1: Virkeområde og eierforhold

Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Alstahaug kommune.

2: Formål

Barnehagenes formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem.
Barnehagen skal formidle grunnleggende samfunnsverdier som: nestekjærlighet, omsorg, fellesskap, solidaritet, medansvar, åndsfrihet, menneskelig likeverd og retten til å være forskjellige.

 

 

3: Rammer for driften

Barnehagene skal drives i samsvar med "Lov om barnehager”, gjeldende forskrifter, og Kunnskapsdepartementets Rammeplan som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Kommunestyret vedtar barnehagenes driftsrammer i kommunens økonomiplan.

Barnehagens styrer har den daglige ledelse av virksomheten. Styrer er administrativt underlagt administrasjonssjefen og skal påse at den daglige driften holdes innen rammen av gjeldende regelverk og tildelte økonomiske rammer. Ved oppvekstsentrene er styrer administrativt underlagt rektor. En hver som utfører tjeneste eller arbeider i barnehagen har taushetsplikt etter de gjeldende bestemmelsene i forvaltningsloven.

4: Foreldresamarbeid

Den daglige kontakten mellom foreldre og barnehage, og foreldresamtaler utgjør det viktigste samarbeidet om barnet, mens foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg er formelle samarbeidsarenaer som skal sikre foreldrene reell innflytelse på barnehagens drift. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av like deler representanter fra Foreldrerådet og de ansatte, samt en politisk representant (barnehageeier). Les mer om foreldresamarbeid.

5: Åpningstid

Barnehagene har fleksible åpningstider, og heldags-barnehagene har kjerneåpningstid kl 08.00-16.00.

Informasjon om gjeldende åpningstider fås i barnehagene og på kommunens nettside:

Barnehagene har årlig 5 planleggings- og kompetansedager for personalet. Dagene fordeles ut over i barnehageåret, og barnehagene er da stengt. Barnehagene holder åpent mellom jul og nyttår, men ved få barn til stede kan flere barnehager slås sammen. Jule- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl 12.30.
 

6: Opptak av barn

Søknad om barnehageplass skjer via elektronisk søknadsskjema på kommunen hjemmeside. Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli påfølgende år.
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. 
Hovedopptaket foretas én gang i året. Barn med søknad til hovedopptaket med ønsket oppstarts dato påfølgende år er ikke med i hovedopptaket. De kommer i betraktning i supplerende opptak ut i fra tilfeldig ledighet.

Rett til plass er kun ved hovedopptaket og forutsetter at man tar plassen innen 1. oktober samme år. Barn i Alstahaug som ikke har fått tilbud om plass i suppleringsopptaket innen utgangen av søknadsfristen for hovedopptaket til nytt barnehageår må søke på nytt innen fristen. Dette gjelder også de som ønsker bytte av oppholdstid eller bytte av barnehage.
Til supplerende opptak kan det søkes hele året.

Ved opptak av barn lager styrer en innstilling på de som kan få plass, mens endelig tildeling av plass foretas av kommunalsjef for oppvekst/kultur.
De som ikke får plass ved opptak, settes på venteliste.
Klage rettes til kommunalsjef for oppvekst/kultur. Endelig klageinstans er kommunens Klagenemnd.

Opptaksprioritering
Rett til ”prioritet” betyr en rett til å gå foran de andre i køen. Det betyr ikke rett til barnehageplass.

Kommunen og de private barnehagene i Alstahaug har følgende felles opptaksprioritering:
Grunnlag Prioritet Kriterier Poeng
Prioritet i henhold til barnehageloven § 13 1 Barn med nedsatt funksjonsevne. (Krever dokumentasjon fra sakkyndig instans*) 500
Prioritet i henhold til barnehageloven § 13 1 Barn som Barneverntjenesten enten har overtatt omsorgen for, eller hvor det er besluttet at opphold i barnehage er et hjelpetiltak. (Krever dokumentasjon fra sakkyndig instans*) 500
Prioritet i henhold til vedtekten 2 Flerspråklige barn/barn av minoritetsspråklige foreldre 80
Prioritet i henhold til vedtekten 3 Barn i familie som har store belastninger på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne hos foresatte eller søsken. (Krever dokumentasjon fra sakkyndig instans*). 80
Prioritet i henhold til vedtekten 4 Barn av enslig forsørger som er i (eller aktivt søker) arbeid eller utdanning. 70
Prioritet i henhold til vedtekten 5 Barn som ønsker utvidelse av plass 60
Prioritet i henhold til vedtekten 6 Barn som har søsken i samme barnehage 50
Prioritet i henhold til vedtekten 7 Barn av nytilsatt medarbeider med kompetanse som er vanskelig å rekruttere. 40
Prioritet i henhold til vedtekten 8 Overflytting til annen barnehage 30
Prioritet i henhold til vedtekten 9 Barn uten rett til prioritet i henhold til denne opptaks prioriteringen prioriteres etter søknadsdato. 0

* Dokumentasjonen skal ettersendes søknaden innen 2 uker. Tildelt plass kan mistes ved manglende dokumentasjon.

Det opprettes ikke en nummerert venteliste, da barnegruppenes sammensetning i barnehagen, samt familiens helhetlige behov også vurderes når tildeling skal gjøres. Søknadsdato er avgjørende når to familier står likt.

Familiens ønsker og rangering av barnehager i søknaden etterkommes så langt det lar seg gjøre, men familien kan også få tildelt en plass i en barnehage som i utgangspunktet ikke er ønsket.

7: Fravær og ferie

Foreldre/foresatte skal gi beskjed til styrer dersom barnet blir fraværende fra barnehagen.
Foreldre/foresatte som bare sporadisk benytter barnehageplassen, kan bli fratatt plassen. Barna skal ha 4 ukers ferie hvorav 3 uker må tas sammenhengende i perioden 24. juni-20. aug. Barn som skal over i skolen må avvikle ferie før barnehageårets slutt 31. juli. Les mer.

8: Helsebestemmelser

I tilfelle sykdom oppstår i barnehagen, skal foreldre/foresatte sørge for at barnet blir hentet. Barnet kan igjen oppholde seg i barnehagen når de foresatte mener det er friskt, men styrer kan, når han/hun finner grunn til det, kreve av foreldre/foresatte at legeerklæring innhentes. Etter epidemisk sykdom skal friskmelding av lege/helsestasjon forevises. Les mer.

9: Forsikring og erstatning

Alstahaug kommune tegner ulykkesforsikring for barna i barnehagen. Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen. Les mer.

10: Betaling for opphold og kost

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene innenfor gjeldende retningslinjer for maks. pris og søsken moderasjon. Oppholdsbetalingen skal være lik for alle. Det betales for 11 måneder pr år, og betalingsfri måned er juli. 

11: Oppsigelse av hele eller deler av barnehageplassen

Plassen kan sies opp skriftlig med 1. måneds varsel fra den 1. i måneden. Mottatt oppsigelse bekreftes med angivelse av sluttdato.
Det må betales for opphold og kost i oppsigelsestiden. Ved ønske om redusert plass, kan deler av plassen sies opp.

12: Ikrafttredelse/endringer

Vedtektene vedtas av kommunestyret, og trer i kraft fra vedtakstidspunktet.
Tilpasningsendringer i forhold til lovendringer, samt endringer som ikke endrer viktige prinsipper kan gjøres av administrasjonssjef. Vedtektsendringer har virkning også for nåværende plass innehavere.
Følgende forhold kan skape grunnlag for friplass og reduksjon i oppholdsbetalingen:

Barnet er borte fra barnehagen minst 14. dager (2 uker) på grunn av:
- Sykdom hos barnet
- Sykdom eller dødsfall i familien som forårsaker at familien reiser bort eller av andre grunner er forhindret fra å følge barnet i barnehagen
- Familiens økonomiske situasjon