Følgende ble vedtatt i planutvalget:

«Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-8, jfr.§ 12-3 igangsettes arbeid med detaljregulering for del av Foged Falchs vei i tråd med avgrensing, vist på skisse, datert 18.01.17.»

Dokumenter i saken:

  1. Planavgrensing
  2. Plankart
  3. Bestemmelser
  4. Planbeskrivelse
  5. Mindre endring
  6. Fylkesmannens uttalelse
  7. Saksframlegg og protokoll

Eventuelle forhåndsmerknader sendes Alstahaug kommune, plansektor, 8805 Sandnessjøen, Rådhuset, innen den 5. april.  Det bes om at merknadene merkes med saksnummer og planid.