Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 og 12-3 vedtok Alstahaug kommunestyre i møte 29.05.13, sak 20/13, privat forslag til detaljregulering for Torolv Kveldulvsonsgate 47 og 49 med mindre vesentlige endringer.

Planområdet ligger i Sandnessjøen sentrum og legger blant annet til rette for hotell på inntil 8 etasjer med maksimal gesimshøyde satt til kote + 30,35 samt mulighet for teknisk bygg på takflaten med inntil 4 meters byggehøyde.

Kommunestyrets vedtak kan, kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. forvaltningslovens kap.VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, stilles til fylkesmannen i Nordland og sendes Alstahaug kommune innen 3 – tre – uker fra melding om vedtak er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøring om vedtaket. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Alstahaug kommune.

 

Kunngjøringsbrev.pdf
adresseliste-felles.pdf
Saksprotokoll.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Fotomontasje.pdf
Skyggevirkning.pdf
ROS_analyse.pdf
Bestemmelser.pdf
Plankart.pdf