Barnehageansatte var samlet i Leirfjordhallen 9. oktober og skoleansatte i Kulturbadet 11. oktober. Dagene er et ledd i de fire kommunenes felles prosjekt God Opplæring for alle som skal pågå sammen med Høgskolen i Innlandet/ SePU i fem år.

Samarbeidet dreier seg om kompetanseheving for alle ansatte, videreutdanning på masternivå for alle ledere og forskning på vår praksis ved oppstart og gjennom prosjektet. Hver barnehage og skole skal utvikle kompetanse i analysearbeid knyttet til kvalitet på egen praksis. Avdekking av forbedringsområder skal skje gjennom kollektive prosesser. Tiltak skal ikke være tilfeldige, men være basert forskningsbasert og lokal kunnskap. I høst skal det gjennomføres en omfattende kartlegging som omfatter barn/ elever, foresatte, alle ansatte og alle ledere.