Dette gjelder:

  • Navnesak 24/2013: Skei, Wanggården, Haltøya, Sledeholmen, Skålværet, Bonholmen m.fl.
  • Navnesak 04/2014: Karvestrand, Kjerringstrand, Rota, Vindstad, Åkerøya, Buøya, Rosøya, Nautbrynnen m.fl.
  • Navnesaker 5 og 7/2015: Kaldberghaugen, Kruno

 

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd

bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra

meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker.

 

En eventuell klage skal stiles til Klagenemnda for stedsnavnsaker og sendes til Statens kartverk med

kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd

klagen gjelder.