Formannskapet i Alstahaug kommune fattet den 1.4.20, på delegasjon fra kommunestyret, lokal forskrift om utvidede karantenebestemmelser for alle fylker sør for Nordland, med hjemmel i smittevernlovens §4-1. 

Forskriften ble vedtatt for å sikre mulighet for opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner på Helgeland så lenge som mulig i en pågående pandemisituasjon. Dette omfatter opprettholdelse av kapasitet til behandling av pasienter både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i spesialisthelsetjenesten, vare- og passasjertransport samt næringsliv og andre kritiske samfunnsaktører. 

Arbeidsgivers mulighet for å gi unntak fra karantenebestemmelsene

Forskriften medfører at virksomheter som faller inn under DSB sin definisjon av kritiske funksjoner har anledning til å gjøre unntak fra karantenebestemmelsene for eget nøkkelpersonell, når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Dette følger av Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6 andre og tredje ledd:

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Det åpnes også for mulighet til å søke om dispensasjon fra lokale karantenebestemmelsene i spesielle tilfeller.

Unntaket gjelder ikke i den ansattes fritid

Kommuneoverlegen i Alstahaug oppfordrer arbeidsgivere på det sterkeste til å bruke unntaksbestemmelsen kun i tilfeller dette anses absolutt nødvendig, slik at risiko for smittespredning holdes på et minimum. Så langt har vi ikke bekreftet fri smitte i Alstahaug, kun importert smitte i forbindelse med utelandsreiser. Vedtaket om utvidede karantenebestemmelser er et verktøy for holde smittepresset nede i en svært sårbar region.

Alstahaug kommune oppfordrer derfor til at nøkkelpersonell det gjøres unntak for, overholder karantenebestemmelsene når de ikke utøver sin samfunnskritiske funksjon for arbeidsgiver, slik den nasjonale covid-19-forskriften skisserer.

Les også: Lokal forskrift om utvidede karanteneregler i...