Detaljregulering for Ura 2, planid 20110030, ble vedtatt av Kommunestyret i møte 16.12.15. Vedtaket ble påklaget. Klagensaken er nå ferdig behandlet og Kommunestyret vedtok i møte 21.06 å ta klage til følge. Plankart datert, 16.06.17 og bestemmelser er endret i henhold til dette.

Kommunestyrets vedtak, kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, stilles til fylkesmannen i Nordland og sendes Alstahaug kommune innen 3 – tre – uker fra melding om vedtak er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøring om vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Alstahaug kommune.

Plandokumentene er tilgjengelige på rådhuset og i kommunens planarkiv.