Stillingens formål er:

I hovedsak å være en administrativ ressurs for prostens arbeidsområde.

Ansvars- og arbeidsområder:

Post-/journalføring/arkiv, info-tjenester, utarbeide arbeids-og beredskapsplaner for prestene i planverktøyet TID, samt utføre andre sekretær- og serviceoppgaver for prostens arbeidsområde. Det kan påkomme noe ettermiddag-/kveldsarbeid, samt noe reisevirksomhet i prostiet vedr. felles prestemøter og ved bispevisitas. Noe skranketjeneste ved Kirkekontoret ved ferieavvikling, sykdom o.l.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse.

Det tas forbehold om event. fremtidige organisatoriske endringer: Det vil kunne gjelde endring av stillingsstørrelse, ansvars- og arbeidsområde. Kirkeverge er nærmest overordnede.

Krav til stillingen:

Det kreves allmenn,- /økonomisk-/administrativ utdannelse eller fagbrev i kontorfag. Søker må kunne beherske PC/tekstbehandlingsprogram. Annen relevant utdannelse og/eller praksis fra allsidig kontorarbeid vil også kunne vektlegges.  Søkere må være medlem av Den Norske Kirke.

Det vil særlig bli lagt vekt på egnethet og evne til samarbeid.

Vi tilbyr et godt arbeidsfellesskap. Stillingens grunnplassering er i lønnsgruppe 2 jfr. sentral lønns- og stillingsregulativ innenfor KA-området.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer og KA- Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid. Pensjonsordning i KLP med 2% innskudd av brutto lønn.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til Kirkevergen i Alstahaug, tlf. 75075685/mobil 913 54206 eller til prost Olav Rune Ertzeid mobil 954 34589.

Søknad med kopi av attester/vitnemål sendes:

Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd, Kirkeveien 22, 8800 Sandnessjøen innen 6. november 2020.