Med hjemmel i Plan – og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret ovennevnte planforslag den 25.10.17, sak 43/17.
Detaljreguleringen legger til rette for en mer fleksibel utbygging enn gjeldende reguleringsplan.  Det er også vedtatt noen endringer når det gjelder vegløsning og parkering. 

Klagerett
Kommunestyrets vedtak kan, i henhold til Plan – og bygningslovens § 12-12, jfr Forvaltningslovens kap VI, påklages til overordnet myndighet.  Eventuell klage må framsettes skriftlig, stilles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes Alstahaug kommune innen 3- tre- uker fra melding om vedtak er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøring om vedtak, jfr. Plan – og bygningslovens § 15-2 og 15-3.  Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Alstahaug kommune.  Sakens dokumenter er tilgjengelige på rådhuset og på planarkivet.