Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret ovennevnte plan den 01.03.18, sak 4/18.

Hensikt med planen
Detaljreguleringen legger til rette for videre utvikling av skole og barnehageområdet på Sandnes. I tillegg sikrer planen nødvendige tiltak for å få en trafikksikker adkomst til området.

Klagerett
Kommunestyrets vedtak kan, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. forvaltningslovens kap VI, påklages til overordnet myndighet.  Eventuell klage må framsettes skriftlig, stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes Alstahaug kommune innen 3 uker fra melding om vedtak er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne offentlige kunngjøring om vedtak, jfr. plan – og bygningslovens § 15-2 og 15-3.  Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Alstahaug kommune.

Sakens dokumenter er tilgjengelige på rådhuset og planarkivet.