Behandling av byggesaker styres av plan- og bygningsloven (pbl) og forskrifter til denne.
Det er også veiledning til forskriftene.

Byggesaker kan være tiltak som:

 • Behandles etter søknad
 • Er fritatt for søknad

Søknader kan behandles som:

 • Enkle tiltak
 • Ett trinns søknad
 • Rammesøknad og igangsettingssøknad

Montering av ildsted

Søknadsskjema og nærmere informasjon finnes hos Direktorat for byggkvalitet og gjennom Byggsøk. Det gjøres oppmerksom på at Alstahaug kommune pr. i dag ikke er knyttet til byggsøk, slik at utfylte skjema eventuelt må skrives ut og sendes på vanlig måte.

Betalingssatser og gebyrregulativ

Noen gode råd:  

 • Søk profesjonell hjelp til planlegging og søknad (arkitekt, byggmester e l)!
 • Ta kontakt med naboer og andre berørte tidligst mulig i planleggingen!
 • Du kan be om  forhåndskonferanse med en saksbehandler før du sender inn søknad eller melding! Forhåndskonferanse må alltid avtales og forberedes.
 • Sørg for at søknad eller melding er korrekt og inneholder all nødvendig dokumentasjon! Dette er en forutsetning for raskest mulig saksbehandling!

Alstahaug kommunes byggeskikkpris

 • Alstahaug kommunes pris for god byggeskikk er en hederspris som deles ut til byggverk og
  anlegg som gjennom sin utforming, materialbruk, utførelse og tilpasning til sted og miljø
  bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk.