Priser 2021

Gebyrregulativ for Alstahaug kommune 2021, vedtatt i Kommunestyret 16.12.2020, sak 73/2020.

Gravemelding

Det skal alltid søkes om gravetillatelse for graving i Alstahaug kommune. Tilsvarende gjelder for arbeid ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur. Det er også søknadsplikt når slik infrastruktur berører privat eiendom. I forståelsen av arbeid inngår også utsetting av container, lift og stillas mv.

Gravemelding, satser

Administrasjonsgebyr

Søknadspliktig arbeid på kommunal vei- og gategrunn samt parker/grøntområder og annet areal belastes med administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyrets størrelse varierer etter hvor gravingen foregår. Tiltak som innebærer graving har en høyrere gebyrsats enn tiltak som alene gjelder arbeidsvarsling. 

Det utstedes ett administrasjonsgebyr per tiltak. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige kostnader til behandling, samhandling, kontroll og oppfølging av arbeidstillatelser.

a. Fast sats – Arbeidstillatelse m/graving kr 1.100,-
b. Fast sats – Arbeidstillatelse u/graving kr 550,-

Utleie av kommunalt areal

Formål Pris pr m2 pr dag Pris pr m2/mnd (30 dager)
Riggplass, container, stillas, lift o. l. kr 1,- kr 30,-
Gebyr - tidsoverskridelse kr 3,- kr 90,-

Gebyr – tidsoverskridelse:

Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt. frem til det foreligger tillatelse om bruk av kommunalt areal. 

Utbyggings-/gjennomføringsavtale:

Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings- / gjennomføringsavtale. Ved inngåelse av avtale gis det følgende rabatter: 1 måned 70% reduksjon, 2 måned 60% og i de påfølgende måneder gis det 50% reduksjon i leieprisen pr. mnd.

Riggplass, container, stillas, lift og lignende:

Ved plassering av rigg, container, stillas, lift eller annen bruk av/på avgiftsbelagte parkeringsplasser betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. Det tilkommer merverdiavgift iht. MVA- regelverket, det vises særlig til § 6-7 i forskrift til merverdiavgiftsloven.

Hjemmelsgrunnlag. Virkeområde.

Gebyrregulativet er hjemlet i pkt. 6, niende, tiende og ellevte avsnitt i Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune, med hjemmel i vegloven §§32 og 57, vedtatt av Alstahaug kommunestyre 23.10.13 i sak 48/13:
Alstahaug kommune kan kreve gebyrer for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser.
Det vises også til Regler for bruk av offentlig veg- og gategrunn ved plassering av container, lift, kranbil stillas mv. Denne er også hjemlet i vegloven §57.
Gebyrregulativet gjelder arbeid og gravetiltak på kommunal gate- og veigrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal. Gate- og veigrunn inkluderer fortau.
Tilsvarende gjelder ved arbeid og graving ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur.

Generelle betalingsbestemmelser

A. Ansvarshavende betaler

Gebyr utarbeidet etter dette regulativ faktureres ansvarlig entreprenør. Denne er ansvarlig for betaling av gebyret. For det tilfellet at ansvarlig entreprenør ikke er betalingsdyktig/-villig, overtar ansvarlig søker entreprenørens betalingsplikter overfor kommunen.

B. Betalingstidspunkt

Administrasjonsgebyret innbetales når gravesøknad er behandlet av kommunen.
Forringelsesgebyret faktureres når tiltaket er ferdigmeldt og godkjent av kommunen.
Betalingstidspunktene gjelder uavhengig av eventuell klage.

C. Tidspunktet for gebyrberegning

Administrasjonsgebyret utstedes etter gjeldende sats på det tidspunktet gravesøknad er behandlet.

Kommunens kontroll av ferdigmeldingen skal gjennomføres senest en måned etter mottatt egenkontrollskjema. For det tilfellet at kommunen ikke har gjennomført kontrollen innen denne fristen, legges satsene på datoen kommunen mottok ferdigmeldingsskjemaet, til grunn for gebyrberegningen.

D. Konsekvenser v/manglende varsling om tidsavvik fra tillatt arbeidsperiode

Dersom kommunen ikke varsles om tidsavvik fra innvilget arbeidsperiode innen en virkedag etter tillatelsens utløp, må det søkes om ny gravetillatelse med den konsekvens at nytt administrasjonsgebyr må innbetales. Overskridelsen medfører krav om ny arbeidstillatelse og skiltvedtak. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

E. Konsekvenser v/manglende innlevering av egenkontrollskjema (ferdigmelding)

Dersom kommunen ikke har mottatt egenkontrollskjema (ferdigmelding) innen 5 virkedager etter gravetillatelsens utløp, utstedes et ekstra administrasjonsgebyr. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

F. Konsekvenser v/manglende gebyrinnbetaling

Dersom kommunen har utestående gebyr hos ansvarlig entreprenør/søker fra tidligere tiltak, blir ikke ny søknad om arbeidstillatelse behandlet før det utestående er gjort opp.

G. Søknader som trekkes, returneres eller avslås

Hvor søknader trekkes vil administrasjonsgebyr bare påløpe i den grad kommunen har startet søknadsbehandlingen.
Søknader som returneres som ufullstendige belastes, med administrasjonsgebyr.
Søknader som avslås, belastes med administrasjonsgebyr.

H. Fastsettelse og offentliggjøring av gebyrsatser

Alstahaug kommunestyre fastsetter gebyrsatsene i forbindelse med årlig budsjettvedtak.
Gebyrsatsene annonseres i lokalavisa og gjøres tilgjengelig på Alstahaug kommunes nettsider.

Klageadgang

Gebyrregulativet er fastsatt av Alstahaug kommunestyre og kan ikke påklages

 

Anvendelsen av regulativet kan påklages. Klage stilles til kommunen som vil gjøre en ny vurdering av saken. Der kommunen opprettholder sitt gebyrvedtak, vil klagen oversendes den kommunale klagenemnda i Alstahaug kommune for endelig avgjørelse.

 

Kulturskolen for AlLe

Kulturskolen, priser

 Prisene gjelder pr. semester/halvår.

Type kurs

2020

2021

Elever gruppe 1-3

1590,- 

1630,-

Elever gruppe 4+

1395,- 

1430,-

Instrumentleie

455,- 

465,-

Materiell, noter m.m. inntil

186,-

190,-

Materiell ballett

320,- 

330,-

Materiell Fyret

185,- 

190,-

Kortere kurs o.l.

Avhengig av kursets kostnader

Moderasjon, salg av tjenester

 • Det innrømmes 50 % moderasjon for alle søsken.
 • Det innrømmes 25 % moderasjon ved deltagelse i flere tilbud.
 • Voksne betaler et tillegg på kr. 300,- pr. aktivitet.
 • Salg av tjenester; undervisning barn, unge og voksne refusjon 100 % av kostnadene.

Frisklivsentralen

På Frisklivssentralen er det egenandel på enkelte tilbud, andre tilbud kan være gratis. Ta kontakt for mer informasjon.

Frisklivsentralen, priser

Kurs/tjeneste Pris 2021
Frisklivsresept kr 450,-
Halvårskort kr 950,-
Årskort kr 1400,-
Bramat-kurs kr 750,-
Røykfri sammen kr 500,-
KIB-kurs kr 750,-
KID-kurs kr 750,-
"Sov godt"-kurs kr 500,-
Fallforebyggende gruppe kr 550,-

 

 

 

 

Feiing og tilsyn

I henhold til forskrift av 17.12.2015 om brannforebygging skal kommunen sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Begrepet behov innebærer at feiingen skal være vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg. Tilsynet skal være risikobasert.

Feiing og tilsyn, priser

A: Rett røykpipe inntil 11 meters lengde, kr. 600,- pr. år.
B: Rett røykpipe over 11 meters lengde, kr. 738,- pr. år.

Fritidsbolig/hytte

Det er innført feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter i Alstahaug kommune.

Pris: kr 600,- pr år

Andre serviceoppdrag utført av feietjenesten

Kommunen tilbyr en del tjenester som ikke er lovpålagte og utfaktureres kundene for å holde en lavere feie- og tilsynsavgift. Tjenesten tilbys i henhold til KS sine veiledende satser.

Serviceoppdrag feie- og tilsynstjenesten kr. 1050,-  pr. time. 

Saksbehandlingsgebyr – Pyroteknisk vare kr. 3863,- pr. søknad.
Gjelder behandling av søknader og befaring av utsalgssted i forbindelse med behandling av søknad og salg av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr. Gebyret skal være betalt før saksbehandling påbegynnes.

Kontrollgebyr i utsalgsperioden-Pyroteknisk vare kr. 1142,- pr år. 
Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr.

Omsorgstjenester

Alstahaug sykehjem, opphold

Egenandel for korttidsopphold og dag/nattopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon. 

.

Matsalg fra Alstahaug sentralkjøkken

Åsheim terrasse:
Full kost: kr. 176.- pr. dag (Inkl. lunsj)
Middag kr. 90.- pr. porsjon.
Lunsj:  kr. 43.- pr. posjon
Kaffe m/ kake kr. 516.- pr. måned

Hjemmeboende
Middag kr. 90.- pr. porsjon.

Hjemmebaserte tjenester

Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2G skal til enhver tid følge gjeldende satser i forskrift gitt av Helse og omsorgsdepartementet.

Beregningsgrunnlag er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag. 

Betalingssatser for praktisk bistand                 

Tjenester det må betales egenandel for er:

 • Hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg (gjelder også BPA – brukerstyrt personlig assistanse)
 • Trygghetsalarm

Nærmere om egenbetaling for hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring/BPA

Det kreves egenandel for praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg, for eksempel rengjøring, vask av klær, handling, matlaging og annet praktisk arbeid i husholdningen. Dette gjelder også dersom tjenesten er organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hvilke tjenester det skal betales for, og hvor mye det skal betales i egenandel, skal gå frem av vedtaket du mottar. Egenandelen for hjemmehjelp/praktisk bistand blir fastsatt ut fra husstandens samlede nettoinntekt, på bakgrunn av siste utlagte ligning. Egenandelen kan derfor bli justert årlig når endelige ligningstall foreligger.

Beregningsgrunnlag er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag. Og følger tilenhver tid forskriften.

Inntekt 0-2G 2-3G 3-4G 4-5G Over 5G
Pr. time   Kr 310,- Kr 368,- Kr 430,- Kr 472,-
Maks antall betalingstimer pr måned 1 4 6 7 8
Minimumsinnvilget timesats pr måned 1 1 1 1 1

 

Trygghetsalarm

Egenandel for Trygghetsalarm kr. 430.- pr. måned
Prisen justeres 1.januar hvert år.

Rustesting, egenandel

Rustesting i regi av barnevernet følger normaltariffens satser.

Bygge- og plansaker

Gebyr etter plan- og bygningslovens §33-1, matrikkellovens § 32 (jf. forskriftenes §16), eierseksjonslovens §15 og forurensingslovens §52a.

Alle gebyrer i h.h.t. pbl. § 33-1 skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra saksbehandler. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad om tillatelse foreligger hos kommunen. Gebyrene justeres ved hvert årsskifte i h.h.t. konsumprisindeksen.

For betalingsbestemmelser for gebyrer i h.h.t. matrikkellovens § 30 og 32 vises det til pkt. C9.

Byggesaker (A)

A1: For situasjonsplan i samsvar med SAK § 6-3 betales gebyr etter tomtas nettoareal på kr 3.417,-. For areal over 1000 m² betales et tillegg på kr 822,- pr. påbegynt 1000 m².

A2: For behandling av rene boligbygg i maks. 3 etasjer (u.etg/loftsetg. inkl.) betales gebyr pr. selvstendig boenhet på kr 15.342,-.

A3: For behandling av påbygg/tilbygg til boliger, garasjer, hytter, naust o.l. betales gebyr etter arbeidets bruttoareal på 1. etg. (jfr. NS 3940), etter følgende tabell:

Areal i m2 Pr m2
0-50 kr 159,- (min. kr. 3 065,- pr. sak)
51-100 kr 133,-
over 100 Som for rene boligbygg

 

 

 

 

For hver etasje over og under betales et tillegg på 50 % av taksten på 1. etg.

A4: For andre typer bygg betales:

Ett-trinns behandling:

Tiltaksklasse 1 2 3
Tillatelse til tiltak kr 4 620,- kr 11 561,- kr 19 275,-

 

 

To-trinns behandling:

Tiltaksklasse 1 2 3
Rammetillatelse kr 3 862,- kr 8 144,- kr 11 554,-
Igangsettingstillatelse kr 2 132,- kr 4 565,- kr 8 547,-

 

 

 

Ved rammesøknad og ett-trinnssøknad betales i tillegg kr 94,- pr. m² bruksareal inntil 600 m². For areal ut over 600 m² betales kr 56,- pr. m².

A5: For endringstillatelse betales gebyr som for igangsettingstillatelse i pkt. A4

A6: For bruksendring betales 50 % av takster i pkt. A3 og A4, min. 3.065,- pr. sak.

A7: For tiltak i h.h.t. pbl. § 20-4 og de saker etter § 20-1 som ikke kan måles etter areal (f.eks. forstøtningsmur, fasadeendring, tekn. installasjoner, skilt, pipe, ildsted, terrenginngrep) og for sammenføyning av bruksenheter eller riving er gebyret for hvert tilfelle 3.065,-.

A8: For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan betales kr 8.950,-

For hvert forhold som krever dispensasjon fra lov eller forskrift betales kr 5.596,-.

A9: For lokal godkjenning av foretak betales:

For første gangs godkjenning: kr 4.484,-

For senere godkjenning: kr 1.349,-

Senere godkjenning for ansvarsrett (sentral godkjenning): kr 1.198,-

For søknad om personlig godkjenning benyttes samme gebyrsatser som ved godkjenning av foretak.

A10: Dersom søknaden er åpenbart ufullstendig betales et gebyr på 3.875,- for arbeid med innhenting av fullstendige opplysninger.

A11: For utstedelse av midlertidig brukstillatelse, og for utstedelse av ferdigattest i saker der planenhet får merarbeid med innhenting av fullstendige opplysninger betales et gebyr på kr 3.875,-.

A12: Ved igangsetting av arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent betales dobbelt gebyr, p.g.a. merarbeid ved behandling og oppfølging av slike saker.

A13: For byggesaker som avslås betales halvt gebyr (gjelder også rene dispensasjonssaker i h.h.t. pkt. A8 og fradelingssaker i h.h.t. pkt. B1C).

A14: For tiltak der tillatelse er gitt, men som ikke kommer til utførelse, tilbakebetales etter søknad 25 % av gebyret (gjelder ikke søknader i h.h.t. pkt. A7 og min. gebyr i h.h.t. pkt. A3).

A15: For forhåndskonferanse i marken betales 4.590,-. Kan være aktuelt i forbindelse med informasjon om rammevilkårene for plasseringen.

A16: For bruk av sakkyndig bistand etter pbl. § 25-2 andre ledd (jfr. § 33-1) kan det kreves gebyr etter medgåtte utgifter. Alternativt kan tiltakshaver selv sørge for de nødvendige utredninger.

A17: Ved fornyelse av tidligere gitte tillatelser betales gebyr med 50 % av satsene.

A18: For behandling av avfallsplaner (jf. TEK § 9-6 og 9-7) betales et gebyr på kr 5.437,-

A19: Tilsyn er gebyrbelagt og utgjør om lag 10 % av byggesaksgebyret

Plansaker (B)

B1: Gebyr for behandling av private reguleringsplaner, søknader om reguleringsendringer og fradeling av enkelttomter innkreves etter følgende regler og satser:

  Areal i m2

A.
Reguleringsplaner, -endringer

B.
Mindre endringer
C.
Fradeling
søknad
Beh.gebyr   kr 17 919,- kr 18 898,- kr 6 328,-
Arealgebyr 1000 kr 9 851,- kr 6 576,- kr 0,-
  5000 kr 17 314,- kr 15 329,- kr 4 302,-
  10000 kr 37 787,- kr 25 226,- kr 7 158,-
  15000 kr 45 997,- kr 30 656,- kr 8 727,-
  20000 kr 54 213,- kr 36 659,- kr10 263,-
Videre pr
påbegynt daa
  kr 1 552,- kr 1 094,- kr 312,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: Dersom fast utvalg for plansaker ved sin behandling av planforslaget avviser dette, eller hvis forslagsstiller trekker forslaget etter påbegynt behandling, kan gebyret reduseres med inntil det halve. Dersom politisk eller administrativ beslutningsmyndighet på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret. Dersom planforslaget avvises ved 1. gangs behandling og forslagstilleren fremmer nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.

B3: Framsetter administrasjonen et alternativt forslag til det innsendte forslag, og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel.

B4: Evt. kostnader til behandling i organ utenfor kommunen samt all annonsering dekkes ikke av gebyret og vil bli belastet forslagsstilleren direkte.

B5: Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes forslagsstiller.

B6: Planforslaget kan fritas for gebyr for de deler av planforslaget som inneholder grønnstruktur samt natur- og friluftsområder. I planforslag hvor det påberopes fritak eller reduksjon av gebyr, må det foreligge skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og planmyndighet.

B7: I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr. gjeldende forskrift om konsekvensutredning) skal det for kommunens arbeid betales gebyr. Gebyret betales etter medgått timeverk og med en timepris på kr 815,-. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter. For alle saker betales et minstegebyr på kr 77.305,- og i tillegg etter medgått tid.

Gebyrene gjelder planforslag som leveres i digital form utført i SOSI-plandata versjon 4.2 og i samsvar med plan- og bygningsloven kap. 12 samt forskrift m/veileder om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. Dersom planen ikke tilfredsstiller minstekravene til standard, kan medgått tid til oppjustering belastes tiltakshaver med timepris i h.h.t. pkt. B7.

Matrikkelsaker (C)

C1: Oppretting av matrikkelenhet
C1.1 Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom

Areal i m2 (fra- til og med) Gebyr i kr
0-500 16 392
500-1000 32 783
1000-2000 36 062
2000-3000 42 164
3000-4000 49 175
4000-5000 55 721

 

 

 

 

 

 

For arealer utover 5000 m2  øker gebyret med kr 2.353 pr. påbegynt 1000 m2 inntil kr 81.955,-.

C1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
For matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn betales kr 9.599,-.

C1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
For oppmåling av uteareal inntil 1000 m2 på eierseksjon betales kr 16.392,-.

For arealer over 1000 m2 øker gebyret med kr 2.353,- pr. påbegynt 1000 m2.

C1.4 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum kr. 9.599,-. Timepris for arbeider i marken er kr 1.584,-, og for kontorarbeid kr 815,-.

C1.5 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales kr 16.392,-.

C2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
C2.1 For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning betales gebyr på kr 9.599,-.

C2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til ⅓ av gebyrsatsene etter C1 og C2.

C3 Grensejustering

C3.1 Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i C1.3.

C4 Arealoverføring

C4.1 Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i C1.1

C5.1    Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For ett punkt                                                       kr  5.673,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt       kr  1.835,-
For påvisning av ett punkt uten varig merking   kr  4.994,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt        kr  1.293,-

C5.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat-bestemt/eller kartlegging av rettigheter.

For ett punkt                                                       kr 11.798,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt        kr 4.150,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med timepriser i h.h.t. C1.4, minimum kr 9.599,-.

C6 Privat grenseavtale
For å registrere referanse til privat grenseavtale i matrikkelen kreves et gebyr på kr 9.599,-.   

C7 Tilpasning av gebyr
C7.1 Gebyr for kart- og delingsforretninger over større parseller/eiendommer                      
For kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales et minstebeløp på kr 32. 783,- (jf. C1.1) i tillegg til anvendt tid med timepris i hht. C1.4.

Med større eiendommer menes eiendommer med areal over 16 000 m2.

C8 Betalingstidspunkt

Alle gebyrer skal betales av rekvirenten til kommunekassen etter regningsoppgave fra
oppmålingsmyndigheten.

Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder den dato kommunen mottar fullstendig rekvisisjon.

Gebyret kan innkreves forskuddsvis.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og
merking av grenser. Utgifter til merkemateriell kan beregnes spesielt for den enkelte sak og påplusses gebyret. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.

For myndighetsoppgaver skal det ikke kreves merverdiavgift. Alle oppgavene skissert i matrikkellovens kap. 5 og 6 er myndighetsoppgaver, og derfor fritatt for merverdiavgift (jfr. merverdiavgiftslovens § 5b, første ledd nr. 7).

C9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføringen av saken, opprettholdes likevel gebyret.

C10 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider             kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider              kr 350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Eierseksjonering (D)

D1: For tillatelse til seksjonering er gebyret i medhold av bestemmelser i eierseksjoneringsloven:

D1.1 til og med 4 seksjoner = 3 x rettsgebyret
D1.2 fra og med 5 seksjoner = 4 x rettsgebyret
D1.3 Ved befaring i tillegg = 1 x rettsgebyret

I tillegg kommer gebyr etter reglene i matrikkelloven (jfr. pkt. C.1.3) for eventuelle matrikkelbrev som må utarbeides etter bestemmelsene i eierseksjoneringslovens § 9 annet ledd og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen.

Digitale kartdata (E)

E1: FKB-data

  Gebyr
Innenfor SSB's tettstedsavgrensing kr 13 300,-/kvm2 x produktfaktor
Utenfor SSB's tettstedsavgrensing kr 665,-/km2 x produktfaktor

 

 

 

Produktfaktorer:
FKB alle: 4,0
FKB alle temagrupper uten eiendomsgrense: 2,8
FKB vann: 0,4
FKB høyde: 0,4
FKB veisituasjon: 0,8
FKB bygninger/anlegg: 0,8
FKB markslag/areal: 0,4
FKB Eiendomsgrenser: 1,2

E2: Ortofoto

  Gebyr
Oppløsning 1 m Kr 9,60/km²
Oppløsning 0,5 m Kr 38,40/km²
Oppløsning 0,25 m Kr 153,60/km²
Oppløsning 0,1 m Kr 960,-/km²

 

 

 

 

 

E3: Rabatter ved store salg

Totalpris i kr Rabattfaktor
0 – 9 999 1,0
10 000 – 49 999 0,7
50 000 – 149 999 0,6
150 000 – 499 999 0,4
500 000 – 999 999 0,2
1 000 000 - 0,1

 

 

 

 

 

 

E4: Minstepris
Minste pris for en leveranse settes til kr 307,- pr. ordre uavhengig av leveranseform.

Kjøp av kommunal grunn (F)

F1 Gebyr for søknad om kjøp av kommunal grunn og for opsjonsavtale

  Gebyr
Søknad om kjøp av kommunal grunn kr 5 400,-
Tillegg for politisk behandling kr 2 454,-
Opsjonsavtale kr 11 782,-

 

 

 

 

F2 Kostnader til ekstern bistand
Kostnader kommunen måtte ha i forbindelse med innhenting av eiendomstakst, eller annen ekstern bistand i tilknytning til behandlingen, dekkes i sin helhet av søker.

F3 Betalingstidspunkt
Alle gebyrer skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes søker.

Utslipp av sanitært og oljeholdig avløpsvann (G)

G1: For utslipp fra mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 pe), kommunalt avløpsvann (mindre enn 2000 pe til ferskvann og mindre enn 10 000 pe til sjø) og utslipp av oljeholdig avløpsvann skal det betales et engangsgebyr på kr 5.437,- for saksbehandling ved:

 • søknad om utslippstillatelse
 • søknad om endring eller omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og ved krav om utslippstillatelse for eksisterende bebyggelse. For søknader som avslås betales 50 % av fullt gebyr.

G2: For tilsyn av mindre avløpsanlegg skal det betales et årlig tilsynsgebyr på kr 400,-.

Landbruk

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader er fastsatt til kr. 5 000, og gebyr for søknad om delingssamtykke etter jordloven til kr 2 000, jfr. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens Landbruksforvaltning den 14.12.2011, med ikrafttredelse 01.01.2012. Vedtatt av kommunestyret i Alstahaug 08.02.2012.

Elg - fellingsavgift

Avgiftene settes til makssatsene fastsatt av Miljødirektoratet. Oppdaterte priser finner du på sidene til Miljødirektoratet.

Alkohol og tobakk

Gebyr for fast bevilling fastsettes for ett år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, (AL § 7-1 og Forskrift kap. 6).
Bevillingsgebyret skal betales etter følgende satser, jfr. forskriften § 6-2.

Salg og skjenking av alkohol

Salg:
- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenking:
- 0,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1700,- for salg og kr. 5300,- for skjenking.
Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.
Frist for innlevering av oppgave over faktisk omsetning i året før med revisjonsattestert regnskap, samt estimat over forventet omsetning i inneværende år, leveres Alstahaug kommune innen 1. mai hvert år.

For ambulerende bevilling kreves et gebyr på kr. 380,-.

Gebyr for skjenkebevilling ved enkelt bestemt anledning koster kr. 1320,- per dag i bevillingsgebyr, med mulig tillegg beregnet ut fra faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Utvidelse av bevilling kr. 550,- per dag.

Gebyrene kan bli endret av kommunestyret eller ved endring i lov.

Tilsynsavgift - tobakksskadeloven

Kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift til dekning av sine kostnader med tilsynsoppgaver, jf. tobakksskadeloven § 10

Etter tobakkssalgsforskriften § 24 kan det kreves en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på kr. 4500,-.

Fra midlertidige salgssteder kan det kreves en årlig tilsynsavgift på kr. 1200,-.

Midlertidige salgssteder er definert i tobakkssalgforskriften § 9, nr. 7 annet punktum som salg i en periode på opptil 30 dager årlig.

Husleie kommunale boliger

Husleien ble ikke regulert i 2020 og den vil heller ikke bli regulert i 2021. Det er kun inngåtte kontrakter som indeksreguleres i henhold til husleieloven.

Leie av kommunale anlegg

Trening og seriespill for lag tilhørende Alstahaug kommune i aldersbestemte årsklasser u/19 år, eller aktiviteter spesielt tilpasset barn og unge er gratis.

Gymsaler og klasserom

 Ved Bjarnetjønna, Sandnes, Ura og Sandnessjøen ungdomsskole.

Trening/øving: Kr. 95,- pr. time

Klasserom for overnatting: Kr. 320,- pr. døgn

Gymsal (inkl. garderober) og kjøkken - Private arrangementer (bursdag, konfirmasjon o.a.):

 • 1-3 timer: Kr. 525,-
 • 4.6 timer: Kr. 890,-
 • Inntil 24 timer: Kr. 1590,-

Inntektsgivende arrangementer:

 • Lag og foreninger: Kr. 790,- pr. arr.
 • Private: Kr. 320,- pr. time

Utendørs anlegg

Stamnes arena

Trening og kampavvikling for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

Kr. 770,- pr. time.

Radåsmyra Idrettsanlegg

Gressbane:

Trening og kampavvikling for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

 • Kr. 770,- pr. time.
 • Hele anlegget pr. stevne: Kr. 1490,-
 • Leie av garderober: Kr. 185,- pr. enhet
 • Utleie til sirkus/tivoli: Kr. 4200,- pr. arr.

Stamneshallen

Trening for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen)

 • Leie av hel hall: Kr. 230,- pr. time.
 • Leie av 1/2 hall: Kr. 170,- pr time.

Leie av hall til seriespill

 • Senior, kr. 520,- pr. time.
 • Minimumsleie er 3 timer.

Inntektsgivende arrangementer

Stamneshallen (inkl. kafeteria, garderober):

 • Alle dager: kr. 520,- pr. time.
 • Pris pr. døgn: 7900,-

Kafeteria og aktivitetsrom:

Kafeteria og aktivitetsrom m/kjøkken:

 • 1-6 timer: kr. 830,-
 • 6-12 timer: kr. 1590,-
 • 12-24 timer: kr. 2550,-

Aktivitetsrom: Kr. 95,- pr. time.

Auditoriet: Kr. 95,- pr. time.

BomberomUtleie til skyteøvelser: Kr. 95,- pr. time.

Helgelandshallen

Trening for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltagere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

 • Hel hall: Kr. 520,- pr. time 
 • 2/3 hall: Kr. 390,- pr. time
 • 1/3 hall: Kr. 230,- pr. time
 • Løpedekke: kr. 95,- pr time

Leie av hall til FFO/Håndballskole:

 • U/19 år: 1/3 hall, kr. 260,- pr. time.
 • U/19 år: 2/3 hall, kr. 420,- pr. time.
 • U/19 år: hel hall, kr. 520,- pr. time.

Inntektsgivende arrangementer:

 • Hel hall: Kr. 790,- pr. time
 • 2/3 hall: Kr. 570,- pr. time
 • 1/3 hall: Kr. 360,- pr time
 • Pris pr. døgn: 11 800,-

Ved inntektsgivende arrangementer leies som hovedregel kun ut hel hall. Ved rigging/opprydding gjelder satsene for trening pr. salenhet eller deler av hall etter behov. Salenheter som ikke er i bruk kan da leies ut til andre leietakere. Ved større arrangementer som forutsetter lengre leie av lokaler samt løst utstyr gis administrasjonssjef myndighet til å forhandle pris.

Barnehage

Oppholdsbetaling i kommunale barnehager.

Kost og opphold i kommunal barnehage

Betaling for 11 mnd. pr. år. Juli er betalingsfri.

Oppholdstid pr uke Sats fra 01.01. 2021
100% plass, 41 t eller mer 3 230,-
80% plass, 33-40 t 2 907,-
60% plass, 25-32 t 2 261,-
50% plass, 17-24 t 1 938,-

Deltidsplasser betales prosentvis av makspris + deltidstillegg. Deltidstillegget utgjør 10 % av makspris. Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke. For eksempel vil 80 % plass tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for andre barn og 50 % for tredje barn.

Redusert foreldrebetaling
Alstahaug kommune følger nasjonale regler for reduksjon av foreldrebetaling for familier med lav  inntekt. Det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 2021 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 592.167 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Alle barn i alderen 2-5 år, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen for gratis kjernetid er 583.650 kroner .

Kost barnehage:
Kr. 300,- (100% plass)
Betalingen reduseres etter hvor stor prosent plass barnet har.

Skolefritidsordning - SFO

Oppholdsbetaling i kommunal SFO.

Kost og opphold i kommunal SFO

SFO- plass 2021: kr 2420 - pr. mnd.

Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned. Betalingen løper fra den 1. i måneden barnet begynner på SFO.

Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn og 50% for tredje barn.

Kost SFO
Kr. 175,-  pr. mnd.

Fra 1. august 2020 er det fastsatt nasjonalt to nye moderasjonsordninger i SFO som kan søkes om. Ordningene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. Maksgrense inntekt samlet husholdning er 445.000,- 

 1. En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO kun for husholdninger med elever på 1. og 2. trinn. 
 2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn. Kan også søke om redusert betaling i 1 og 2 trinn. 

Tømming av slam fra slamavskillere

Slamgebyr i h.h.t. kommunens slamforskrifter, godkjent 12.11.92.

Renovasjonsgebyr

Kommunens andel kr 330,-

Slamtømming, priser

Tømming av slamavskiller/septiktank og tett tank:

1. For tømming inkl. slambehandling fra eiendom uten tilknytning til kommunal avløpsledning, betales gebyr pr. tømming avhengig av tankens størrelse:

a) Gebyr pr tømming - inntil 4 m³ vannvolum kr 2 811,-
+ 25 % merverdiavgift kr 703,-
b) Tillegg pr. m³ over 4 m³ vannvolum kr 560,-
+ 25 % merverdiavgift kr 140,-
c) Oppmøte/kontroll uten tømming kr 703,-
+ 25% merverdiavgift kr 176,-

2. Fra eiendom med tilknytning til kommunal avløpsledning dekkes tømmeavgiften inntil videre av kommunen over funksjon 350 "Avløpsrensing" etter ovennevnte satser.

Slambehandling:

For tømming av slambehandling fra kommunale renseanlegg og/eller private slamavskillere m.v., tilknyttet kommunal avløpsledning, betales årlig gebyr. Inntil rensetiltakene settes i verk kreves ikke slikt gebyr.

Merverdiavgift:

Alle renovasjonstjenester som nevnt ovenfor er avgiftspliktig med merverdiavgift til staten.

Vann og avløp

Vannmåleravlesing

Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren. Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres til kommunen.

  Vann
Vannmålerleie (kr/år) 2021
Dimensjon inntil ø25mm kr 550,-
Dimensjon mellom ø25mm og ø50mm kr 1.150,-
Dimensjon  mellom ø50mm og ø100mm kr 1.250,-
Dimensjon mellom ø100mm og ø250m kr 3.700,-

Årlig vannmålergebyr (overgangsgebyr)

Det betales et årlig gebyr for å dekke kommunens kostnader i forbindelse med tidligere privat eide vannmålere, kontroll, administrasjon. Kr 200,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000,- per gang per eiendom.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,- per gang per eiendom.

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

 1. Ny tilknytning av eiendom.
 2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
 3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
 4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
 5. Tilbygg eller påbygg som øker bygningens BRA med 50m2 eller mer.
 6. Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

For boligeiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per boenhet.

For næringseiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per tilknyttet bruksenhet.

For kombinasjonseiendom betales gebyr for hver av delene etter reglene over.

  Vann Avløp
Tilknytningsgebyr (kr) 2021 2021
Lav sats pr boenhet/bruksenhet
Med refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg
1.600,- 1.600,-
Høy sats pr boenhet/bruksenhet
Uten refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg
21.000,- 26.000,-


 

Årsgebyr, vann og avløp

Årsbegyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Abonnementsgebyr

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke kommunens samlede årlige kapitalkostnader.

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

a) Boligeiendom og fritidsboliger: pr boenhet

  Vann Avløp
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet/antall 2021 2021
Bolig- og fritidseiendom pr boenhet 2.278,- 2.898,-

b) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom. 

  Vann Avløp
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet/antall 2021 2021
Nærings-, kombinasjon- og landbrukseiendom: pr bo-/ bruksenhet    
Kategori 1 (0-300) m3 1 2.278,- 2.898,-
Kategori 2 (301-1000) m3 3 6.834,- 8.694,-
Kategori 3 (1001-3.000) m3 6 13.668,- 17.388,-
Kategori 4 (3.001-6.000) m3 12 27.336,- 34.776,-
Kategori 5 (6.001-20.000) m3 24 54.672,- 69.552,-
Kategori 6 (20.001-50.000) m3 50 113.900,- 144.900,-
Kategori 7 (50.001-150.000) m3 70 159.460,- 202.860,-
Kategori 8 (150.001-1.000.000) m3 100 227.800,- 289.800,-

Abonnementsgebyret er vektet etter vannforsyningskapasitet. Det er ikke lagt opp til at tilordnet kategori for den enkelte eiendom skal kunne endres på basis av en reduksjon i vannforbruket.

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk:

  Vann Avløp
Enhetspriser (kr/m3) 8,47 9,81

Stipulert forbruk

For eiendommer uten vannmåler stipuleres gebyret etter eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,3 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940

Forbruksgebyr; boliger:
Vann Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]
Avløp Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler
Vann Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]
Avløp Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

Vigsel

Vigsel skal i hovedsak prioriteres fredag kl. 14.00 i Kulturbadet, men det åpnes for at vigsel kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med politisk sekretariat. Det forutsettes da at kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet. 

Vigsel utenfor normal arbeidstid/lørdag

For vigsler utenfor normal arbeidstid inkl. lørdag, betales det et gebyr på kr. 700,-.