangementer

Stamneshallen (inkl. kafeteria, garderober):

 • Alle dager: kr. 550,- pr. time.
 • Pris pr. døgn: 8300,-

Kafeteria og aktivitetsrom:

Kafeteria og aktivitetsrom m/kjøkken:

 • 1-6 timer: kr. 870,-
 • 6-12 timer: kr. 1670,-
 • 12-24 timer: kr. 2720,-

Aktivitetsrom: Kr. 100,- pr. time.

Auditoriet: Kr. 100,- pr. time.

BomberomUtleie til skyteøvelser: Kr. 100,- pr. time.

Helgelandshallen

Trening for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltagere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

 • Hel hall: Kr. 545,- pr. time 
 • 2/3 hall: Kr. 415,- pr. time
 • 1/3 hall: Kr. 245,- pr. time
 • Løpedekke: kr. 100,- pr time

Leie av hall til FFO/Håndballskole:

 • U/19 år: 1/3 hall, kr. 280,- pr. time.
 • U/19 år: 2/3 hall, kr. 445,- pr. time.
 • U/19 år: hel hall, kr. 535,- pr. time.

Inntektsgivende arrangementer:

 • Hel hall: Kr. 830,- pr. time
 • 2/3 hall: Kr. 600,- pr. time
 • 1/3 hall: Kr. 380,- pr time
 • Pris pr. døgn: 12 400,-

Ved inntektsgivende arrangementer leies som hovedregel kun ut hel hall. Ved rigging/opprydding gjelder satsene for trening pr. salenhet eller deler av hall etter behov. Salenheter som ikke er i bruk kan da leies ut til andre leietakere. Ved større arrangementer som forutsetter lengre leie av lokaler samt løst utstyr gis administrasjonssjef myndighet til å forhandle pris.

Barnehage

Oppholdsbetaling i kommunale barnehager.

 

Kost og opphold i kommunal barnehage

Vi forholder oss til maksimalgrensen som Stortinget fastsetter for foreldrebetaling i barnehage.

Oppholdstimer pr. uke Sats fra 01.01.2023
100% plass, 41 t eller mer kr 3 000,00
80% plass, 33-40 t kr 2 700,00
60% plass, 25-32 t kr 2 100,00
50% plass, 17-24 t kr 1 800,00

Betaling for 11 mnd. pr. år. Juli er betalingsfri.
Deltidsplasser betales prosentvis av makspris + deltidstillegg. Deltidstillegget utgjør 10 % av makspris.

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke. For eksempel vil 80 % plass tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for andre barn og 50 % for tredje barn. 
Fra 1. august 2023 innføres det gratis barnehage for det tredje barnet for familier som har tre (eller flere) barn i barnehage samtidig. 

Kost barnehage:
Kr. 300,- (100% plass)
Betalingen reduseres etter hvor stor prosent plass barnet har.

Redusert foreldrebetaling
Alstahaug kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Skolefritidsordning - SFO

Oppholdsbetaling i kommunal SFO.
 

 

Kost og opphold i kommunal SFO

SFO- plass
Oppholdsbetaling 2023: kr 2.547 pr. mnd.
Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned. Betalingen løper fra den 1. i måneden barnet begynner på SFO.

Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn og 50% for tredje barn.
Kost SFO
Kr. 175,-  pr. mnd.
Kostpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen.

Redusert foreldrebetaling SFO
Vi behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter retningslinjene i Forskrift til opplæringsloven for inntektsgradert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid 1. trinn
Elever på 1. trinn med SFO-plass får 12 timer gratis SFO per uke. 

Tømming av slam fra slamavskillere

Slamgebyr i h.h.t. kommunens slamforskrifter, godkjent 12.11.92.

Renovasjonsgebyr

Kommunens andel kr 363,-

Slamtømming, priser

Tømming av slamavskiller/septiktank og tett tank:

1. For tømming inkl. slambehandling fra eiendom uten tilknytning til kommunal avløpsledning, betales gebyr pr. tømming avhengig av tankens størrelse:

a) Gebyr pr tømming - inntil 4 m³ vannvolum kr 3.130,-
+ 25 % merverdiavgift kr 783,-
b) Tillegg pr. m³ over 4 m³ vannvolum kr 626,-
+ 25 % merverdiavgift kr 157,-
c) Oppmøte/kontroll uten tømming kr 783,-
+ 25% merverdiavgift kr 196,-

2. Fra eiendom med tilknytning til kommunal avløpsledning dekkes tømmeavgiften inntil videre av kommunen over funksjon 350 "Avløpsrensing" etter ovennevnte satser.

Slambehandling:

For tømming av slambehandling fra kommunale renseanlegg og/eller private slamavskillere m.v., tilknyttet kommunal avløpsledning, betales årlig gebyr. Inntil rensetiltakene settes i verk kreves ikke slikt gebyr.

Merverdiavgift:

Alle renovasjonstjenester som nevnt ovenfor er avgiftspliktig med merverdiavgift til staten.

Termininnbetalinger

Gebyrer for kommunale avgifter faktureres med 4 terminer i året. Abonnent kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge mellom 1 og 12 termininnbetalinger.

Vann og avløp

Vannmåleravlesing

Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren. Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres til kommunen.

  Vann
Vannmålerleie (kr/år) 2023
Dimensjon inntil ø25mm (Q2,5) kr 550,-
Dimensjon mellom ø25mm og ø50mm (Q4) kr 1.150,-
Dimensjon  mellom ø50mm og ø100mm (Q10) kr 1.250,-
Dimensjon mellom ø100mm og ø250m (Q10+) kr 3.700,-

Årlig vannmålergebyr (overgangsgebyr)

Det betales et årlig gebyr for å dekke kommunens kostnader i forbindelse med tidligere privat eide vannmålere, kontroll, administrasjon. Kr 200,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000,- per gang per eiendom.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,- per gang per eiendom.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

 1. Ny tilknytning av eiendom.
 2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
 3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
 4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
 5. Tilbygg eller påbygg som øker bygningens BRA med 50m2 eller mer.
 6. Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

For boligeiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per boenhet.

For næringseiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per tilknyttet bruksenhet.

For kombinasjonseiendom betales gebyr for hver av delene etter reglene over.

  Vann Avløp
Tilknytningsgebyr (kr) 2023 2023
Lav sats pr boenhet/bruksenhet
Med refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg
1.600,- 1.600,-
Høy sats pr boenhet/bruksenhet
Uten refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg
21.000,- 26.000,-


 

Årsgebyr, vann og avløp

Årsbegyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Abonnementsgebyr

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke kommunens samlede årlige kapitalkostnader.

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

a) Boligeiendom og fritidsboliger: pr boenhet

  Vann Avløp
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet/antall 2023 2023
Bolig- og fritidseiendom pr boenhet 2.226,- 3.035,-

b) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom. 

  Vann Avløp
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet/antall 2023 2023
Nærings-, kombinasjon- og landbrukseiendom: pr bo-/ bruksenhet    
Kategori 1 (0-300) m3 1 2.226,- 3.035,-
Kategori 2 (301-1000) m3 3 6.678,- 9.105,-
Kategori 3 (1001-3.000) m3 6 13.356,- 18.210,-
Kategori 4 (3.001-6.000) m3 12 26.712,- 36.420,-
Kategori 5 (6.001-20.000) m3 24 53.424,- 72.840,-
Kategori 6 (20.001-50.000) m3 50 111.300,- 151.750,-
Kategori 7 (50.001-150.000) m3 70 155.820,- 212.450,-
Kategori 8 (150.001-1.000.000) m3 100 222.600,- 303.500,-

Abonnementsgebyret er vektet etter vannforsyningskapasitet. Det er ikke lagt opp til at tilordnet kategori for den enkelte eiendom skal kunne endres på basis av en reduksjon i vannforbruket.

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk:

  Vann Avløp
Enhetspriser (kr/m3) 10,31 15,08

Stipulert forbruk

For eiendommer uten vannmåler stipuleres gebyret etter eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,3 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940

Forbruksgebyr; boliger:
Vann Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]
Avløp Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler
Vann Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]
Avløp Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

Vigsel

Vigsel skal i hovedsak prioriteres fredag kl. 14.00 i Kulturbadet, men det åpnes for at vigsel kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med politisk sekretariat.
Det forutsettes da at kostnader ved å benytte et annet vigselssted dekkes av brudeparet. 

Vigsel utenfor normal arbeidstid/lørdag

For vigsler utenfor normal arbeidstid inkl. lørdag, betales det et gebyr på kr. 700,-.