Sak 12/17       Stamnes skole med tilhørende planprogram Planid 20170002

Følgende ble vedtatt i planutvalget: "Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 igangsettes arbeid med detaljregulering for Stamnes skole. Planarbeidet skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger jfr. Plan- og bygningslovens § 4-1 og forskriftens § 2. Avgrensing av planområdet, samt premisser og rammer for planarbeidet framkommer i planprogram, datert 26.01.17.

Dokumenter i saken:

  1. Planavgrensning
  2. Planprogramutkast
  3. Saksframlegg og protokoll

Eventuelle forhåndsmerknader sendes Alstahaug kommune, plansektor, 8805 Sandnessjøen, Rådhuset, innen den 5. april.  Det bes om at merknadene merkes med saksnummer og planid.