Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtok planutvalget, den 08.09.17, å legge kommunedelplan for kulturminner ut til høring og offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@alstahaug.kommune.no. Høringsuttalelsen merkes med plannavn og saksnr: 17/2704.

Høringsfrist er den 3 november. 

Forslag til kulturminneplan
Protokoll fra Planutvalgsbehandling
Innspill fra publikum
Forslag til retninglinjer kulturminnelotteri PDF document ODT document