Vann og avløp

Rammer for gebyrberegning
•    Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
•    Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
•    Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
•    Alle priser tillegges 25 % mva.

1: Engangsgebyr for tilknytning
 

Engangsgebyr for tilknytning
  Vann
Avløp
Uten refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg 20.000,-
25.000,-
Med refusjon/opparbeiding av kommunalt anlegg 1.500,- 1.500,-
Midlertidige bygg 2.500,-
2.500,-2: Årsgebyr

2.1: Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årlige kapitalkostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. I 2012 utgjør andelen henholdsvis følgende prosentsatser:
•    Vann: Ca. 91 %
•    Avløp: Ca. 90 %.

Abonnementsgebyret beregnes ut fra vannforbruk, basert på nedenstående enhetspris (grunnbeløp):

 

Boligeiendommer
Abonnementsgebyr:
Vann
Avløp
Grunnbeløp kr. 1.807,- kr. 2.190,-

 

Næringsvirksomhet og offentlig virksomhet
Abonnementsgebyr Vann
Avløp
Forbruk under 300 m3/år 1 x grunnbeløp – vann 1 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 300 – 1000 m3/år 2 x grunnbeløp – vann 2 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 1001 – 2000 m3/år 3 x grunnbeløp – vann 3 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 2001 – 3000 m3/år 4 x grunnbeløp – vann 4 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 3001 – 5000 m3/år 5 x grunnbeløp – vann 5 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 5001–10000 m3/år 20 x grunnbeløp – vann 20 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 10001–18000 m3/år 40 x grunnbeløp – vann 40 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 18001–32000 m3/år 60 x grunnbeløp – vann 60 x grunnbeløp – avløp
Forbruk 32001–50000 m3/år 80 x grunnbeløp – vann 80 x grunnbeløp – avløp
Over 50000 m3/år 150 x grunnbeløp – vann 140 x grunnbeløp – avløp

 

2.2: Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris
Enhetspris for vann Enhetspris for avløp
6,56 kr/m3 7,32 kr/m3

 

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler
Vann:      Enhetspris [kr/m3] x [Målt forbruk [m3]
Avløp:     Enhetspris [kr/m3] x [Målt forbruk [m3

 

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk [m3] beregnes slik:
Bruksareal BRA [m2] x spesifikt forbruk [m3/m2]
der:
•    Arealet beregnes som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
•    Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,4 m3/m2

Forbruksgebyr, boliger
Vann:        Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]
Avløp:       Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m3]

 

Forbruksgebyr, hytter/fritidshus - kun abonnementsgebyr

Vann:        Halvt gebyr - For 2012 kr. 904,-
Avløp:       Halvt gebyr - For 2012 kr. 1.095,-

 

3: Årlig vannmålergebyr

Det betales et årlig gebyr for å dekke kommunens kostnader i forbindelse med vannmåleren, dvs. kontroll, adm., etc. Gebyret er kr. 240,-

4: Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og 2.2. 

Feieavgift

Feieavgift

Feieavgiften som finansierer lovbestemt feiing ble tidligere innkrevd med avgift for feiing av selve pipeløpet. I henhold til forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det krav om at det i tillegg til behovsprøvd feiing også skal utføres innvendig tilsyn av piper og ildsteder, samt informasjon om riktig fyring.

Hyppigheten av feiing skal fastlegges ut fra behov, men minimum hvert fjerde år. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. Tilsyn og kontroll av piper og ildsteder skal foretas hvert fjerde år.
 

Feieavgift pr. år
A: Rett røykpipe inntil 11 meters lengde, kr. 317,50 pr. år.
B: Rett røykpipe over 11 meters lengde, kr. 375,- pr. år.

 

Tømming av slam fra slamavskillere

Tømming av slam fra slamavskillere

Slamgebyr i hht. kommunens slamforskrifter, godkjent 12.11.92. Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte den 14.11.11, gjeldende fra 01.01. 2012.

Følgende gebyrer og vilkår gjelder:

Renovasjonsgebyr:
Kommunens andel kr 300,-.
 
Tømming av slamavskiller/septiktank og tett tank:
1. For tømming inkl. slambehandling fra eiendom uten tilknytning til kommunal
    avløpsledning, betales gebyr pr. tømming avhengig av tankens størrelse:

   a) Gebyr pr. tømming - inntil 4 m³ vannvolum                                      kr  893,00
                                                                               + 25 % merverdiavgift    "   223,25

   b) Tillegg pr. m³ over 4 m³ vannvolum                                                   kr 177,00
                                                                                + 25 % merverdiavgift   "    44,25

2. Fra eiendom med tilknytning til kommunal avløpsledning dekkes tømmeavgiften inntil videre av kommunen over funksjon 350 "Avløpsrensing" etter ovennevnte satser.


Slambehandling
For tømming av slambehandling fra kommunale renseanlegg og/eller private slamavskillere m.v., tilknyttet kommunal avløpsledning, betales årlig gebyr. Inntil rensetiltakene settes i verk kreves ikke slikt gebyr.


Merverdiavgift
Alle renovasjonstjenester som nevnt ovenfor er avgiftspliktig med merverdiavgift til staten.
 

Parkering

Beboerkort i sentrum: Kr. 100,- pr. mnd inkl. mva.
Månedskort: Kr. 300,- inkl. mva.
 

Torghandel

Pr. dag:  Kr.   70,-
Pr. uke:  Kr. 300,-
Pr. mnd: Kr. 750,-
 

Byggesaker

1: For situasjonsplan i samsvar med SAK § 6-3 betales gebyr etter tomtas
nettoareal på kr 1.203,-. For areal over 1000 m² betales et tillegg på kr 289,- pr. påbegynt 1000 m².

2: For behandling av rene boligbygg i maks. 3 etasjer (u.etg/loftsetg. inkl.) betales gebyr pr. selvstendig boenhet på kr 4.972,-.

3: For behandling av påbygg/tilbygg til boliger, garasjer, hytter, naust o.l. betales gebyr etter arbeidets bruttoareal på 1. etg. (jfr. NS 3940), etter følgende tabell:

Behandling av påbygg/tilbygg til boliger, garasjer, hytter, naust o.l.
Areal i m2 Pr. m2
0-50 kr. 51,- (min. kr. 992 pr. sak)
51-100 kr. 44,-
over 100 Som for rene boligbygg

For hver etasje over og under betales et tillegg på 50 % av taksten på 1. etg.

4: For andre typer bygg betales:
 

Ett-trinns behandling
Tiltaksklasse 1
2 3
Tillatelse til tiltak kr. 1.497,- kr. 3.746,- kr. 6.247,-

To-trinns behandling

Tiltaksklasse 1
2
3
Rammetillatelse kr. 1.252,- kr. 2.503,- kr. 3.745,-
Igangsettingstillatelse kr. 747,- kr. 1.748,- kr. 3.000,-

Ved rammesøknad og ett-trinnssøknad betales i tillegg kr 30,- pr. m² bruksareal inntil
600 m². For areal ut over 600 m² betales kr 17,50 pr. m².
 

5: For endringstillatelse betales gebyr som for igangsettingstillatelse i pkt. 4.

6: For bruksendring betales 50 % av takster i pkt. A3 og A4, min. kr 992,- pr. sak.

7: For tiltak i h.h.t. pbl. § 20-2 og de saker etter § 20-1 som ikke kan måles etter areal (f.eks. forstøtningsmur, fasadeendring, tekn. installasjoner, skilt, pipe, ildsted, terrenginngrep) og for sammenføyning av bruksenheter eller riving er gebyret for hvert tilfelle kr 992,-.

8: For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan, betales kr 2.901,-.         
                                                                            ''     fra lov eller forskrift, betales kr 1.450,-.

9: For lokal godkjenning av foretak betales:

Lokal godkjenning av foretak
•    For første gangs godkjenning                                                     kr 1.574,-
•    For senere godkjenning                                                               kr    473,-
•    Senere godkjenning for ansvarsrett (sentral godkjenning)   kr    358,-

For søknad om personlig godkjenning benyttes samme gebyrsatser som ved godkjenning av foretak.

10: Dersom søknaden er åpenbart ufullstendig betales et gebyr på kr 1.360,- for arbeid med innhenting av fullstendige opplysninger.

11: For utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i saker der plansektor får merarbeid med innhenting av fullstendige opplysninger betales et gebyr på kr 1.360,-.

12: Ved igangsetting av arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent betales dobbelt gebyr, p.g.a. merarbeid ved behandling og oppfølging av slike saker.

13: For byggesaker som avslås betales halvt gebyr (gjelder også rene dispensasjonssaker i h.h.t. pkt. A8 og fradelingssaker i h.h.t. pkt. B1C).

14: For tiltak der tillatelse er gitt, men som ikke kommer til utførelse, tilbakebetales etter søknad 50% av gebyret (gjelder ikke meldingssaker i h.h.t. pkt. A7 og min. gebyr i h.h.t. pkt. A3).

15: For søknad om utslippstillatelse betales kr. 1.761,-

16: For forhåndskonferanse i marken betales kr 1.610,-. Kan være aktuelt i forbindelse med informasjon om rammevilkårene for plasseringen.

17: For bruk av sakkyndig bistand etter pbl. § 25-2 andre ledd (jfr. § 33-1) kan det kreves gebyr etter medgåtte utgifter. Alternativt kan tiltakshaver selv sørge for de nødvendige utredninger.

18: Ved fornyelse av tidligere gitte tillatelser betales gebyr med 25% av satsene.

19: For behandling av avfallsplaner (jfr. TEK § 9-6 og 9-7) betales et gebyr på kr 1761,-

20: Tilsyn er gebyrbelagt og utgjør om lag 10 % av byggesaksgebyret.

 

Plansaker

1: Gebyr for behandling av private reguleringsplaner, søknader om regulerings-endringer og fradeling av enkelttomter innkreves etter følgende regler og satser:

 

Gebyr for plansaker
  Areal i m2

A: Reguleringsplaner, vesentlige endringer

B: Mindre vesentlige endringer C: Fradelingssøknad
Behandlingsgebyr   kr. 4.725,- kr. 4.983,- kr. 2.202,-
Arealgebyr -1000 kr. 2.597,- kr. 1.734,- kr. 0,-
  -5000 kr. 4.565,- kr. 4.041,- kr. 1.497,-
  -10.000 kr. 9.963,- kr. 6.652,- kr. 2.490,-
  - 15.000 kr. 12.128,- kr. 8.083,- kr. 3.034,-
  - 20.000 kr. 14.294,- kr. 9.666,- kr. 3.570,-
Videre pr. påbegyndt daa.
  kr. 433,- kr. 288,- kr. 108,-

 

2: Dersom fast utvalg for plansaker ved sin behandling av planforslaget avviser dette, eller hvis forslagsstiller trekker forslaget etter påbegynt behandling, kan gebyret reduseres med inntil det halve. Dersom politisk eller administrativ beslutningsmyndighet på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret. Dersom planforslaget avvises ved 1. gangs behandling og forslagstilleren fremmer nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.

3: Framsetter administrasjonen et alternativt forslag til det innsendte forslag, og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel.

4: Evt. kostnader til behandling i organ utenfor kommunen samt all annonsering dekkes ikke av gebyret og vil bli belastet forslagsstilleren direkte.

5: Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted, og skal belastes forslagsstiller.

6: Planforslaget kan fritas for gebyr for de deler av planforslaget som inneholder
grønnstruktur samt natur- og friluftsområder. I planforslag hvor det påberopes fritak eller reduksjon av gebyr, må det foreligge skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og planmyndighet.

7: I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jfr. forskrift om konsekvensutredning av 26.06.09) skal det for kommunens arbeid betales gebyr. Gebyret betales etter medgått timeverk og med en timepris på kr 446,-. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter. For alle saker betales et minstegebyr på kr 20.382,- og i tillegg etter medgått tid.

 

Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

1: Oppretting av matrikkelenhet

 

1.1: Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom
Areal i m2 (fra - til og med) Gebyr i kr.
0-1000 12.400
1000-2000 13.642
2000-3000 16.121
3000-4000 18.603
4000-5000 21.079

For arealer utover 5000 m2 øker gebyret med kr 890,- pr. påbegynt 1000 m2.

1.2: Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
For matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn betales kr 3631,-.

 

1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Areal i m2 (Fra - til og med) Gebyr i kr.
0-250 4.463
250-500 6.448
500-750 8.442
750-1000 12.400

For arealer over 1000 m2 beregnes gebyr etter pkt. 1.1

1.4: Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minimum kr. 3.631,-. Timepris for arbeider i marken er kr 869,-, og for kontorarbeid kr 446,-.

1.5: Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
For kartforretning over punktfeste betales kr 6.200,- dvs. 50% av minste gebyr etter punkt 1.1.

2: Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretningViser til punkt 1.1,1.2 og 1.4. I tillegg kan komme tilleggsgebyr på kr 3.631,- for å utføre oppmålingsforretning.

2.1: Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til ⅓ av gebyrsatsene etter punkt 1 og 2.

3: Grensejustering

3.1: Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i 1.3.

4: Arealoverføring

4.1: Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie
Gebyr innkreves etter satsene i 1.1.

5: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For ett punkt kr. 2.145,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 679,-
For påvisning av ett punkt uten varig merking kr. 1.889,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 489,-

 

 

6: Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinat-bestemt/eller kartlegging av rettigheter
Antall grensepunkter Gebyr i kr.
1 2.423,-
2 4.501,-
3 6.580,-
4 8.661,-
5 10.740,-

og videre kr. 679,- for hvert overskytende punkt.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med timepriser i h.h.t. punkt 1.4, minimum kr 3.631,-.

7: Privat grenseavtale
For å registrere referanse til privat grenseavtale i matrikkelen kreves et gebyr på
kr 3.631,-.

8: Tilpassing av gebyr

8.1: Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
 

8.2: Gebyr for kart- og delingsforretninger over større parseller/eiendommer                      
Gebyr for kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/ eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid med timepris i h.h.t. 1.4.

9: Betalingstidspunkt
Alle gebyrer skal betales av rekvirenten til kommunekassen etter regningsoppgave fra
oppmålingsmyndigheten.

Gebyrene skal beregnes etter de satser som gjelder den dato kommunen mottar fullstendig rekvisisjon.

Gebyret skal betales forskuddsvis.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og
merking av grenser. Utgifter til merkemateriell kan beregnes spesielt for den enkelte sak og påplusses gebyret. Tinglysingsgebyr påplusses gebyret.

For myndighetsoppgaver skal det ikke kreves merverdiavgift. Alle oppgavene skissert i matrikkellovens kap. 5 og 6 er myndighetsoppgaver, og derfor fritatt for merverdiavgift (jfr. merverdiavgiftslovens § 5b, første ledd nr. 7).

Gebyrene justeres ved hvert årskifte i h.h.t. SSB’s prisindeks.

10: Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføringen av
saken, opprettholdes likevel gebyret.

11: Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider:            kr 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider:             kr 350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.    

Eierseksjonering

For tillatelse til seksjonering er gebyret i medhold av bestemmelser i
eierseksjoneringsloven:

til og med 4 seksjoner      = 2 x rettsgebyret
fra og med 5 seksjoner    = 3 x rettsgebyret

Ved befaring i tillegg          = 1 x rettsgebyret

I tillegg kommer gebyr etter reglene i matrikkelloven (jfr. pkt. 1.3 i avsnittet om Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven) for eventuelle matrikkelbrev som må utarbeides etter bestemmelsene i eierseksjoneringslovens § 9 annet ledd og gebyr for tinglysing av seksjoneringsbegjæringen.
 

Digitale geodata

Kartgebyr for bruk av det tekniske kartverket
M= 1:500 - 1:2000

Uttrekk og levering på egnet medium (diskett, cd-rom, DVD og lignende.)
   
Grunnkart
Hele kartblad/utsnitt    kr 13,60 pr. da. + mva.

Ortofoto/raster
Hele kartblad/utsnitt     kr 2,47 pr. da. + mva.

I tillegg betales for anvendt tid til tilrettelegging og datakopiering etter timepris kr. 446,-
 

Utleiesatser for kommunale anlegg som disponeres av fritidskontoret

STAMNESHALLEN:
All leie er gratis unntatt følgende:
Inntektsgivende barne- og ungdomsaktiviteter – d.v.s. arrangementer der det tas billettinntekter, deltakeravgift, salg eller finansieres på annen måte.
Bedriftsidrett, mosjonsidrett, politiske partier, andre voksne lag, Old Boys idrett, teater, konserter, voksne turneringer, off. institusjoner, messer/utstillinger, Lag fra andre kommuner.
(Alle lag/foreninger utenfor Alstahaug kommune skal betale leie for bruk av anlegget!)

Satser:
Til trening: 
Leie av hel hall: Kr. 170,- pr. time. Leie av ¾ hall: Kr. 140,- pr. time
Leie av ½ hall: Kr. 130,- pr. time Leie av ¼ hall: Kr. 110,- pr. time.

Inntektsgivende arrangementer
(Stamneshallen inkl. kafeteria, garderober)
Alle dager: Kr. 390,- pr. time.
Utleie konserter/teater hel hall:
(inkl. garderober)
1 – 4 timer: Kr. 4000,-.
Over 4 timer (innen 1døgn): Kr. 5300,-.
Leie av scene med opp/nedrigging etter nærmere avtale.

Kafeteria, aktivitetsrom: 
Kafeteria del: Kr. 600,- pr. kveld.
Aktivitetsrom: Kr. 80,- pr. time.
Auditoriet: Kr. 80,- pr. time.
Kafeteria, aktivitetsrom til private lag: Kr. 2100,-.
 
Bomberom:
Utleie til skyteøvelser: Kr. 80,- pr. time.

HELGELANDSHALLEN:
All leie er belagt med leiesatser! (Det leies kun ut hel hall i helgene når ikke håndballgulvet ligger i sal A, da leies 2/3 av kunstgressbanen ut i helgene:

Satser
Trening: (inkl. garderober )
Hel hall
Voksne: Kr. 420,- pr. time
Ungdom under 20 år: Kr. 210,- pr. time
2/3 hall:
Voksne: Kr. 300,- pr. time
Ungdom under 20 år: Kr. 150,- pr. time
1/3 hall:
Voksne: Kr. 160,- pr. time
Ungdom under 20 år: Kr. 80,- pr. time

Inntektsbringende arrangementer:
(arr. der det tas billetter, deltakeravgift, salg eller finansieres på annen måte)
Hel hall: Kr. 680,- pr. time.
2/3 hall: Kr. 470,- pr. time.
1/3 hall: Kr. 260,- pr. time.

Treningssamlinger/lag fra andre kommuner:( i helger leies kun ut hel hall)
Hel hall
Senior: Kr. 460,- pr. time.
Barn og ungdom under 20 år: Kr. 360,- pr. time.

Løpedekke:
Til trening
Voksne: Kr. 70,- pr. time
Barn og ungdom under 20 år: Kr. 40,- pr. time.

Utleie til inntektsgivende arr. / konserter, messer, folkemøter, dansegallaer og lignende:
Hel hall: Kr. 680,- pr. time.
Ved inntektsgivende arrangementer leies kun ut hel hall.
Ved rigging/opprydding gjelder satsene som trening/øving pr. sal enhet eller deler av hall etter behov. Sal enheter som ikke er i bruk kan da leies ut til andre leietakere.
Leie av scene med opp/nedrigging etter nærmere avtale.

GYM SALER / KLASSEROM VED BJARNETJØNNA, SANDNES, URA OG UNGDOMSSKOLEN:
All leie er gratis unntatt følgende:
Inntektsgivende arrangementer – dvs. arrangementer der det tas billettinntekter, deltakeravgift, slag eller finansieres på annen måte, bedriftsidrett, mosjonsidrett, old boys, teater, konserter, lag fra andre kommuner, politiske partier, offentlige institusjoner, messer/utstillinger og andre voksne lag.

Satser: 
Trening/øving:
Kr. 65,- pr. time.
Arrangementer: Kr. 350,- pr. arr. pr. døgn.
Klasserom for overnatting: Kr. 220,- pr. døgn.

Sandnes skole og Ura skole:
Inntektsgivende arrangement – gymsal kr. 600,- pr. døgn

RADÅSMYRA IDRETTSANLEGG:
All leie er gratis unntatt følgende:
Lag fra andre kommuner, old boys idrett, bedriftsidrett, tivoli/sirkus, offentlige institusjoner og andre voksne lag.
Satser: (5 % økning)
Hele anlegget pr. stevne: Kr. 1200,-.
Leie av garderober: Kr. 120.- pr. enhet.
Utleie til sirkus/tivoli: Kr. 3400,- pr. arr.

 

 

Oppholdsbetaling i kommunale barnehager

Betaling for 11 mnd. pr. år:
Hel plass 0-6 år: Kr 2.330,-
Red. plass 0-6 år: Kr 2.485,-*

Mindland barnehage: Kr 765,-
Red. plass: Kr 820,- *

*Oppholdsbetaling for redusert tid beregnes ut fra denne sats.
Det gis 1/3 søskenmoderasjon
                           
Kostholdet i barnehagene skal være selvfinansierende og betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.
 

Oppholdsbetaling i kommunale SFO

Kostholdet i skolefritidsordningene er selvfinansierende og fastsettes ved den enkelte skolefritidsordning.
   
Det gis 1/3 søskenmoderasjon
   
Alle SFO - ordninger   
    Hel plass           kr 1 965,-
    Halv  plass        kr 1 180,-
    ¼ plass              kr    710,-
 

Betalingssatser Kulturskole

 

Betalingssatser Kulturskolen
  Sats 2011 (pr. halvår) Sats 2012 (pr. halvår)
Elever gruppe 1-3 940,- 970,-
Elever gruppe 4-10 820,- 845,-
Elever gruppe 11+ 650,- 670,-
Musikkbarnehage 650,- 670,-
Musikkverksted 650,- 670,-
Voksne 1050,- 1100,-
Kortkurs og lignende Avhengig av kostnader Avhengig av kostnader
 Instrumentleie  260,-  270,-
 Materiell, noter med mer  Inntil kr. 310,-  320,-
 Salg av tjenester, barn og unge  70% av kostnadene  
 Salg av tjenester, voksne  100% av kostnadene  

Det innrømmes 50 % moderasjon for alle søsken.   
Det innrømmes 25% moderasjon ved deltagelse i flere tilbud.   
 

Matsalg ved Alstahaug sentralkjøkken

Åsheim terrasse:
Full kost: kr. 4.260.- pr. mnd.
Middag m/ kaffe: kr. 2.100.- pr. mnd
Middag + frokost: kr. 3.450.- pr. mnd
Middag + kvelds: kr. 3.450.- pr.mnd
Middag/kvelds/ kaffe: kr. 3.810.- pr.mnd
Kaffe m/ kake: kr. 350.- pr. mnd

Frokost/kvelds: kr. 45.- pr. porsjon
Kaffe kr. 12.-

Enkelbestilling Åsheim terrasse:
Middag + kvelds: kr. 115.-
Middag +frokost: kr. 115.-

Hjemmeboende:
Middag kr. 65.- pr. porsjon
 

Trygghetsalarm

Hjelp 24
Egenandel for Trygghetsalarm
Egenbetaling vil kontinuerlig justeres etter HJELP24 satser
   
Pr. år      Kr.  2 364,-
Pr. mnd. Kr.     197,-.
 

Hjemmehjelp - satser for egenbetaling

 

Satser for egenbetaling
Inntekt Abonnement pr. måned Timer pr. måned
Under 2G: mindre ennkr. 151.282 165,- Uansett antall timer
Mellom 2-3G: kr. 151.282 - kr.226.923 800,-

Hvis 3 timer eller mindre kr. 205,- pr. time.

Mellom 3-4G: kr. 226.924 - 302.564 1.280,- Hvis 6 timer eller mindre kr. 205,- pr. time.
Mellom 4-5G: kr.302.565 - 378.205 1.870,- Hvis 9 timer eller mindre kr. 205 pr. time.
Over 5G: kr. 378.206 2.500,- Hvis 12 timer eller mindre kr. 205 pr. time.

Hvis timeantall pr. mnd er under grensen som fremgår av tabellen, benyttes timesats kr. 205.- pr. time.

Husleie kommunale bygg

Husleie kommunale bygg økes med 3,25%.

Fakturagebyr

Kr. 50,- pr. faktura på tilfeldige og faste fakturaer med unntak av VA og feieavgift.