Et raust samfunn med et inkluderende fellesskap er basis for et godt integreringsarbeid. Et godt integreringsarbeid vil motvirke en negativ utvikling på det sosiale plan. Ekskludering fra samfunnsarenaer, stigmatisering og manglende fellesskapsfølelse er det motsatte av god integrering. Integrering er ikke bare viktig i forbindelse med bosetting av innvandrere og tilflyttere fra andre kommuner, men kan også spille en rolle for samfunnets ivaretakelse av mennesker med nedsatt funksjonsevne, ulike diagnoser og sosiale ferdigheter. Integrering er nødvendig for å skape tilhørighet, slik at samfunnet fungerer som en samlet enhet, og motvirker utvikling av et samfunn preget av sosial ulikhet.

Vi mener at en av de beste metodene for å få et nettverk, og dermed en bedre integrering i lokalsamfunnet, er gjennom fritid og frivillig aktivitet. Gjennom å delta i fritidsaktiviteter i kommunen, blir du kjent med kommunens innbyggere. Du blir kjent med andre som har de samme interessene som deg selv, og du har noe positivt å fylle din tilværelse i din nye kommune med.

Det er her dere, som frivillige organisasjoner i kommunen, kommer inn.

Tilflytteren som ressurs

I Alstahaug kommune har vi per 1. januar 2017, en negativ tilflytting, mens Herøy, Dønna og Leirfjord har en stor positiv tilflytting. I tillegg har vi mange flyktninger, innvandrere og andre tilflyttere, som bor og virker i kommunene, men som ikke er registrert i folkeregisteret her.

Innvandrere, og andre tilflyttere i kommunen, kommer hit med en kompetanse vi har nytte av. Noen er regnskapskyndige, noen er dyktige på organisering. Andre igjen er positive, hyggelige og bidrar med en god innstilling som smitter over på andre. Alle har noe å bidra med som kan være til nytte i enhver organisasjon. Det er derfor viktig å se den enkelte, ikke med utgangspunkt i hvor personen kommer fra, men hva vedkommende kan bidra med. Det er selvsagt viktig å beherske norsk språk, for å best mulig kunne integrere seg i lokalsamfunnet. Språkbarrieren hindrer mange i integreringen, både på den sosiale arenaen og i jobbsammenheng. Derfor vil også deltakelse i lokalt foreningsliv være til stor hjelp for den enkelte innvandrer. Her vil man i utgangspunktet ha likelydende interesser, noe som gjør det lettere å tilegne seg språkkunnskaper.

En måte å introdusere innvandrere inn i foreningslivet på en positiv måte, både for innvandreren og for organisasjonen, er et tilbud om prøvemedlemskap. En slags forenings-praksis, der innvandreren kan kjenne på om denne organisasjonen er den rette for ham, og slik at foreningen kan vurdere om hun har de forutsetningene som skal til for å bidra i foreningen. En slik vurdering må selvsagt ikke skille seg fra de vurderingene man gjør med et hvert annet medlem. Rent praktisk kan organisasjonen utpeke en fadder som kan introdusere innvandreren i foreningen, og også involvere henne i de ulike aktivitetene rundt møter og arrangementer. Alstahaug frivilligsentral jobber med muligheten for å opprette en utstyrsbank der foreninger kan låne utstyr til personer i forenings-praksis, slik at utstyr ikke skal være et hinder for å prøve seg i foreningen.

Frivilligsentralene har som formål å være en ressursbank i organisasjonenes arbeid med å rekruttere nye medlemmer. Dette kan gjøres gjennom hjelp til å utvikle konsepter til markedsføring og omdømmebygging av organisasjonen, kampanjer i rekrutteringsarbeidet og direkte formidling av personer som søker medlemskap i frivillige organisasjoner. Som et direkte ledd i dette arbeidet vil Alstahaug, Herøy og Dønna frivilligsentral invitere lag og foreninger til felles tenkning om integrering. Vi ønsker å se tilflyttere som ressurser, uavhengig av hvor de kommer fra. Herøy frivilligsentral viderefører dette, og inviterer til idédugnad i forbindelse med bolystdagene. Alstahaug og Dønna frivilligsentraler vi lage egne arrangementer til høsten.

Alle som har idéer til gode prosjekter, og ønsker om flere medlemmer (uavhengig av opprinnelse) kan gjerne ta kontakt med oss.

Herøy frivilligsentral, Jelena Budesa

Dønna frivilligsentral, Ros-Mari Emilsen

Alstahaug frivilligsentral, Lars Evan Lauritzen