Fremkommelighet vinterstid er et kollektivt ansvar. Kommunen har ansvar for kommunale veier, Fylkeskommunen for fylkesveier og private grunneiere for areal i tilknytning til egen eiendom.

Kommunale brøyteroder

Dette skal vi gjøre:

Alstahaug kommunes brøyteberedskap starter med to helgevakter fra den 6. desember 2019.
Fra 19. desember 2019 begynner full ukesberedskap som varer i 12 uker fram til 12. mars 2020.
Fra 13. mars 2019 avsluttes sesongen med 4 helgevakter (fredag ettermiddag til mandag morgen).

Dette kan du gjøre:

Parkerte kjøretøy
Parkerte biler, tilhengere og annet langs veiene et stort problem for brøytemannskapene. Pga dårlig framkommelighet kan det i verste fall resultere i at enkelte gater ikke blir brøytet.
Vi henstiller derfor publikum til å hensette bilene på en slik måte at de ikke er til hinder for bl.a. snøbrøyting, brann og ambulanse.

Med hjemmel i Veitrafikklovens §37 kan kjøretøy som er parkert slik at de er til hinder for trafikken og/eller snøbrøyting, bli fjernet. Dette kan skje uten forvarsel.

 

Forskrift om politivedtekt, Alstahaug kommune, Nordland

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted
§ 15. Fortau mv.
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.
Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.
Bestemmelsen i første ledd gjelder innenfor regulert område i Sandnessjøen.

§ 16. Snøfall og takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is fra takras skal straks fjernes. 
Snø og is må ikke kastes ut i kjørebanen, legges i rennesteinen eller på annet offentlig sted. Det må heller ikke lagres snø og is i veier og gatekryss.

§ 17. Strøplikt
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor regulert område i Sandnessjøen plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Kommunalteknisk sektor.