Tildeling av plass

Tilbud til de som søkt før fristen 1. mars sendes ut i flere tilbudsrunder i løpet av april-juni. De fleste søkerne får tilbud i første opptaksrunde, men vi kan ikke på forhånd si i hvilken opptaksrunde du vil få tilbud. Det er avhengig av antall søkere og ledige plasser i de barnehagene du har søkt. Barn med lovfestet rett til plass vil få et tilbud om barnehageplass i Alstahaug kommune. 

Hvordan varsler vi deg om tilbudet? 
Vi sender tilbudet til digital postkasse eller Altinn. Har du reservert deg mot digital post, vil du få tilbud som brev i posten. 

Svar på tilbud du har fått
Svar innen 7 dager, hvis ikke mister du plassen. 

De som står på venteliste ved årsskifte på søke på nytt

Barnehagesøknaden gjelder kun i det kalenderåret du har søkt.  Alle søkere som står på venteliste ved årsskifte må søke på nytt innen 1. mars. Det gjelder også de som har takket nei til tilbud og de som vil søke overflytting til annen barnehage. Barn på ventelisten fra tidligere hovedopptak videreføres ikke.

Rett til plass?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har når det er søkt innenfor frist for hovedopptak, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med § 12 a i Lov om barnehager.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Vedtekter

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Følgende vedtekter for kommunale barnehager ble vedtatt i kommunestyret 23.10.2018. 

Vedtekter for kommunale barnehager i Alstahaug kommune (PDF)