Utviklingssenter for sykehjem i Nordland

Velkommen til Utviklingssenter for sykehjem i Nordland

Utviklingssenteret består av de fire sykehjemmene i kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna på Helgeland og er et av få interkommunale utviklingssenter i Norge

 

Hovedmål for Utviklingssenter for sykehjem i Nordland
 
Visjonen og målene i strategidokumentet gjelder på nasjonalt nivå for alle utviklingssentrene sett under ett. Innenfor rammen av målene og de nasjonale føringene bestemmer kommunene og utviklingssentrene egne mål og satsingsområder.
Fra nevnte strategidokument vil vi nevne følgende målsettinger for utviklingssenteret:
 
Hovedmål:
 Utviklingssenter for sykehjem i Nordland skal være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem i fylket
 
Delmål 1: Pådriver for fag- og tjenesteutvikling
 
Utviklingsarbeid kan defineres som systematisk virksomhet rettet mot å utvikle eller videreutvikle modeller, prosesser og systemer med den hensikt å forbedre tjenestene. Med modeller mener vi beskrivelser og fremstillinger av innholdet i og organiseringen
av tjenestene . Utviklingssenteret skal gjennomføre og være pådriver for utviklingsprosjekter innenfor lokale og nasjonale satsingsområder i samarbeid med aktuelle aktører og sikre kunnskapsnivået på prosjektene.
 
Delmål 2: Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
 
Langsiktig utvikling i sykehjem forutsetter at tjenestene tilbyr elever, lærlinger og studenter et praksistilbud som er oppdatert og i utvikling. Det er viktig med styrking av forbedringskunnskapens plass i utdanningene, og det er viktig med samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og tjenestene.  I 2012 vil vi
·         Prøve ut og dokumentere modeller for praksistilbud for sykepleiestudenter og helsefagarbeiderelever
·         Stille sykehjemmet til disposisjon for praksis for medisinerstudenter og turnusleger.·         Stille sykehjemmet til disposisjon som lærebedrift i helsefagarbeiderutdanningen.
 
Delmål 3: Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
Alle sykehjem plikter å sørge for at medarbeiderne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Sykehjemmene har ansvar for  kartlegging av kompetansebehov og rekruttering av personell med nødvendig kompetanse, samt å sørge for tilstrekkelig opplæring og etterutdanning. Dette gjelder alle ansatte, også assistenter og vikarer. Kompetanseutviklingen bør sees i lys av pasientenes behov for faglært assistanse.
Utviklingssenteret skal i 2012
  • Prøve ut og dokumentere kompetanseutviklingstiltak i pleie- og omsorgstjenesten som kurs,konferanser,internundervisning og prosjektarbeid 
  • Drive kompetanseutvikling på områder som krever tverrprofesjonell tilnærming, for eksempel miljø- og medikamenttiltak i demensomsorgen, lindrende behandling og ernæring samt smittevern. Kommuneoverlegen og sykehjemslegen bør ha sentrale posisjoner i kompetanseutvikling på disse områdene.
Delmål 4: Tilrettelegger for forskning og utvikling
Forskningsaktiviteten på flere av helse- og omsorgstjenestenes felt er i dag uforholdsmessig lav i forhold til praksisfeltets behov. Utviklingssentret skal legge til rette for og bidra til forskning ved å
  • Etablere samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer og stimulere til samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner og fagområder.
  • Arbeide for at forskning i sykehjemmene har den nødvendige materielle tilrettelegging.
  • Tilrettelegge arbeidsmessig og bidra til gjennomføring av mastergrads-, doktorgrads- og andre forskningsprosjekter.
  • Bidra til at anerkjente forskningsresultater gjøres kjent, diskuteres og tas i bruk.
  • Være pådriver for å implementere forskning som en naturlig del av praksis.
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Logo for Undervisningssykehjemmet
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A


Kontakt oss

Utviklingssenter for sykehjem i Nordland
Postboks 23
8801 Sandnessjøen

ush.helgeland@alstahaug.
kommune.no

Tlf. 90680552
Klikker du på det grønne symbolet ovenfor, kommer du til den nasjonale nettsiden www.utviklingssenter.no. Der kan du finne mye fagstoff.
bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS