Tjenester A-Å
A B G R D E F H I J K L M N O P S T V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehageplass
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - oppføring av ny bolig
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø

F
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Forliksråd
Fradeling av eiendom

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøve

K
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging

M
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel - byggesak
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Rådgiving i skolen
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Salgsbevilling for alkohol
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tidligpensjon for jordbrukere

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Kontakt oss

post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Bestille time hos saksbehandler?
Besøksadresse:
Strandgata 52
8800 Sandnessjøen
facebook_50x50.png 

Instagram

Kontaktskjema

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS