Gebyrregulativ 2019

Administrasjonssjefens innstilling

Arbeid på vei- og gategrunn, parker/grøntområder og øvrig areal

Det er søknadsplikt ved arbeid på kommunal vei- og gategrunn, parker/grøntområder og annet areal. Tilsvarende gjelder for arbeid ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur. Det er også søknadsplikt når slik infrastruktur berører privat eiendom.
I forståelsen av arbeid inngår også utsetting av container, lift og stillas mv.

 

Hjemmelsgrunnlag. Virkeområde.

Gebyrregulativet er hjemlet i pkt. 6, niende, tiende og ellevte avsnitt i Instruks for gravearbeider i Alstahaug kommune, med hjemmel i vegloven §§32 og 57, vedtatt av Alstahaug kommunestyre 23.10.13 i sak 48/13 :
Alstahaug kommune kan kreve gebyrer for sine administrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser.
Det vises også til Regler for bruk av offentlig veg- og gategrunn ved plassering av container, lift, kranbil stillas mv. Denne er også hjemlet i vegloven §57.
Gebyrregulativet gjelder arbeid og gravetiltak på kommunal gate- og veigrunn, parker/grøntområder og annet kommunalt areal. Gate- og veigrunn inkluderer fortau.
Tilsvarende gjelder ved arbeid og graving ved eller i nærheten av annen offentlig infrastruktur.

Administrasjonsgebyr (gravemeldingsgebyr)

Søknadspliktig arbeid på kommunal vei- og gategrunn samt parker/grøntområder og annet areal belastes med administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyrets størrelse varierer etter hvor gravingen foregår. Tiltak som innebærer graving har en høyrere gebyrsats enn tiltak som alene gjelder arbeidsvarsling. 

Det utstedes ett administrasjonsgebyr per tiltak. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige kostnader til behandling, samhandling, kontroll og oppfølging av arbeidstillatelser.

Arbeid som berører offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser

Der arbeidet berører offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser på en slik måte at de ikke kan benyttes til parkering som forutsatt, faktureres ansvarshavende pr. virkedag for 70 % av totalt inntekts potensiale for parkeringsplassene i arbeidsperioden.

Generelle betalingsbestemmelser

A. Ansvarshavende betaler

Gebyr utarbeidet etter dette regulativ faktureres ansvarlig entreprenør. Denne er ansvarlig for betaling av gebyret.

For det tilfellet at ansvarlig entreprenør ikke er betalingsdyktig/-villig, overtar ansvarlig søker entreprenørens betalingsplikter overfor kommunen.

B. Betalingstidspunkt

Administrasjonsgebyret innbetales når gravesøknad er behandlet av kommunen. 
Betalingstidspunktene gjelder uavhengig av eventuell klage.

C. Tidspunktet for gebyrberegning

Administrasjonsgebyret utstedes etter gjeldende sats på det tidspunktet gravesøknad er behandlet. 

Kommunens kontroll av ferdigmeldingen skal gjennomføres senest en måned etter mottatt egenkontrollskjema. For det tilfellet at kommunen ikke har gjennomført kontrollen innen denne fristen, legges satsene på datoen kommunen mottok ferdigmeldingsskjemaet, til grunn for gebyrberegningen.

D. Konsekvenser v/manglende varsling om tidsavvik fra tillatt arbeidsperiode

Dersom kommunen ikke varsles om tidsavvik fra innvilget arbeidsperiode innen en virkedag etter tillatelsens utløp, må det søkes om ny gravetillatelse med den konsekvens at nytt administrasjonsgebyr må innbetales. Overskridelsen medfører krav om ny arbeidstillatelse og skiltvedtak. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

E. Konsekvenser v/manglende innlevering av egenkontrollskjema(ferdigmelding)

Dersom kommunen ikke har mottatt egenkontrollskjema (ferdigmelding) innen 5 virkedager etter gravetillatelsens utløp, utstedes et ekstra administrasjonsgebyr. Det ekstra gebyret skal dekke kommunens tilleggsutgifter til administrasjon forårsaket av entreprenørs/søkers mislighold.

F. Konsekvenser v/manglende gebyrinnbetaling

Dersom kommunen har utestående gebyr hos ansvarlig entreprenør/søker fra tidligere tiltak, blir ikke ny søknad om arbeidstillatelse behandlet før det utestående er gjort opp.

G. Søknader som trekkes, returneres eller avslås

Hvor søknader trekkes vil administrasjonsgebyr bare påløpe i den grad kommunen har startet søknadsbehandlingen.
Søknader som returneres som ufullstendige belastes, med administrasjonsgebyr.
Søknader som avslås, belastes med administrasjonsgebyr.   

Klageadgang
Gebyrregulativet er fastsatt av Alstahaug kommunestyre og kan ikke påklages.

Anvendelsen av regulativet kan påklages. Klage stiles til kommunen som vil gjøre en ny vurdering av saken. Der kommunen opprettholder sitt gebyrvedtak, vil klagen oversendes den kommunale klagenemnda i Alstahaug kommune for endelig avgjørelse.

H. Fastsettelse og offentliggjøring av gebyrsatser

Alstahaug kommunestyre fastsetter gebyrsatsene i forbindelse med årlig budsjettvedtak.
Gebyrsatsene annonseres i lokalavisa og gjøres tilgjengelig på Alstahaug kommunes nettsider.

 

Klageadgang

Gebyrregulativet er fastsatt av Alstahaug kommunestyre og kan ikke påklages

 

Anvendelsen av regulativet kan påklages. Klage stiles til kommunen som vil gjøre en ny vurdering av saken. Der kommunen opprettholder sitt gebyrvedtak, vil klagen oversendes den kommunale klagenemnda i Alstahaug kommune for endelig avgjørelse.

 

Gebyrsatser for 2018- kommunalteknisk enhet

Administrasjonsgebyr

a. Fast sats – Arbeidstillatelse m/graving kr 1.050,-

b. Fast sats – Arbeidstillatelse u/graving kr 530,-Utleie av kommunalt areal

Formål:

Pris pr. m2

   pr.dag

Pris pr.m2 /mnd

   (= dag x 30 )

 1. Riggplass, container, stillas, lift o. l.

kr 1,-

kr 30,-

 1. Gebyr -

tidsoverskridelse

kr 3,-

kr 90,-

Gebyr – tidsoverskridelse:

Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, evt. frem til det foreligger tillatelse om bruk av kommunalt areal.

   

Utbyggings-/gjennomføringsavtale:

Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings- / gjennomføringsavtale. Ved inngåelse av avtale gis det følgende rabatter: 1 måned 70% reduksjon, 2 måned 60% og i de påfølgende måneder gis det 50% reduksjon i leieprisen pr. mnd.

   

Riggplass, container, stillas, lift og lignende:

Ved plassering av rigg, container, stillas, lift eller annen bruk av/på avgiftsbelagte parkeringsplasser betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag.

   

 

Det tilkommer merverdiavgift iht. MVA- regelverket, det vises særlig til § 6-7 i forskrift til merverdiavgiftsloven.

 

 

Betalingssatser kulturskole

 Prisene gjelder pr. semester/halvår:

 

2018

2019

Elever gruppe 1-3

1515,- 

 

1550,-

Elever gruppe 4-10

1325,- 

 

1360,-

Elever gruppe 11+

1055,-

 

1080,-

Voksne

1720,-

 

1765,-

Instrumentleie

435,- 

 

445,-

Materiell, noter m.m. inntil

 505,-

 

520,-

Materiell ballett

300,-

 

310,-

Materiell Fyret

175,-

 

180,-

Kortkurs o.l.

Avhengig av kursets kostnader Avhengig av kursets kostnader

 Det innrømmes 50 % moderasjon for alle søsken.

Det innrømmes 25 % moderasjon ved deltagelse i flere tilbud.

Salg av tjenester; undervisning barn, unge og voksne 100 % av kostnadene.

 

 

 

 

Egenandel frisklivsentralen

På Frisklivssentralen er det egenandel på enkelte tilbud.

 

 

Pris/kr 2019

Frisklivsresept

450,-

Halvårskort

950,-

Årskort

1400,-

Bramat kurs

750,-

Røykfri sammen

500,-

KIB-kurs

750,-

KID-kurs

750,-

"Sov godt" kurs

500,-

Fallforebyggende gruppe

550,-

 

Feie- og tilsynsavgift

I henhold til forskrift av 17.12.2015 om brannforebygging skal kommunen sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.

Begrepet behov innebærer at feiingen skal være vurdert for hvert enkelt fyringsanlegg.

Tilsynet skal være risikobasert.A: Rett røykpipe inntil 11 meters lengde, kr. 440,- pr. år.


B: Rett røykpipe over 11 meters lengde, kr. 578,- pr. år.

 

Fritidsboliger/hytter: 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter i Alstahaug kommune, gebyr kr 440,- pr år.


Andre serviceoppdrag utført av feietjenesten
Kommunen tilbyr en del tjenester som ikke er lovpålagte og utfaktureres kundene for å holde en lavere feie- og tilsynsavgift. Tjenesten tilbys i henhold til KS sine veiledende satser.

Serviceoppdrag feie- og tilsynstjenesten kr. 1000,-  pr. time.

Saksbehandlingsgebyr – Pyroteknisk vare kr. 3677,- pr. søknad.
Gjelder behandling av søknader og befaring av utsalgssted i forbindelse med behandling av søknad og salg av pyroteknisk vare (fyrverkeri). Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr. Gebyret skal være betalt før saksbehandling påbegynnes.

Kontrollgebyr i utsalgsperioden-Pyroteknisk vare kr. 1087,- pr år.
Det er ikke mva på denne type saksbehandlingsgebyr

 

 

Betalingssatser - Alstahaug sykehjem 2019

Opphold i institusjon

Egenandel for korttidsopphold og dag/nattopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Trygghetsalarm 2019


Egenandel for Trygghetsalarm kr. 430.- pr. måned
Justering foretas fra 1.1. hvert år.
 

 

Matsalg fra Alstahaug sentralkjøkken for 2019

Åsheim terrasse:
Full kost: kr. 168.- pr. dag (Inkl. lunsj)
Middag kr. 86.- pr. porsjon.
Lunsj:  kr. 41.- pr. posjon
Kaffe m/ kake kr. 492.- pr. måned

Hjemmeboende
Middag kr. 86.- pr. porsjon.

Betalingssatser for praktisk bistand 2019

Betalingssatser for praktisk bistand                 

Tjenester det må betales egenandel for er:

 • Hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg (gjelder også BPA – brukerstyrt personlig assistanse)
 • Trygghetsalarm

Nærmere om egenbetaling for hjelp i hjemmet/praktisk bistand og opplæring/BPA

Det kreves egenandel for praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell og egenomsorg), for eksempel rengjøring, vask av klær, handling, matlaging og annet praktisk arbeid i husholdningen. Dette gjelder også dersom tjenesten er organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Hvilke tjenester det skal betales for, og hvor mye det skal betales i egenandel, skal gå frem av vedtaket du mottar. Egenandelen for hjemmehjelp/praktisk bistand blir fastsatt ut fra husstandens samlede nettoinntekt, på bakgrunn av siste utlagte ligning. Egenandelen kan derfor bli justert årlig når endelige ligningstall foreligger.

Beregningsgrunnlag er husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag. 

Inntekt 0-2 G 2-3 G 3-4 G 4-5 G Over 5 G
Pr.time  Kr. 200 Kr. 295.- Kr. 350.- Kr. 410.- Kr. 450.-
Maks antall betalingstimer pr. måned    1   4   6   7   8
 Minimumsinnvilget timesats pr måned    1  1  1  1  1

Egenandel rustesting

Rustesting i regi av barnevernet følger normaltariffens satser.

Gebyr etter plan- og bygningsloven § 33-1, matrikkelloven § 32 (jf. forskriftenes § 16), eierseksjonsloven § 15 og forurensningsloven § 52a (PLANENHET)

Alle gebyrer i h.h.t. pbl. § 33-1 skal betales til kommunekassen etter regningsoppgave fra saksbehandler. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad om tillatelse foreligger hos kommunen. Gebyrene justeres ved hvert årsskifte i h.h.t. konsumprisindeksen.

For betalingsbestemmelser for gebyrer i h.h.t. matrikkellovens § 32 vises det til pkt. C9.

 

A Byggesaker

 

A1 For situasjonsplan i samsvar med SAK § 6-3 betales gebyr etter tomtas nettoareal på kr 3.031,-. For areal over 1000 m² betales et tillegg på kr 729,- pr. påbegynt 1000 m².

A2 For behandling av rene boligbygg i maks. 3 etasjer (u.etg/loftsetg. inkl.) betales gebyr pr. selvstendig boenhet på kr 12.565,-.

A3 For behandling av påbygg/tilbygg til boliger, garasjer, hytter, naust o.l. betales gebyr etter arbeidets bruttoareal på 1. etg. (jfr. NS 3940), etter følgende tabell:

 

Areal i m²

Pr. m²

0-50

kr 130,- (min. kr 2 510,- pr. sak)

51-100

kr 109,-

over 100

Som for rene boligbygg

For hver etasje over og under betales et tillegg på 50 % av taksten på 1. etg.

 

A4 For andre typer bygg betales:

 Ett-trinns behandling:

Tiltaksklasse

1

2

3

Tillatelse til tiltak

kr 3.784,-

kr 9.468,-

kr 15.786,-

 

To-trinns behandling:

Tiltaksklasse

1

2

3

Rammetillatelse

kr 3.163,-

kr 6.670,-

kr 9.463,-

Igangsettingstillatelse

kr 1.891,-

kr 4.049,-

kr 7.580,-

Ved rammesøknad og ett-trinnssøknad betales i tillegg kr 77,- pr. m² bruksareal inntil 600 m². For areal ut over 600 m² betales kr 45,- pr. m².


 

A5 For endringstillatelse betales gebyr som for igangsettingstillatelse i pkt. A4


A6 For bruksendring betales 50 % av takster i pkt. A3 og A4, min. kr 2.510,- pr. sak.

A7 For tiltak i h.h.t. pbl. § 20-4 og de saker etter § 20-1 som ikke kan måles etter areal (f.eks. forstøtningsmur, fasadeendring, tekn. installasjoner, skilt, pipe, ildsted, terrenginngrep) og for sammenføyning av bruksenheter eller riving er gebyret for hvert tilfelle kr 2.510,-.

A8 For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan betales      kr 7.330,-   

     fra lov eller forskrift betales                                                            kr 4.583,-.

 

A9 For lokal godkjenning av foretak betales:

 • For første gangs godkjenning                                                  kr 3.977,-

 • For senere godkjenning                                                          kr 1.196,-

 • Senere godkjenning for ansvarsrett (sentral godkjenning)         kr 1036,-

For søknad om personlig godkjenning benyttes samme gebyrsatser som ved godkjenning av foretak.


A10 Dersom søknaden er åpenbart ufullstendig betales et gebyr på kr 3.436,- for arbeid med innhenting av fullstendige opplysninger.

A11 For utstedelse av midlertidig brukstillatelse, og for utstedelse av ferdigattest i saker der planenhet får merarbeid med innhenting av fullstendige opplysninger betales et gebyr på kr 3.436,-.

A12 Ved igangsetting av arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent betales dobbelt gebyr, p.g.a. merarbeid ved behandling og oppfølging av slike saker.

A13 For byggesaker som avslås betales halvt gebyr (gjelder også rene dispensasjonssaker i h.h.t. pkt. A8 og fradelingssaker i h.h.t. pkt. B1C).

A14 For tiltak der tillatelse er gitt, men som ikke kommer til utførelse, tilbakebetales etter søknad 25 % av gebyret (gjelder ikke søknader i h.h.t. pkt. A7 og min. gebyr i h.h.t. pkt. A3).
 

 

A15 For forhåndskonferanse i marken betales kr 4.071,-. Kan være aktuelt i forbindelse med informasjon om rammevilkårene for plasseringen.


A16 For bruk av sakkyndig bistand etter pbl. § 25-2 andre ledd (jfr. § 33-1) kan det kreves gebyr etter medgåtte utgifter. Alternativt kan tiltakshaver selv sørge for de nødvendige utredninger.

 

A17 Ved fornyelse av tidligere gitte tillatelser betales gebyr med 50 % av satsene.

A 18 For behandling av avfallsplaner (jf. TEK § 9-6 og 9-7) betales et gebyr på kr 4.453,-
 


A19 Tilsyn er gebyrbelagt og utgjør om lag 10 % av byggesaksgebyret

 

D Eierseksjonering

D1    For tillatelse til seksjonering er gebyret i medhold av bestemmelser i
eierseksjoneringsloven:

D1-1    til og med 4 seksjoner        = 3 x rettsgebyret
D1-2    fra og med 5 seksjoner       = 4 x rettsgebyret
D1-3    Ved befaring i tillegg          = 1 x rettsgebyret

I tillegg kommer gebyr etter reglene i matrikkelloven (jfr. pkt. C.1.3) for eventuelle matrikkelbrev som må utarbeides etter bestemmelsene i eierseksjoneringslovens § 9 annet ledd og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen.

G Utslipp av sanitært og oljeholdig avløpsvann

G1  For utslipp fra mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 pe), kommunalt avløpsvann (mindre enn 2000 pe til ferskvann og mindre enn 10 000 pe til sjø) og utslipp av oljeholdig avløpsvann skal det betales et engangsgebyr på kr 4 453,- for saksbehandling ved:

 • søknad om utslippstillatelse
 • søknad om endring eller omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og ved krav om utslippstillatelse for eksisterende bebyggelse. For søknader som avslås betales 50 % av fullt gebyr.

G2 For tilsyn av mindre avløpsanlegg skal det betales et årlig tilsynsgebyr på kr 400,-.

NB - For punkt G, kan ikke gebyr innkreves før ny forskrift om gebyrer for saksbehandlng og tilsyn av avløpsanlegg er vedtatt. 

 

E Digitale kartdata

E1    FKB-data

 

Gebyr

Innenfor SSB’s tettstedsavgrensning

Kr 13 300,-/km² x produktfaktor

Utenfor SSB’s tettstedsavgrensning

Kr 665,-/km² x produktfaktor

 

Produktfaktorer:
    FKB alle:                         4,0
    FKB alle temagrupper uten eiendomsgrense: 2,8
    FKB vann:                       0,4
    FKB høyde:                     0,4
    FKB veisituasjon:             0,8
    FKB bygninger/anlegg:     0,8
    FKB markslag/areal:        0,4
    FKB Eiendomsgrenser:     1,2

E2    Ortofoto

 

Gebyr

Oppløsning 1 m

Kr     9,60/km²

Oppløsning 0,5 m

Kr   38,40/km²

Oppløsning 0,25 m

Kr 153,60/km²

Oppløsning 0,1 m

Kr 960,-/km²

 

E3    Rabatter ved store salg

Totalpris i kr

Rabattfaktor

0 – 9 999

1,0

10 000 – 49 999

0,7

50 000 – 149 999

0,6

150 000 – 499 999

0,4

500 000 – 999 999

0,2

1 000 000 -

0,1

 

E4    Minstepris
    Minste pris for en leveranse settes til kr 299,- pr. ordre uavhengig av
     leveranseform.

 

 

F Behandling av kjøp av kommunal grunn

F1     Gebyr for søknad om kjøp av kommunal grunn og for opsjonsavtale

 

Gebyr

Søknad om kjøp av kommunal grunn

Kr 4 789,-

Tillegg for politisk behandling

Kr 2 176,-

Opsjonsavtale

Kr 10 450,-

 

F2    Kostnader til ekstern bistand
    Kostnader kommunen måtte ha i forbindelse med innhenting av eiendomstakst,
eller annen ekstern bistand i tilknytning til behandlingen, dekkes i sin helhet av søker.

F3    Betalingstidspunkt
    Alle gebyrer skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal
belastes søker.

 

 

 

B Plansaker

B1    Gebyr for behandling av private reguleringsplaner, søknader om reguleringsendringer og fradeling av enkelttomter innkreves etter følgende regler og satser:

 

 
Areal i m² 

A. Reguleringsplaner, -endringer

B.
Mindre endringer

C. Fradelingssøknad

Behandlingsgebyr

 

kr   15.893,-

kr   16.761,-

kr  5.183,-

 

 

 

 

 

Arealgebyr

 -1000 

kr    8.737,-

kr    5.833,-

            0,-

 

  -5000

kr   15.357,-

kr   13.595,-

kr   3.524,-

 

 -10000

kr  33.514,-

kr   22.374,-

kr   5.863,-

 

 -15000

kr  40.795,-

kr  27.189,-

kr   7.147,-

 

 -20000

kr  48.083,-

kr 32.514,-

kr   8.405,-

videre pr. påbegynt daa

 

kr    1.376,-

kr      970,-

kr      255,-

 

B2     Dersom fast utvalg for plansaker ved sin behandling av planforslaget avviser dette, eller hvis forslagsstiller trekker forslaget etter påbegynt behandling, kan gebyret reduseres med inntil det halve. Dersom politisk eller administrativ beslutningsmyndighet på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret. Dersom planforslaget avvises ved 1. gangs behandling og forslagstilleren fremmer nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.

B3     Framsetter administrasjonen et alternativt forslag til det innsendte forslag, og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel.

B4     Evt. kostnader til behandling i organ utenfor kommunen samt all annonsering dekkes ikke av gebyret og vil bli belastet forslagsstilleren direkte.

B5     Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes forslagsstiller.

B6     Planforslaget kan fritas for gebyr for de deler av planforslaget som inneholder grønnstruktur samt natur- og friluftsområder. I planforslag hvor det påberopes fritak eller reduksjon av gebyr, må det foreligge skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og planmyndighet.

B7     I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr. gjeldende forskrift om konsekvensutredning) skal det for kommunens arbeid betales gebyr. Gebyret betales etter medgått timeverk og med en timepris på kr 795,-. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter. For alle saker betales et minstegebyr på kr 68.563,- og i tillegg etter medgått tid.

Gebyrene gjelder planforslag som leveres i digital form utført i gjeldende versjon av SOSI-plandata og i samsvar med plan- og bygningsloven kap. 12 samt forskrift m/veileder om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister. Dersom planen ikke tilfredsstiller minstekravene til standard, kan medgått tid til oppjustering belastes tiltakshaver med timepris i h.h.t. pkt. B7.

 

C Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

C1    Oppretting av matrikkelenhet
C1.1     Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom

Areal i m2 (fra - til og med)

Gebyr i kr

0-500

14.538

500-1000

29.075

1000-2000

31.984

2000-3000

37.396

3000-4000

43.615

4000-5000

49.420

 For arealer utover 5000 m2  øker gebyret med kr 2087 pr. påbegynt 1000 m2 inntil kr 72 687,-.

C1.2    Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
    For matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn betales kr 8.514,-.

C1.3    Oppmåling av uteareal på eierseksjon
For oppmåling av uteareal inntil 1000 m2 på eierseksjon betales kr 14.538,-, dvs. 50% av minste gebyr etter C1.1.

For arealer over 1000 m2 øker gebyret med kr 2087,- pr. påbegynt 1000 m2.

C1.4    Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum kr. 8.514,-. Timepris for arbeider i marken er kr 1.545,-, og for kontorarbeid kr 795,-.

C1.5    Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales kr 14.538,- dvs. 50 % av minste gebyr etter C1.1.

C2    Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
C2.1    For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning betales gebyr på kr 8.514,-.

C2.2    Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til ⅓ av gebyrsatsene etter C1 og C2.

C3     Grensejustering

C3.1    Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i C1.3.

C4     Arealoverføring

C4.1    Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
    Gebyr innkreves etter satsene i C1.1

C5.1    Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
    oppmålingsforretning
    For ett punkt                                                   kr  5.031,-
    For overskytende grensepunkter, pr. punkt        kr  1.627,-
    For påvisning av ett punkt uten varig merking    kr  4.429,-
    For overskytende grensepunkter, pr. punkt        kr  1.146,-

C5.2    Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat-bestemt/eller kartlegging av rettigheter.

    For ett punkt                                                    kr 10.464,-
    For overskytende grensepunkter, pr. punkt         kr 3.681,-


 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med timepriser i h.h.t.
     C1.4, minimum kr 8.514,-.

C7    Privat grenseavtale
    For å registrere referanse til privat grenseavtale i matrikkelen kreves et gebyr på
    kr 8.514,-.   

C8    Tilpasning av gebyr
C8.1   Gebyr for kart- og delingsforretninger over større parseller/eiendommer                      
For kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales et minstebeløp på kr 29 075,- (jf. C1.1) i tillegg til anvendt tid med timepris i hht. C1.4.

Med større eiendommer menes eiendommer med areal over 16 000 m2.

C9    Betalingstidspunkt
Alle gebyrer skal betales av rekvirenten til kommunekassen etter regningsoppgave fra
oppmålingsmyndigheten.
Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder den dato kommunen mottar fullstendig rekvisisjon.

Gebyret kan innkreves forskuddsvis.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og
merking av grenser. Utgifter til merkemateriell kan beregnes spesielt for den enkelte sak og påplusses gebyret. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.

For myndighetsoppgaver skal det ikke kreves merverdiavgift. Alle oppgavene skissert i matrikkellovens kap. 5 og 6 er myndighetsoppgaver, og derfor fritatt for merverdiavgift (jfr. merverdiavgiftslovens § 5b, første ledd nr. 7).


C10    Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
    Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføringen av
     saken, opprettholdes likevel gebyret.

C11    Utstedelse av matrikkelbrev
    Matrikkelbrev inntil 10 sider             kr 175,-
    Matrikkelbrev over 10 sider              kr 350,-
    Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
    kostnadsutviklingen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbruk

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Gebyr for behandling av konsesjonssøknader er fastsatt til kr. 5 000, og gebyr for søknad om delingssamtykke etter jordloven til kr 2 000, jfr. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens Landbruksforvaltning den 14.12.2011, med ikrafttredelse 01.01.2012. Vedtatt av kommunestyret i Alstahaug 08.02.2012.

Elg - fellingsavgift

Avgiftene settes til makssatsene fastsatt av Miljødirektoratet.

 

 

 

Salg og skjenking av alkohol. Gebyrer.

Gebyr for fast bevilling fastsettes for ett år om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, (AL § 7-1 og Forskrift kap. 6).
Bevillingsgebyret skal betales etter følgende satser, jfr. forskriften § 6-2:

Salg:
- 0,21 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenking:
- 0,47 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,09 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1630,- for salg og kr. 5100,- for skjenking.
Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.
Frist for innlevering av oppgave over faktisk omsetning i året før med revisjonsattestert regnskap, samt estimat over forventet omsetning i inneværende år, leveres Alstahaug kommune innen 1. mai hvert år.

For ambulerende bevilling kreves et gebyr på kr. 360,-.

Gebyr for skjenkebevilling ved enkelt bestemt anledning koster kr. 1200,- per dag i bevillingsgebyr, med mulig tillegg beregnet ut fra faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Gebyrene kan bli endret av kommunestyret eller ved endring i lov.

Vigsel

Vigsel skal i hovedsak prioriteres fredag kl. 14.00 i Kulturbadet, men det åpnes for at vigsel kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med politisk sekretariat. Det forutsettes da at kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet. For vigsler utenfor normal arbeidstid inkl. lørdag, betales det i tillegg et gebyr på kr. 600,-.

Tilsynsavgift - tobakksskadeloven

Kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift til dekning av sine kostnader med tilsynsoppgaver, jf. tobakksskadeloven § 10.

Etter tobakkssalgsforskriften § 24 kan det kreves en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på kr. 4500,-.

Fra midlertidige salgssteder kan det kreves en årlig tilsynsavgift på kr. 1200,-.

Midlertidige salgssteder er definert i tobakkssalgforskriften § 9, nr. 7 annet punktum som salg i en periode på opptil 30 dager årlig.

 

Husleie kommunale bygg

Husleie for kommunale boliger i 2019 økes med 2,5 %. Inngåtte kontrakter indeksreguleres årlig i henhold til husleieloven.  

Utleiesatser for kommunale anlegg som disponeres av fritidskontoret

Trening for lag tilhørende Alstahaug kommune i aldersbestemte årsklasser u/19 år, eller aktiviteter spesielt tilpasset barn og unge er gratis. Dette gjelder ikke for inntektsgivende arrangementer.

Stamneshallen

Trening for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

Leie av hel hall: Kr. 220,- pr. time.

Leie av 1/2 hall: Kr. 160,- pr time.

 

Leie av hall til seriespill.

U/19 år, kr. 250,- pr. time.

Senior, kr. 500,- pr. time.

Minimumsleie er 3 timer.

 

Inntektsgivende arrangementer:

Stamneshallen (inkl. kafeteria, garderober):

Alle dager: kr. 500,- pr. time.

Pris pr. døgn: 7500,-

 

Kafeteria og aktivitetsrom:

Kafeteria og aktivitetsrom m/kjøkken:

1-6 timer: kr. 800,-

6-12 timer: kr. 1500,-

12-24 timer: kr. 2400,-

 

Aktivitetsrom: Kr. 90,- pr. time.

Auditoriet: Kr. 90,- pr. time.

Bomberom:

Utleie til skyteøvelser: Kr. 90,- pr. time.

Helgelandshallen

Trening for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltagere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

Hel hall: Kr. 500,- pr. time 

2/3 hall: Kr. 375,- pr. time

1/3 hall: Kr. 220,- pr. time

Løpedekke: kr. 90,- pr time

Leie av hall til seriespill/FFO/Håndballskole:

U/19 år: 1/3 hall, kr. 250,- pr. time.

U/19 år: 2/3 hall, kr. 400,- pr. time.

U/19 år: hel hall, kr. 500,- pr. time.

 

Inntektsgivende arrangementer:

Hel hall: Kr. 750,- pr. time

2/3 hall: Kr. 550,- pr. time

1/3 hall: Kr. 350,- pr time

Pris pr. døgn: 11 250,-

Ved inntektsgivende arrangementer leies som hovedregel kun ut hel hall.  Ved rigging/opprydding gjelder satsene for trening pr. salenhet eller deler av hall etter behov. Salenheter som ikke er i bruk kan da leies ut til andre leietakere.

 

Ved større arrangementer som forutsetter lengre leie av lokaler samt løst utstyr gis administrasjonssjef myndighet til å forhandle pris.

Gymsaler og klasserom ved Bjarnetjønna, Sandnes, Ura og Sandnessjøen ungdomsskole

Trening/øving: Kr. 90,- pr. time

Klasserom for overnatting: Kr. 300,- pr. døgn

Gymsal (inkl. garderober) og kjøkken

Private arrangementer (bursdag, konfirmasjon o.a.):

1-3 timer: Kr. 500,-

4.6 timer: Kr. 850,-

Inntil 24 timer: Kr. 1500,-

 

Inntektsgivende arrangementer:

Lag og foreninger: Kr. 750,- pr. arr.

Private: Kr. 300,- pr. time

Utendørs anlegg

Stamnes arena

Alstahaug kommune har en driftsavtale med Sandnessjøen idrettslag (SIL) som utløper 17.04.19. Denne avtalen gir SIL tilgang til Stamnes arena vederlagsfritt, og SIL administrerer også utleie av banan etter kl. 15.00. Avtalen blir reforhandlet med virkning fra 18.04.19.

Radåsmyra Idrettsanlegg

Gressbane:

Trening og kampavvikling for voksne, bedriftsidrett mm. (Blandede grupper med deltakere over og under 19 år betaler leie som for voksen).

Kr. 750,- pr. time.

Kampavvikling for barn u/19 år: kr. 250,- pr time.

 

Hele anlegget pr. stevne: Kr. 1400,-

Leie av garderober: Kr. 175 pr. enhet

Utleie til sirkus/tivoli: Kr. 4000,- pr. arr.

Oppholdsbetaling i kommunale barnehager

Betaling for 11 mnd. pr. år. Juli er betalingsfri. 

Oppholdstid per uke               Sats 01.01.19-31.07.19 Sats 01.08.19-31.12.19
100% plass, 41 t eller mer  2990 3040
80 % plass, 33-40 t 2691 2736
60 % plass, 25-32 t 2093 2128
50 % plass, 17-24 t 1794 1824
40 % plass, 9-16 t 1495 1520
20 % plass, 0-8 t 897 912

(Dersom regjeringens forslag om økning i maksprisen for 2019 vedtas).

Deltidsplasser betales prosentvis av makspris + deltidstillegg. Deltidstillegget utgjør 10 % av makspris.
Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn og 50% for tredje barn.
                             
Kost barnehage:
Kr. 300,-
Betales etter prosent plass størrelse.

Oppholdsbetaling SFO

SFO- plass: kr 2314, - pr. mnd.

Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri måned.

Betalingen løper fra den 1. i måneden barnet begynner på SFO.

Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn og 50% for tredje barn.


Kost SFO
Kr. 175,-  pr. mnd.

Tømming av slam fra slamavskillere

Slamgebyr i h.h.t. kommunens slamforskrifter, godkjent 12.11.92

Følgende gebyrer og vilkår gjelder:

Renovasjonsgebyr:
Kommunens andel kr 330,-.


Tømming av slamavskiller/septiktank og tett tank:
1. For tømming inkl. slambehandling fra eiendom uten tilknytning til kommunal
    avløpsledning, betales gebyr pr. tømming avhengig av tankens størrelse:

a) Gebyr pr. tømming - inntil 4 m³ vannvolum kr  2.255,00
+ 25 % merverdiavgift kr      564,00
 b) Tillegg pr. m³ over 4 m³ vannvolum kr     460,00
+ 25 % merverdiavgift kr     115,00
 c) Oppmøte/kontroll uten tømming  kr     564,00
+ 25% merverdiavgift kr     141,00


2. Fra eiendom med tilknytning til kommunal avløpsledning dekkes tømmeavgiften inntil videre av kommunen over funksjon 350 "Avløpsrensing" etter ovennevnte satser.

Slambehandling:
For tømming av slambehandling fra kommunale renseanlegg og/eller private slamavskillere m.v., tilknyttet kommunal avløpsledning, betales årlig gebyr. Inntil rensetiltakene settes i verk kreves ikke slikt gebyr.

Merverdiavgift:
Alle renovasjonstjenester som nevnt ovenfor er avgiftspliktig med merverdiavgift til staten.

Vann- og avløpsgebyrer

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

 

 1. Ny tilknytning av eiendom.
 2. Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
 3. Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.
 4. Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
 5. Tilbygg eller påbygg som øker bygningens BRA med 50m2 eller mer.
 6. Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

For boligeiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per boenhet.

For næringseiendom skal tilknytningsgebyr utgjøre et fast beløp per tilknyttet bruksenhet.

For kombinasjonseiendom betales gebyr for hver av delene etter reglene over.

 

 

Vann

 

Avløp

Tilknytningsgebyr (kr)

2019

2019

Lav sats per boenhet/bruksenhet

Med refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg

1.600

1.600

Høy sats per boenhet/bruksenhet

Uten refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg.

21.000

26.000

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

 

Abonnementsgebyr:

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke kommunens samlede årlige kapitalkostnader.

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

a) Boligeiendom og fritidsboliger: pr boenhet

 

 

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)

Enhet/antall

2019

2019

Bolig- og fritidseiendom

pr boenhet

2.278

2.509

b) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom. 

                                                                                                                                Vann             Avløp

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)

Enhet/antall

2019

2019

Nærings-, kombinasjon- og landbrukseiendom:

pr bo-/ bruksenhet

 

 

Kategori 1 (0-300) m3

1

2.278

2.509

Kategori 2 (301-1000) m3

3

6.834

7.527

Kategori 3 (1001-3.000) m3

6

13.668

15.054

Kategori 4 (3.001-6.000) m3

12

27.336

30.108

Kategori 5 (6.001-20.000) m3

24

54.672

60.216

Kategori 6 (20.001-50.000) m3

50

113.900

125.450

Kategori 7 (50.001-150.000) m3

70

159.460

175.630

Kategori 8 (150.001-1.000.000) m3

100

227.800

250.900

 

Abonnementsgebyret er vektet etter vannforsyningskapasitet. Det er ikke lagt opp til at tilordnet kategori for den enkelte eiendom skal kunne endres på basis av en reduksjon i vannforbruket.

 

 

 

 

 

 

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av stipulert eller målt forbruk.

 

Vann

Avløp

Enhetspriser (kr/m3)

8,06

9,34

 

Stipulert forbruk

For eiendommer uten vannmåler stipuleres gebyret etter eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på

1,3 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940

Forbruksgebyr; boliger:

 

·        Vann

: Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]

·        Avløp

: Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:

 

·        Vann

: Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

·        Avløp

: Enhetspris [kr/m3] x Målt forbruk [m3]

 

Vannmåleravlesning:

Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren.

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres til kommunen.

 

Vann

Vannmålerleie (kr/år)

2019

Dimensjon inntil ø25mm

550,-

Dimensjon mellom ø25mm og ø50mm

1.150,-

Dimensjon  mellom ø50mm og ø100mm

1.250,-

Dimensjon mellom ø100mm og ø250m

3.700,-

Årlig vannmålergebyr (overgangsgebyr)

Det betales et årlig gebyr for å dekke kommunens kostnader i forbindelse med tidligere privat eide vannmålere, kontroll, administrasjon. Kr 200,-

Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000,- per gang per eiendom.

Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000,- per gang per eiendom.

 

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Termininnbetalinger:

Gebyrer faktureres med 4 terminer i året.

Abonnent kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge mellom 1-12 termininnbetalinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakturagebyr

Kr. 60,- pr. faktura på tilfeldige og faste fakturaer (papirfaktura) med unntak av VA og feieavgift.

Grad av selvkost

Følgende tjenester er helt eller delvis gebyrfinansiert. Følgende nivå på gebyrdekning

fastsettes for 2019 :

Ansvar

Navn

Grad av selvkost i %

6151

Feiervesen

100 %

6320

Vannforsyning

100 %

6330

Avløp

100 %

6340

Kommunal renovasjon

100 %

6360

Slam – spredt utslipp

100 %