Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg utgjør en betydelig del av forurensning til sjø og vassdrag og kan føre til gjengroing og dårlig vannkvalitet. Dette kan i sin tur innebære problemer for bruk av vannet til bading, fisking og andre rekreasjons- og fritidsformål.

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann i spredt bebyggelse. Ved tilsyn skal kommunen holde oppsyn med forurensningene og virkning på resipient, samt om nødvendig iverksette tiltak.

I likhet med øvrige kommuner i vårt vannområde (Vefsnfjorden-Leirfjorden) har Alstahaug kommune intensivert sitt arbeid med å få oversikt over tilstanden på denne type anlegg. Arbeidet omfatter kartlegging og registrering av anlegg, oppfølging av anleggene og utarbeidelse av tiltaksplan.

Det er et sentralt prinsipp i forurensningsloven at forurenser skal betale.

I forslaget er det lagt opp til at denne gebyrforskriften skal hjemle alle behandlings- og tilsynsgebyr som kommunen er forurensnings- og tilsynsmyndighet for. Dette gjelder i tillegg til gebyr for spredte avløp også:

  • Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til avløp med utslipp mindre enn 2000 personekvivalenter (pe) til ferskvann og elvemunning, og mindre enn 10000 pe til sjø.
  • Gebyr for behandling av søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • Gebyr for tilsyn som gjennomføres for å sikre at forurensningsforskriftens krav ivaretas for nevnte områder.

Det forutsettes i forslaget at gebyrene samlet ikke skal overstige kommunens kostnad ved saksbehandling eller kontrollordning.

Forslag til forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn med avløpsanlegg

 

Innspill til høringsforslaget kan sendes på e-post til: post@alstahaug.kommune.no, eller til Alstahaug kommune, planenhet, postboks 1006, 8805 Sandnessjøen