Detaljreguleringen legger til rette for boligutbygging i friområde og fortetting av eksisterende boligområde. Det er også avsatt felles parkeringsplasser samt areal for lekeplass.

Klageinformasjon

Kommunestyrets vedtak, kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, stilles til fylkesmannen i Nordland og sendes Alstahaug kommune innen 3 – tre – uker fra melding om vedtak er mottatt. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøring om vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3.

Eventuelle krav må framsettes skriftlig for Alstahaug kommune.

Merk henvendelsen med saksnummer 17/227.

 

Dokumenter i saken:

1. Kunngjøringsbrev
2. Saksprotokoll
3. Saksfremlegg
4. Plankart
5. Planbestemmelser
6. Planbeskrivelse
7. Konsekvensutredning
8. Merknader

9. Landskapsplan