Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret, den 21.06.17, sak 25/17, forslag til detaljregulering for del av Sjøbergs gate, datert 28.02.17, med tilhørende dokumenter.  Reguleringsplanen legger til rette for ruste opp Sjøbergs gate, den tidligere «Ungdomshustomta» samt tilgrensende kryssløsning i tråd med en helhetlig plan. 

Klagerett

Kommunestyrets vedtak, kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, stilles til fylkesmannen i Nordland og sendes Alstahaug kommune innen 3 – tre – uker fra melding om vedtak er mottatt.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøring om vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Alstahaug kommune.

Plandokumentene er tilgjengelige på rådhuset og på kommunens planarkiv.